Norvegų kalba B2

  • Dalyko kodas: NOR 0314
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian B2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-09
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, asistentė Jolita Ančlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas yra įgalinti studentus suprasti sakytinę ir rašytinę norvegų kalbą ir bendrauti norvegiškai daugelyje situacijų, kurios gali būti aktualios keliaujant, mokantis ar dirbant Norvegijoje, o taip pat diskutuoti įvairiomis temomis be išankstinio pasiruošimo. Studentai išmoksta kurti rašytinius tekstus tokiu lygiu, kuris atitinka Europos Komisijos patvirtintą B2 lygio aprašą. Studijos vyksta įvairiomis formomis: paskaitos, seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai įgyja kompetenciją, leidžiančią jiems logiškai, sklandžiai ir taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu įvairiose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos C1 lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to enable the students to understand spoken and written Norwegian and to communicate in Norwegian in most situations which might be relevant to travelling, studying and working in Norway as well as to discussing various topics without having to prepare for the discussion in advance. The students learn to produce written texts at the level that corresponds to level B2 as described by the European Commission. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students gain the competence which enables them to communicate logically, fluently and correctly in Norwegian (both in spoken and written forms) in various situations and get prepared to study Norwegian C1.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens norvegų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas normalus, o tarimas ganėtinai aiškus;
Bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galima patekti keliaujant po Norvegiją, nepasirengę įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius;
Parašyti rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis, rašyti asmeninius laiškus;
Apibūdinti patirtį ir įspūdžius, atpasakoti knygos ar filmo siužetą, dėstyti savo mintis, išreikšti ir argumentuoti savo požiūrį.
Taisyklingai vartoti B2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo. Šiuolaikinė Norvegijos visuomenė: atsiveriančios galimybės ir iššūkiai. Darbo ar studijų paieška. Internetas ir žiniasklaida. Nūdienos aktualijos.
Lingvistinis:
Kartojimas. Vietos, būdo ir laiko raiška. Žodžių darybos būdai (dūriniai, vediniai). Lyginimo raiška (laipsniavimas ir kitos priemonės). Priežasties ir pasekmės raiška (fordi, derfor, på grunn av, grunnen til). Sąlygos ir nuolaidos raiška (hvis, om, dersom, med mindre, på tross av, til tross for, trass i, enda, skjønt, selv om). Argumentavimo, įtikinėjimo, aiškinimo priemonės. Dialogo palaikymo ir skatinimo priemonės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10% - interaktyvūs atsiskaitymai MOODLE aplinkoje).

Literatūra

1. 2016 Ellingsen, Elisabeth & Mac Donald, Kirsti. Her på berget.
Papildoma literatūra
2. 2009 Mikučionis, U. Norvegų–lietuvių ir lietuvių–norvegų kalbų žodynas. Kaunas
3. 2004 Mikučionis, U. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis. Kaunas
4. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius