Kirgizų kalba A1.1

  • Dalyko kodas: KIR 03111
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Kyrgyz A1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Asistentė Dinara Mambetkazieva, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) kirgizų kalbos lygio kompetenciją (klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo ir rašymo). Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: abėcėlė; teigiamų, klausiamųjų, neigiamų sakinių formavimas ir žodžių tvarka; įvadas į pagrindines kalbos dalis; asmenavimas (esamasis laikas, apibrėžtasis būtasis laikas, liepamoji nuosaka); linksniai, skaičius, savybinės priesagos, predikatinė forma; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the Elementary (A1) level of the Kyrgyz language. It aims at presenting the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as at teaching them the required oral and written communication skills of the relevant level. The course covers the following: the alphabet; vowel harmony; word order and formation of declarative, interrogative and negative sentences; introduction to the basic parts of speech; conjugation (present, definite past, imperative); grammatical suffixes of nouns (number, case, possession, predicative form); lexical items and structures for the communication on several everyday topics; politeness and social interactions.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.
3. Reikšti mintis monologo bei dialogo formomis pagal kurso temas.
4. Paprasta kalba bendrauti žodžiu ir raštu.

Dalyko turinys

Lingvistinis:
• Abėcėlė.
• Linksniavimas.
• Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai.
• Žodžių tvarka sakiniuose.
Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
• Asmeninio pobūdžio dokumentų pildymas.
• Prisistatymas ir susipažinimas.
• Daiktų apibūdinimas.
• Šeimos nariai.
• Kasdieninis gyvenimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 7,5 ak. val.
Savarankiškas darbas 42,5 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20%, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50% galutinio pažymio (20% atsiskaitymai žodžiu, 20% atsiskaitymai raštu, 10% aktyvi veikla).

Literatūra

1. 2009 Б. Сагынбаева, Т. Абдиев, К. Кулалиева, Р. Керимбекова. М. Абылкасымова. Кыргыз тили Окуу китеби 1 башталгыч Из-Басма
2. 2007 Мусаева, В. Ысманова, Ж., Ибримова, К. , Өжөрбаева, С. Жаанбаева,. Р.Адеп Окуу китеби Учкун
Papildoma literatūra
1. 2003 Биялиев, К. А. Кыргызский язык Эффективное учебное пособие Учкун
2. 1997 Abylkasymova, M., Jumabaeva, G. Kyrgyz Language Manual Peace Corps of the United States