Populiarioji ir vaizdo kultūra

  • Dalyko kodas: KOM 5024
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Popular and Visual Culture
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Kristina Juraitė, PMDF Viešosios komunikacijos katedra; doc. dr. J.D. Mininger, PMDF Socialinės ir politinės teorijos katedra; prof. dr. Artūras Tereškinas, SMF Sociologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas „Populiarioji ir vaizdo kultūra“ supažindina studentus su populiariosios kultūros ir vaizdo komunikacijos objektu, istorine raida, konceptualinėmis ir analitinėmis tradicijomis, teoriniais ir empiriniais principais. Studentai skatinami kritiškai vertinti populiariosios kultūros ir vizualinius pranešimus (lyčių, kūno, rasės reprezentacijas), taikant įvairius analitinius požiūrius: psichoanalitinį, semiotinį, vizualinės retorikos ir diskurso, kurie yra kontekstualizuojami pasitelkiant atitinkamus atvejus/pavyzdžius – reklamas, fotografijas, filmus, internetinius šaltinius. Siekiant ugdyti analitinius ir kritinio mąstymo įgūdžius, studentai nagrinėja privalomus skaitinius, rengia kritines refleksijas raštu, aptaria jas mažose grupėse. Viso semestro metu studentai rengia kūrybinį projektą pasirinkta tema.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In a today’s society, visual images became central to our communicative practices, i.e. how we represent and make meaning out of the world around us. Therefore, it is essential to develop our understanding of how we create, negotiate, and respond to popular culture and visual codes. This course provides with a number of theoretical and methodological tools, including semiotics, psychoanalysis, visual rethoric, etc. to examine how visual images produce cultural meanings and power relations, as well as how the viewer experiences and practices the production of meaning via looking. The course will address different issues of popular and visual culture across various media forms, eg. gender, body and race representations in advertising, mainstream and online media, social networks, and films. Students will be encouraged to actively engage into the class discussions on particular topics and develop creative projects.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti populiariosios ir vaizdo kultūros teorines sąvokas bei analitines perspektyvas, taikomas populiariosios ir vaizdo kultūros tyrimuose.
2. Analizuoti ir kritiškai įvertinti populiariosios ir vaizdo kultūros subjektus, taikant atitinkamas teorines perspektyvas ir analitinius metodus.
3. Kūrybiškai integruoti teorines ir analitines žinias ir pritaikyti jas kūrybinėje praktikoje.

Dalyko turinys

1. Populiariosios kultūros supratimas. Kasdienis gyvenimas ir populiarioji kultūra.
2. Populiarioji kultūra ir kūnas.
3. Lytis ir seksualumas populiariojoje kultūroje.
4. Vizualumas, vizualinė kultūra ir vizualinis raštingumas: nuo kūrėjo iki vartotojo.
5. Šiuolaikinės vizualinės kultūros samprata; technologiniai, socialiniai, politiniai ir kultūriniai veiksniai. Globalizacija ir skaitmenizacija.
6. Kritiškosios vizualinės metodologijos principai. Populiariosios ir vizualinės kultūros analizės lygmenys ir modalumai.
7. Semiotika ir kultūra: naujos mitologijos.
8. Vizualinio teksto analizė diskurso požiūriu.
9. Žiūrėjimas ir malonumas: skopofilija ir žvilgsnis.
10. Rasės ir kitoniškumo spektaklis: dominuojančios rasės reprezentacijos.
11. Vizualinė retorika ir populiariosios kultūros komodifikacija.
12. Vizualinės kultūros globalizacija ir kultūrinio imperializmo kritika.
13-15. Kūrybinių projektų rengimas, aptarimas, pristatymas ir baigiamoji diskusija.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinis atsiskaitymas – 20 proc., kūrybinis projektas – 30 proc., egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2007 Hall, S., Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage
2. 2008 Mirzoeff, N. (ed.). The Visual Culture Reader. Routledge
3. 2007 Rose, G. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage
4. 2005 Rampley, M. (ed.). Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts. Edinburgh University Press
5. 2001 Sturken, M. and Cartwright L. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press
Papildoma literatūra
6. 1981 Barthes, R. Mythologies. Hill and Wang
7. 2000 Becker, K. et als. (eds.). Picturing Politics: Visual and textual formations of modernity in the Swedish press. Stockholm University Press
8. 1977 Berger, J. Ways of Seeing. Penguin Books
9. 2000 Pink, S. Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research. Sage
10. 2011 Tereškinas, A. Vyrų pasaulis. Versus Aureus
11. 2007 Urray, J. Tourist Gaze. Sage