Kirgizų kalba A1.1

  • Dalyko kodas: KIR 03111
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Kyrgyz A1.1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Asist. Dinara Mambetkazieva, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) kirgizų kalbos lygio kompetenciją (klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo ir rašymo). Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: abėcėlė; teigiamų, klausiamųjų, neigiamų sakinių formavimas ir žodžių tvarka; įvadas į pagrindines kalbos dalis; asmenavimas (esamasis laikas, apibrėžtasis būtasis laikas, liepamoji nuosaka); linksniai, skaičius, savybinės priesagos, predikatinė forma; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the Elementary (A1) level of the Kyrgyz language. It aims at presenting the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as at teaching them the required oral and written communication skills of the relevant level. The course covers the following: the alphabet; vowel harmony; word order and formation of declarative, interrogative and negative sentences; introduction to the basic parts of speech; conjugation (present, definite past, imperative); grammatical suffixes of nouns (number, case, possession, predicative form); lexical items and structures for the communication on several everyday topics; politeness and social interactions.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Šio dalyko studijoms neprivalomas joks išankstinis pasiruošimas.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
Suprasti nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis.
Klausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius.
Trumpai ir paprastai aprašyti save; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Abėcėlė.
Linksniavimas.
Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai.
Žodžių tvarka sakiniuose.
Asmeninio pobūdžio dokumentų pildymas.
Prisistatymas ir susipažinimas.
Šeimos nariai.
Daiktų apibūdinimas.
Kasdieninis gyvenimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 35 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2009 Б. Сагынбаева, Т. Абдиев, К. Кулалиева, Р. Керимбекова. М. Абылкасымова. Кыргыз тили Окуу китеби 1 башталгыч. Из-Басма
2. 2007 Мусаева, В. Ысманова, Ж., Ибримова, К. , Өжөрбаева, С. Жаанбаева,. Р. Адеп Окуу китеби. Учкун
3. 2003 Биялиев, К. А. Кыргызский язык Эффективное учебное пособие. Раритет Инфо
Papildoma literatūra
1. 1993 Cirtautas, I. Kirghiz Competencies for Peace Corps Volunteers in Kirghizstan. Peace Corps of the United States
2. 1997 Abylkasymova, M., Jumabaeva, G. Kyrgyz Language Manual. Peace Corps of the United States