Anglų kalba C1: gramatika komunikacijai

  • Dalyko kodas: ANK 0504
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: ENGLISH C1: GRAMMAR FOR COMMUNICATION
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Ramunė Ilgūnaitienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas tobulinti studentų anglų kalbos gramatinę ir kalbinę kompetenciją C1 lygmenyje. Dalyko turinį sudaro: esamieji ir būtieji laikai, pagalbiniai, modaliniai, veiksmo ir būsenos veiksmažodžiai, klausimų formavimas, sąlygos sakiniai, emfatinės struktūros, jungiamosios priemonės, bendraties bei gerundijaus konstrukcijos. Taikoma mišri studijų forma - darbas paskaitose, seminaruose, individualus mokymasis, darbas Moodle virtualioje aplinkoje (sinchroninės/ asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys, savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is aimed at improving students’ English language grammar and communication skills at C1 level. The course includes: present and past tenses, auxiliary, modal, state and action verbs, formation of questions, conditional clauses, emphatic structures, connectives, infinitive and gerund constructions. The form of studies is blended learning: classes, seminars, individual work, work in interactive Moodle environment (synchronous/ asynchronous consultations, discussion forums, individual work applying theoretical material in practice).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti, suprasti bei pritaikyti įvairias gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias C1 lygį.
Praktiškai taikyti išmoktus žodžius.
Pasirengti (surinkti reikalingą informaciją) ir dalyvauti diskusijose, pateikti argumentus ir nuomones įvairiomis bendromis bei specifinėmis temomis.
Bendrauti įvairiose gyvenimiškose situacijose, tinkamai įsitraukti į pokalbį ir jį palaikyti.
Klausyti, suprasti bei analizuoti šnekamosios bei formaliosios kalbos pavyzdžius, atitinkančius C1 lygį.
Efektyviai parengti pristatymus žodžiu įvairiomis temomis, naudojantis rašytinės informacijos šaltiniais anglų kalba bei informacinėmis technologijomis.

Dalyko turinys

Anglų kalbos esamieji ir būtieji laikai.
Sudėtingų klausiamųjų konstrukcijų sudarymas.
Pokalbio užmezgimas ir palaikymas.
Veiksmažodžių modalumas.
Sąlygos sakiniai.
Kasdienių problemų sprendimas.
Nuomonės reiškimas.
Anglų kalbos būdvardžiai.
Turizmas: vietovės aprodymas.
Informacijos gavimas ir suteikimas.
Esamieji laikai apibūdinimams.
Jungiamosios priemonės.
Grafikų apibūdinimas ir statistikos pateikimas.
Detalios informacijos pateikimas.
Bendraties ir gerundijaus konstrukcijos.
Karjera: darbo aplinka.
Būsimojo laiko konstrukcijos.
Detalus ateities planų apibūdinimas.
Patarimo ieškojimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Konsultacijos 20 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 180 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2008 Craven, M. Real Listening & Speaking. Cambridge
2. 2012 Foley, M., Diane Hall. My Grammar Lab. Advanced C1/C2 Pearson
3. 2010 Cotton, D., Flavey, D., Kont, S., Lebeau, I., Rees, G. Language Leader Advanced. Coursebook and CD-ROM Pearson Longman
4. 2010 Cotton, D., Flavey, D., Kont, S., Lebeau, I., Rees, G. Language Leader Advanced. Workbook and AUDIO CD Pearson Longman
Papildoma literatūra
1. 2005 Foley, M., Wall, D. Advanced Learners Grammar Longman