Tarpkultūrinė komunikacija (Rytai-Vakarai)

 • Dalyko kodas: RAK 2008
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 6
 • Pavadinimas anglų kalba: Intercultural Communication (East-West)
 • Dalykas atestuotas: 2019-01-01
 • Atestacija galioja iki: 2022-01-31
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  Doc. dr. Aurelijus Zykas, Azijos studijų centras
  Lekt. Andrius Bimbiras, Azijos studijų centras
  K. Barancovaitė-Skindaravičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Tarptautinių ir tarpkultūrinių komunikacijų kurso metu studentai supažindinami su pasaulio kultūrine įvairove, atskirų kultūrų vertinimo, lyginimo, identifikavimo principais, pasitelkus kultūros dimensijų ir metakomunikacijos sąvokas. Kursas orientuotas ne tik į teorinį pažinimą, bet ir į studentų tolerancijos, policentrinio mąstymo, daugiakultūriškumo ugdymą. Kurso metu studentai rašo ir pristato savarankišką darbą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During the course of Intercultural Communication, students are introduced with the World‘s cultural diversity, the fundamental principles of evaluation, identification and comparison of different cultures via the notions of cultural dimensions and meta-communication. The course is dedicated not only towards theoretical knowledge, but also towards the development of student‘s tolerance, polycentric thinking, multicultural attitude. During the course students write and present their independently conducted research paper.

Dalyko studijų rezultatai

Pažinti Rytų Azijos regioną per tarpkultūrinės komunikacijos prizmę.
Apibrėžti pagrindines kultūrinių dimensijų ir metakomunikacijos sąvokas.
Įvertinti sinosferinių tautų tarpkultūrinės komunikacijos ypatybes indoferinių, užsachario Afrikos bei islamiškojo pasaulio kultūrų kontekste.
Surinkti prezentacijai bei rašto darbui reikalingą medžiagą bei informaciją.
Komandinis darbas ruošiant viešą prezentaciją auditorijoje bei atliekant grupinį rašto darbą.
Atlikti paskirtas užduotis laikantis nustatytų terminų bei formato.

Dalyko turinys

1. Tarpkultūrinių komunikacijų tyrimų priešistorė ir raida. Tarpkultūrinė kompetencija kaip tarpkultūrinių komunikacijų tikslas.
2. Kultūrinė įvairovė ir globalizacijos iššūkiai jai. Kultūrinis šokas.
3. Kultūrinės dimensijos (remiantis E. T. Hall, G. Hoefstede, F. Trompenaars ir kitų autorių teoriniais rėmais).
4. Etniniai stereotipai ir autostereotipai.
5. Verbalinė, paraverbalinė ir neverbalinė komunikacija. Chronemika: monochroninė vs. polichroninė komunikacija; maginis/mitinis laikas; ciklinis/progresinis laikas; praeitis-dabartis-ateitis.
Proksemika: fiksuota/nefiksuota erdvė; maginė/mitinė erdvė; intymi/asmeninė/socialinė/vieša erdvė.
6. Tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai Rytų Azijoje.
7. Tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai Pietų ir Pietryčių Azijoje.
8. Tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai Islamo šalyse.
9. Tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai Užsachario Afrikos šalyse.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30
Seminarai 15
Rašto darbas 75
Savarankiškas darbas 40
Iš viso 160

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 % galutinio pažymio, seminarai - 30 % galutinio pažymio, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2004 Foster, D. Europos šalių etiketas. Vilnius: Algarvė
2. 2004 Foster, D. Azijos šalių etiketas 2004. Vilnius: Algarvė
3. 2002 Lewis, R.D. Kultūrų sandūra. Kaip sėkmingai bendrauti su kitų tautų ir kultūrų atstovais. Vilnius: Alma littera.
Papildoma literatūra
4. 2012 Neuliep, J.W. Intercultural communication. A contextual approach. Los Angeles: Sage
5. 2001 Samovar, L.A. and Porter, R.E. Communication Between Cultures Belmont (CA): Wadsworth/Thomson Learning