Anglų kalba C1/C2: socialiniams mokslams

  • Dalyko kodas: ANK 0619
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1/C2: for Social Sciences
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Nemira Mačianskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas edukologijos, sociologijos, psichologijos ir socialinio darbo studentams bei visiems norintiems tobulinti anglų kalbos kompetenciją įgudusiųjų lygmenyje, analizuojant įvairius autentiškus socialinių mokslų srities tekstus, diskutuojant, argumentuojant savo nuomonę, atliekant apklausą ir pristatant rezultatus, vartojant specifinį žodyną, plėtojant akademinio rašymo gebėjimus. Dalyko tikslas – pagerinti studentų komunikacinę kalbos kompetenciją, reikalingą bendravimui akademinėje ir profesinėje srityse. Receptyvieji ir produktyvieji gebėjimai ugdomi dirbant individualiai, porose ir grupėse, darbas auditorijoje integruojamas su veikla SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students in education, sociology, psychology and social work as well as others who intend to develop English language proficiency analysing and discussing various authentic texts on issues in social sciences, performing and presenting a research, broadening specific vocabulary and developing academic writing skills. The course aims at improving the students’ language competence necessary for formal and informal communication in academic and profession-related fields. Receptive and productive skills are developed through individual, pair, group and class work, practise in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line activities, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises), independent work applying theory in practice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2/C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Skaityti ir suprasti, analizuoti tekstus edukologijos, socialinio darbo, sociologijos ir psichologijos tematika.
Suprasti ir taisyklingai vartoti specialybinės srities sąvokas, terminus bei aktyvųjį akademinį ir profesinį teminį žodyną.
Diskutuoti profesine tematika taikant komunikacines strategijas, reaguoti į argumentus, pateikti logiškai susijusius klausimus ir argumentuotus atsakymus, kontrargumentus išlaikant pagarbą pašnekovui ir užtikrinant produktyvią diskusiją.
Interpretuoti įvairaus pobūdžio susistemintų duomenų pateiktis - grafikus, lenteles, apibrėžti profesinės srities terminus, analizuoti analogijas, rengti ilgo teksto santraukas.
Atlikti apklausą, pateikti statistinę analizę ir jos interpretaciją pagal akademinės anglų kalbos reikalavimus, panaudojant specifinį profesinį žodyną ir akademinio rašymo strategijas.
Parengti pranešimus studijuojamos srities tematika, dalyvauti improvizuotos kalbos pristatymuose.

Dalyko turinys

Ugdymo psichologija, mokymas ir mokymasis: kaita, iššūkiai.
Mokymosi teorijos ir modeliai. Tyrimų socialiniuose moksluose rengimas ir interpretavimas.
Argumentuotas savęs pristatymas profesinės veiklos institucijai.
Asmenybiniai veiksniai. Atmintis. Motyvacija. Afektyviniai veiksniai.
Kaip įveikti stresą?
Saviugda.
Klasės mikroklimatas ir jo valdymas.
Tarpasmeninė, grupinė ir organizacijos komunikacija. Konfliktų sprendimo strategijos.
Akademinis klausymasis ir paskaitų konspektavimas taikant teksto struktūros supratimo strategijas.
Diskusijos organizavimo ir dalyvavimo joje principai.
Reikalavimai mokslinio tyrimo santraukos parengimui.
Susistemintos informacijos (grafikai, lentelės) interpretacijos, profesinių terminų apibrėžimai, analogijų analizė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2009 Seifert, K., Sutton, R. Educational Psychology.2nd ed. Global Text Project.
2. 2000 Lebauer, R. S. Learn to Listen, Listen to Learn: Academic Listening and Note-Taking. 2nd edition. White Plains, N.Y.: Longman
Papildoma literatūra
1. 2007 Vince, M. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan
2. 2004 Dignen, B., Flinders, S.,Sweeney, S. English for Work and Life. Professional English. Cambridge UP