Kūrybinių industrijų magistro baigiamasis darbas

  • Apimtis ECTS kreditais: 30
  • Pavadinimas anglų kalba: FINAL MASTER THESIS
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. (HP) dr. Auksė Balčytienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Baigiamasis darbas yra galutinė studento sugebėjimų dirbti kūrybinių industrijų srityje patikrinimo pakopa. Baigiamasis darbas turi atskleisti, ar studentas geba  studijų metu įgytas mokslines žinias, kompetencijas ir analitinius bei praktinius gebėjimus taikyti savarankiškuose tyrimuose, ar geba vertinti ir analizuoti aktualiausius kūrybinių industrijų procesus, šio sektoriaus problemas ir galimybes, taikyti naujausius kūrybinių industrijų ekonominius bei socialinius metodus, savarankiškai vykdyti studijų bei tyrimų analizę, atlikti atvejų studijas bei apibendrinti jų rezultatus, spręsti kūrybinių industrijų mokslines ir praktines problemas.
Magistro baigiamasis darbas gali būti mokslinio-tiriamojo arba mokslinio-taikomojo pobūdžio projektas. Pirmuoju atveju magistro darbe turi būti pateiktas teorinis ir empirinis iškeltos mokslinės problemos tyrimas, antruoju atveju magistro darbą sudaro teorinis iškeltos mokslinės problemos tyrimas ir šiai problemai spręsti sukurtas savarankiškas praktinis projektas (įgyvendintas arba simuliacinis). Magistro baigiamąjį darbą sudaro įvadas (jame įvardijamas temos aktualumas, tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo klausimas arba hipotezė, tyrimo metodologija, tyrimo organizavimo ir eiga arba projekto organizavimas ir eiga, gautų rezultatų reikšmingumas, literatūros apžvalga, darbe naudojamų sąvokų žodynėlis), teorinis problemos tyrimas, empirinis problemos tyrimas arba savarankiško praktinio projekto pristatymas, išvados su rezultatais ir rekomendacijomis, literatūros sąrašas ir priedai. Rekomenduojama darbo apimtis – apie 70 psl.
Magistro baigiamasis darbas yra savarankiška, originali studija, kuri privalo atspindėti kūrybinių industrijų studijų patirtį, savarankišką tyrimą ir analizę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Master thesis is the final stage of verification of student‘s ability to work in the field of creative industries. The final paper has to demonstrate student‘s ability to apply knowledge, competences and analytical and practical skills in independent individual research, his / her competence in analysis and evaluation of the processes of creative industries, his /her competence in application economical and sociological methods of research, his /her competence in solving theoretical and practical problems of creative industries. Master thesis may be accomplished either in a form of theoretical and empirical research or in a form of theoretically based practical project. Master thesis is an independently accomplished, original project that has to reflect student‘s experience acquired during the studies and autonomous research and analysis.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvykdyta Kūrybinių industrijų studijų programa

Dalyko studijų rezultatai

1. Formuluoti kūrybinių industrijų srities mokslinę problemą.
2. Pasirinkti tinkamus kūrybinių industrijų srities mokslinės problemos sprendimo būdus ir įrankius.
3. Taikyti naujausius ekonominius ir socialinius tyrimų metodus kūrybinių industrijų srities analizėje.
4. Pasiūlyti tinkamiausius praktinius kūrybinių industrijų sektoriaus problemos sprendimo būdus.
5. Vertinti Lietuvos kūrybinių industrijų atvejus gerųjų praktikų kontekste.
6. Sukurti novatorišką kūrybinių industrijų srities projektą, pagrindžiant jo teorinę ir praktinę vertę.

Dalyko turinys

1. Įvadinės paskaitos, supažindinančios su baigiamojo darbo kūrimo galimybėmis, eiga, individualaus darbo ir auditorinio darbo metodika, konsultacijų ir atsiskaitymo reikalavimais. Darbo temos individualus pasirinkimas, suderinant ją kartu su darbo vadovu.
2. Baigiamojo darbo objekto pasirinkimas, derinimas su darbo vadovu.
3. Baigiamojo darbo mokslinės problemos apibrėžimas, derinimas su darbo vadovu.
4. Baigiamojo darbo teorinių įrankių, metodų ir empirinio tyrimo etapų numatymas, derinimas su darbo vadovu.
5. Savarankiškas tyrimo atlikimas.
6. Baigiamojo darbo teksto rašymo etapas.
7. Tarpinis tiriamojo darbo pristatymas ir analizė.
8. Apibendrinančio teksto rašymas.
9. Savarankiškas tyrimo apiforminimas ir parengimas pristatymui.
10. Viešas baigiamojo darbo pristatymas ir gynimas.

Dalyko studijos valandomis

Praktiniai užsiėmimai kartu su darbo vadovu – 20 val.
Vadovo konsultacijos, darbo įvertinimas – 20 val.
Individualus savarankiškas darbas – 760 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Užbaigto darbo ir jo gynimo įvertinimas - 100 %.

Literatūra

1.    2006    Day R.A., Gastel B. How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge University Press
2.    2011    Lukšionytė, N. Valinčiūtė-Varnė R. Menų fakulteto baigiamieji rašto darbai: metodiniai nurodymai. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla