Valstybės antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 5023
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Anthropology of the State
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Jonathan Hill, Dr. Darius Daukšas, Vizituojantis profesorius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis kursas siekia supažindinti su pagrindinėmis valstybės teorinėmis perspektyvomis, daugiausiai akcentuojant antropologinę valstybės sampratą. Antropologinė valstybės samprata daugiausiai dėmesio kreipia į kasdienę valstybės raišką, akcentuojant biurokratiją, institucijas, įvairius galios mechanizmus, valstybės ribų palaikymą ir kt. Taip pat dėmesys skiriamas šiuolaikiniams iššūkiams valstybei: globalizacijai, deteritorializacijai ir transnacionalizmui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of the course is to provide with the basic theories of the state focusing mainly on the anthropology of the state. The particularity of the anthropology of the state lays in it‘s concern on everydayness of the state which include everyday practices of bureaucracy, institutions, various mechanisms of power, maintenance of borders, etc. The course also points on recent challenges to the nation state: globalisation, deterritorialization, and trasnationalism.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinės antropologijos įvadas, Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos.

Dalyko studijų rezultatai

1. Baigusieji dalyką žinos pagrindines antropologines teorines valstybės sampratas ir antropologijos metodus, leidžiančius nagrinėti valstybę.
2. Baigusieji dalyką žinos šiuolaikinį mokslinį antropologinį valstybės diskursą.
3. Baigusieji dalyką gebės taikyti antropologines perspektyvas, atliekant tyrimus su valstybe susijusiomis temomis.

Dalyko turinys

Svarbiausios teorinės perspektyvos, įtakojusios valstybės antropologijos atsiradimą: Marksistinė, Wėberiškoji, kultūralistinė ir kt. tradicijos.
Pagrindiniai valstybės antropologijos tyrimo laukai: valdžios strategijos (pilietybė, biurokratija, valstybės ribos ir kt.), valstybės ideologija ir kultūra (nacionalizmas, socializmas, sekuliarizmas/religija, valstybės kasdienė raiška), socialiniai/politiniai judėjimai, globalizacijos įtaka valstybei.
Individualių tiriamųjų projektų valstybės antropologijos tema parengimas ir atlikimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 45 val. Seminarai – 15 val. Auditorinės konsultacijos – 4 val. Savarankiškas darbas – 36 val. Kurso tiriamasis projektas – 60 val. Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Seminarai – 10% galutinio pažymio. Kolokviumas – 20% galutinio pažymio. Kurso tiriamasis projektas – 20% galutinio pažymio. Egzaminas – 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 1998 Scott, James C.: Seeing Like a State New Haven: Yale University Press
2. 2006 Sharma, Aradhana & Akhil Gupta (eds.) : The Anthropology of the State Oxford: Blackwell
3. 1999 Steinmetz, George (ed.): State/Culture: State Formation after the Cultural Turn Ithaca: Cornell University Press
4. 2005 Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut G. (eds.): State Formation: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press
5. 1998 Wilson, Thomas M & Donnan, Hastings. (eds.): Border Identities: Nation and State at International Frontiers Cambridge: Cambridge University Press
6. 1982 Wolf, Eric: Europe and the People Without History Berkeley: University of California Press
7. 2007 Stoler, Ann and Peter Perdue (eds.): Imperial Formations Santa Fe: SAR Press
8. 1997 Harrison, Faye(ed.): Decolonizing Anthropology Arlington, Va: Association of Black Anthropologists, American Anthropological Association
9. 1993 Stocking, George (ed.): Colonial Situations Madison: University of Wisconsin Press
Papildoma literatūra
1. 1998 Brubaker R. Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje ir Vokietijoje Pradai