Anglų kalba C1: tarpkultūrinė komunikacija

  • Dalyko kodas: ANK 0507
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: ENGLISH C1: FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Nemira Mačianskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas tobulinti studentų bendrinės ir akademinės anglų kalbos komunikacinę kompetenciją pažengusiųjų lygmenyje bei tarpkultūrinį sąmoningumą per integruotas recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo kalbinės veiklos rūšių veiklas. Dalyko turinį sudaro tarpkultūrinio bendravimo, kultūrų klasifikacijų, kultūrinio šoko, kultūrinių skirtumų, šalies pristatymo temos, akademinės ir bendrosios kalbos skirtumai, reikalavimai šaltinių citavimui, nuorodų į šaltinius, literatūros sąrašo rengimui, pažengusiųjų lygmens gramatikos ir žodyno įsisavinimas. Taikomi įvairūs aktyvaus mokymosi metodai: darbas grupėse, porose, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, diskusijos, nedidelės apimties tyrimo rengimas ir rezultatų pristatymas, pranešimų studentų pasirinktomis temomis rengimas, pristatymas, stebėjimas, vertinimas ir diskusija, mažos apimties tyrimo atlikimas, rezultatų apibendrinimas ir interpretavimas, autentiškų tekstų skaitymas ir klausymas, vaizdo įrašų stebėjimas ir analizė, projektų metodas. Taikoma mišri studijų forma: darbas auditorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ general and academic English language communicative competence at advanced level and intercultural awareness through activities integrating receptive (listening and reading), productive and interactive (speaking and writing), and mediation language skills. The content of the course is based on the topics of intercultural communication, classifications of cultures, culture shock, cultural differences; requirements for the use of in-text citations, links to sources, preparation of reference list; differences between academic and general English; advanced level grammatical and lexical competence development. Various active learning methods are applied: group and pair work, role-plays, simulations, discussions on relevant intercultural topics, study of authentic texts, watching and analysing video recordings, conducting small-scale research, interpretation and presentation of its findings, preparation, delivery, observation and assessment of presentations on self-chosen topics, project method. The course is delivered in a blended study form integrating face-to-face learning with work in virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Susipažinti su teoriniais tarpkultūrinės komunikacijos principais, įvairiomis kultūrų klasifikavimo tipologijomis, jas taikyti pristatant savo šalį ir jos kultūrą, apibūdinti tarpkultūrinius šalių ypatumus.
2. Laisvai ir spontaniškai reikšti mintis įsiklausant į pašnekovą ir atitinkamai reaguojant; dalyvauti grupės diskusijoje, ją moderuoti, daryti atitinkamas išvadas bei apibendrinimus.
3. Kalbėti auditorijai ir pateikti aiškų, struktūruotą pranešimą pristatant kritiškai išanalizuotą straipsnį ir susistemintas duomenų pateiktis, intepretuoti tyrimo rezultatus, pateikti apibendrintą argumentuotą nuomonę vaizdine ir žodine forma.
4. Suprasti išplėtotą kalbą abstrakčiomis ir sudėtingomis temomis skaitant bei klausantis garso ir vaizdo įrašų, gebėti užrašyti pagrindines mintis bei pavyzdžius, naudojant sutrumpinimus ir simbolius, nenutolstant nuo originalo.
5. Vartoti C1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, bendrosios ir akademinės kalbos aktyvųjį žodyną, įskaitant ir platų spektrą idiomų, metaforų bei posakių, suvokiant registro kaitą.
6. Parašyti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų įtikinamojo pobūdžio tekstą sudėtingomis temomis, laikantis atitinkamo citavimo stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartojant jungiklius ir siejimo priemones.

Dalyko turinys

1.Tarpkultūrinės komunikacijos principai, rūšys, modeliai.
2. Kultūrinis šokas, adaptacija.
3. Kultūrinės dimensijos pagal G. Hofstede; E. Hall kultūrų klasifikacija.
4. Etnocentrizmas. Stereotipai. Esencialistinio požiūrio kritika.
5. Šalių kultūriniai skirtumai ir panašumai.
6. Lietuvos įvaizdis ir lietuviško identiteto bruožai.
7. Lietuvos istorija, tradicijos, lietuvių kalbos ypatumai.
8. Pašnekesys, neįpareigojantis, bet prasmingas kalbėjimas (“Small talk”).
9. Dalyvavimo akademinėje ir profesinėje diskusijoje principai ir žodynas.
10. Kalbėjimas viešai auditorijai: pasirengimas, baimės ir nerimo įveikimo strategijos, raiškaus kalbėjimo principai.
11. Straipsnio kritinės analizės principai, rašytinio teksto perfrazavimas, citavimas ir apibendrinimas žodžiu.
12. Smulkios apimties tyrimo atlikimo struktūra, rezultatų apibendrinimas ir interpretavimas, reikalavimai pristatymui.
13. Akademinės ir bendrosios kalbos skirtumai.
14. Diskurso žymekliai. Jungiamosios priemonės ir jų vartojimas bendrinėje bei akademinėje kalboje.
15. Atliktinis ir tęstinis laikų sistemos aspektai bendrinėje ir akademinėje kalboje. Būsimojo laiko raiškos formos.
16. Neveikiamosios rūšies konstrukcijų vartojimas, sukuriant „atstumo“ efektą bendrinėje ir akademinėje kalboje.
17. Idiomos, metaforos ir jų vartojimas. Žodyno plėtros strategijos.
18. Įtikinamojo pobūdžio teksto rengimas.
19. Citavimas, šaltinio perfrazavimas, nuorodos į šaltinius, literatūros sąrašo rengimas pagal atitinkamus stilius.
20. Rašytinio teksto redagavimas, įsivertinimas, kolegų darbų vertinimas pagal teksto organizavimo, turinio išplėtojimo ir lingvistinių konvencijų kriterijus.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2019 Martin, J. N. & Nakayama, T. K. Intercultural Communication in Contexts. 7th ed. MCGRAW_HILL
2. 2009 Mačianskienė, N. English for Intercultural Communication. Kaunas: VDU
3. 2011 Dignen, B. Communicating Across Cultures Cambridge Business Skills
Papildoma literatūra
4. 2009 Corbet, J. Intercultural Language Activities Cambridge UP
5. 2017 /2019 Mokomoji medžiaga virtualioje MOODLE aplinkoje
6. 2015 Račius, E., Venclauskas, L., Žukaitė, G. Intercultural communication: didactical guidelines. VDU
7. 2013 Utley, D. Intercultural Resource Pack: Intercultural communication resources for language teachers Cambridge UP