Tiriamasis darbas Nr.1: Kūrybinių industrijų teorinis tyrimas

  • Dalyko kodas: KRI 5014
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Research Work 1: Theoretical Research of Creative Industries
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc.dr. Ina Pukelytė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas yra skirtas praktiškai pritaikyti įgytas teorines ir metodologines žinias atliekant konkretaus kūrybinio sektoriaus subjekto analizę ir įvertinimą kūrybinių industrijų atžvilgiu. Atlikdami tiriamąjį darbą studentai nustato kūrybinio sektoriaus subjektą, jį įvardija ir apibūdina KI atžvilgiu, naudoja sociologinę kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodiką, vertina ir teikia rekomendacijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of this course is to apply practically theoretical and methodological knowledge while analyzing and evaluating concrete subject of creative industries. During their research work students recognize a subject of the creative sector, define it and describe it from the perspective of creative industries while using sociological research instruments, based on quantitive and qualitative methodology, make an evaluation and give recommendations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba; Mediacijos teorijos ir patirtys; Kūrybinių industrijų organizacijos; Kūrybinių miestų tyrimai

Dalyko studijų rezultatai

Apibūdinti kūrybinio sektoriaus subjektą KI atžvilgiu.
Analizuoti kūrybinio sektoriaus socialinį ir ekonominį potencialą.
Naudoti sociologinę kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodiką kūrybinio sektoriaus analizėje.
Susieti KI žemėlapių sudarymo principus su konkrečių kūrybinio sektoriaus subjektų ar jų grupių analize.
Vertinti ir teikti rekomendacijas dėl kūrybinio sektoriaus socialinio ir ekonominio efektyvumo.

Dalyko turinys

Praktiniai užsiėmimai kartu su darbo vadovu atliekant kūrybinio sektoriaus lauko analizę ir renkantis tyrimo objektą.
Savarankiškas tyrimo atlikimas.
Praktiniai užsiėmimai kartu su darbo vadovu renkantis ir aptariant tyrimo metodus bei jų taikymo būdus.
Vadovo konsultacijos atliekant kiekybinį ir kokybinį objekto tyrimą.
Tarpinis tiriamojo darbo pristatymas ir analizė.
Savarankiškas tyrimo atlikimas.
Vadovo konsultacijos atliekant statistinių duomenų apdorojimą.
Praktiniai užsiėmimai kartu su darbo vadovu atliekant tiriamojo objekto socialinio ir ekonominio potencialo įvertinimą bei rekomendacijų teikimą.
Savarankiško tyrimo apiforminimas ir parengimas pristatymui.
Savarankiško tyrimo pristatymas ir analizė.

Dalyko studijos valandomis

Praktiniai užsiėmimai kartu su darbo vadovu – 9 val.
Vadovo konsultacijos, darbo įvertinimas – 12 val.
Individualus savarankiškas darbas – 139 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tiriamojo darbo eigos įvertinimas - 20 %
Užbaigto darbo ir jo gynimo įvertinimas - 80 %.

Literatūra

Literatūra pateikiama pagal pasirinktą temą.