loader image

Anglų kalba C1

  • Dalyko kodas: ANK 0503
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Nemira Mačianskienė ir lektorė Aušra Jankauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas tobulinti studentų bendrinės ir akademinės anglų kalbos komunikacinę kompetenciją pažengusiųjų lygmenyje per integruotas recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšių veiklas. Dalyko turinį sudaro autentiškų tekstų skaitymas ir klausymas, vaizdo įrašų stebėjimas ir analizė, diskusijos aktualiomis temomis, pranešimų studentų pasirinktomis temomis rengimas, pristatymas ir stebėjimas, vertinimas ir diskusija, pažengusiųjų lygmens gramatikos ir žodyno įsisavinimas. Taikoma mišri studijų forma: darbas auditorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. Taikomi įvairūs aktyvaus mokymosi metodai: darbas grupėse, porose, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, diskusijos, tekstų analizė, projektų metodas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ general and academic English language communicative competence at advanced level through activities integrating receptive (listening and reading), productive and interactive (speaking and writing), and mediation (translation) language skills. The contents of the course is based on study of authentic texts to improve advanced listening and reading skills, watching and analysing video recordings, discussions on relevant general and academic topics, preparation, delivery, observation and assessment of presentations on self-chosen topics, advanced level grammatical and lexical competence development. The course is delivered in blended study form integrating face-to-face learning with work in virtual MOODLE environment. Various active learning methods are applied: group work, pair work, role-plays, simulations, discussions, text analysis, project method.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius, specializuotus akademinius straipsnius ar grožinės literatūros tekstus, suvokdamas skirtingus stilius, potekstę, analizuoti teksto ir kalbos ypatumus, pateikti kritinę argumentuotą nuomonę apie perskaitytą tekstą.
2. Suprasti išplėtotą kalbą abstrakčiomis ir sudėtingomis temomis, atpažinti įvairialypius posakius ir idiomas, suprasti plataus spektro garso įrašus, radijo/ TV laidas ar filmus, suprasti specifines detales, jei pašnekovo tartis neįprasta.
3. Kalbėti gramatiškai taisyklingai, aiškiai, sklandžiai ir laisvai, tinkamai parinkdamas kalbines priemones akademiniais, visuomeniniais ir profesiniais tikslais. Demonstruoti atitinkamus kalbėjimo įgūdžius dirbant komandoje, dalyvaujant diskusijoje ar kalbant auditorijai.
4. Parašyti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis, laikantis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartojant organizacinius modelius, jungtukus ir siejimo priemones; kritiškai analizuoti, išplėtoti požiūrį ir paremti argumentais bei pavyzdžiais, apibendrinti grafinę ir vaizdinę informaciją. Parašyti santrauką, tinkamai perfrazuojant originalų tekstą ir pateikiant nuorodas į šaltinį.
5. Taisyklingai vartoti leksines ir leksines-semantines konstrukcijas skirtingų registrų kalbinėse situacijose ir tekstuose, gebėti perfrazuoti, vartoti tiek akademinės kalbos priemones, tiek frazeologizmus ir šnekamosios kalbos posakius.

Dalyko turinys

Gramatinis ir leksinis:
Atliktinis laikų sistemos aspektas bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Tęstinių laikų formų vartojimas bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Būsimojo laiko raiškos formos, būsimojo veiksmo tikimybės laipsniai.
Neveikiamosios rūšies konstrukcijų vartojimas, sukuriant „atstumo“ efektą bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Netiesioginės kalbos ypatumai.
Inversija bendrinėje kalboje.
Idiomos ir jų vartojimas.
Žodžių daryba, priešdėlių ir priesagų vaidmuo.
Įvairių kalbos dalių junginiai su prielinksniais, kiti žodžių junginiai ir jų vartojimas.
Citavimas, šaltinio perfrazavimas, nuorodos į šaltinius.
Diskurso žymekliai.
Jungiamosios priemonės ir jų vartojimas bendrinėje bei akademinėje kalboje.
Teminis:
Autoportretas, asmenybės tipai. Darbas.
Anglų kalbos raida. Pasakojimai apie praeitį, istorijos.
Knygos. Skaitymo vaidmuo šiais laikais.
Užimtumas, šiuolaikinio gyvenimo iššūkiai. Materialumas.
Gyvenimo pokyčiai. Įpročiai ir priklausomybės.
Sveikata. Medicina.
Keliavimas ir turizmas.
Sportas. Technologijų įtaka sporto pasaulyje.
Bendrųjų ir perkeliamųjų įgūdžių plėtojimo:
Tikslų kėlimas, planavimas, laiko valdymas.
Žodyno plėtros strategijos. Sprendimų priėmimas. Bendradarbiavimas. Pasitikėjimas savimi. Derinimasis prie situacijos, lankstumas. Medijų taikymas. Organizuotumas.
Kūrybiškumas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2015 Lambert, J., Hudson, J. English File. Students’ Book. Advanced//C1.
2. 2015 Lambert, J., Hudson, J. English File. Students’ Book. Advanced//C1. DVD-ROM.
3. 2015 Lambert, J., Hudson, J. English File. Workbook. Advanced//C1.
Papildoma literatūra
1. 2011 Lane, S. Instant Academic Skills. Cambridge University Press.
2013 Paterson, K. & Wedge, R. Oxford Grammar for EAP. Oxford University Press.
2. 2017 Mokomoji medžiaga virtualioje MOODLE aplinkoje. Internetiniai šaltiniai.