Tiriamasis projektas (SAT5026)

  • Dalyko kodas: SAT 5026
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Research Project Design
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Kristina Šliavaitė, Prof. Vytis Čiubrinskas, Dr. Ieva Kripienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai parengia tiriamojo projekto metmenis (Synopsis), o tai yra pirmasis žingsnis rengiant magistro tezes. Kiekvienas studentas tiriamajame projekte konkretizuoja būsimo magistrinio darbo sritį, kryptį bei problematiką. Tiriamajame projekte formuluojami pagrindiniai tyrimo klausimai, apžvelgiami esminiai pasirinktos tyrimų srities teoriniai darbai, etnografinės monografijos, kiti empiriniai tyrimai. Apgalvojama, kur ir kaip galima būtų atlikti tyrimą in situ. Tyrimo Projekto Metmenis sudaro:
-tyrimo objekto, problematikos ir tyrimo klausimų aptarimas;
-su tyrimo tematika ir problematika susijusiu teorinių koncepcijų kritinis įvertinimas, dominuojančių paradigmų aptarimas;
-galimos tyrimo vietos(ų), bendruomenės(ių) identifikavimas ir kritinis įvertinimas;
-tyrimo metodologijos ir tyrimo strategijos aptarimas;
-tyrimo ir tyrėjo etikos aptarimas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The Research Project Design (Synopsis) is the student’s first step toward his/her MA thesis. Each student will develop and present a written project synopsis in which research topic and objectives are discussed, research questions presented, knowledge of the relevant theoretical and thematic literature demonstrated as well as methodological and ethical issues concerning the fieldwork are reflected. Regular consultations with the student’s advisor(s) are expected. The synopsis has to contain these main parts:
-a description of the research objectives and research questions,
-an overview and discussion of relevant theoretical approaches,
-the identification of a concrete research site(s),
-an overview of research methods,
-a discussion of possible ethical and practical problems.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į sociokultūrinę antropologiją; Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos

Dalyko studijų rezultatai

Baigusieji dalyką mokės formuluoti tyrimo problemą, kelti ir formuluoti konkrečius tyrimo klausimus;
mokės numatyti galinčias kilti etines ir praktines būsimojo tyrimo problemas;
identifikuoti konkrečią tyrimo vietą(-as), bendruomenę(es), socialinę grupę(es), aptarti tinkamus metodus ir metodų sąveiką;
kritiškai analizuoti teorinę literatūrą ir įvardinti savo būsimo tyrimo aktualumą ir naujoviškumą;
argumentuotai pasirinkti teorinę kryptį(is) bei autorius iškeltai problemai ir tyrimo klausimams analizuoti;
pasirinkti aktualią praktinę sociokultūrinės tikrovės tematiką ir mokėti ją antropologiškai suprobleminti.

Dalyko turinys

Tyrimo Projekto Metmenis sudaro:
1. tyrimo objekto, problematikos ir tyrimo klausimų aptarimas;
2. su tyrimo tematika ir problematika susijusiu teorinių koncepcijų kritinis įvertinimas, dominuojančių paradigmų aptarimas;
3. atitinkamos teorinės literatūros apžvalgos parengimas;
4. galimos tyrimo vietos(ų), bendruomenės(ių) identifikavimas ir kritinis įvertinimas; tyrimo metodologijos ir tyrimo strategijos aptarimas;
5. tyrimo ir tyrėjo etinių ir praktinių klausimų aptarimas.

Dalyko studijos valandomis

Individualus darbas 156 val.
Konsultacijos ir seminaras-konferencija 4 val.
Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Literatūros apžvalga-– 20%, Pranešimas seminare-konferencijoje -30%, Tyrimo projektas ( Synopsis)-rašinys 50% baigiamojo pažymio

Literatūra

1. 2002 Bernard, Russel H. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Alta Mira Press.
2. 2003 Oliver, Paul The Student’s Guide to Research Ethics.
Maidenhead, Philadelphia: Open University Press.
3. 1998 Borofsky, R. Assesing Cultural Anthropology. McGraw-Hill, Inc.
4. 2000 Silverman, David „Doing Qualitative Research: A Practical Handbook.“. SAGE Publications.
Papildoma literatūra
1. 2008 Victor de Munck. Kultūros tyrimai. Antropologinė perspektyva Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
2. 2007 Čiubrinskas, V. Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla