Turizmo infrastruktūros sistema (Kūrybinių industrijų pr.)

  • Dalyko kodas: MEP 6002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Tourism Infrastructure System
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Rimantė Hopenienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas suteikti žinių apie turizmo infrastruktūros sistemos struktūros ir funkcionavimo ypatumus turizmo traukos vietovėse. Siekiama ugdyti studentų gebėjimus įvertinti turizmo infrastruktūros sistemos objektų poreikį ir poveikį specifinėse turizmo vietovėse (saugomose, urbanizuotose teritorijose, rekreaciniuose rajonuose), išnaudojant kultūrinio turizmo savitumą ir dermę su kitomis alternatyvaus turizmo formomis Lietuvos ir užsienio šalių turizmo traukos vietovėse, formuojant jų konkurencinį pranašumą. Dalyką sudaro paskaitos, seminarai, diskusijos, savarankiškas darbas, atvejų studijos.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to provide knowledge about structure of the tourism infrastructure system and its operating peculiarities in the tourism attraction areas. The aim is to develop students' ability to assess the need of the objects of tourism infrastructure system and the impact for specific tourism areas (protected, urban areas, recreational areas), exploring the identity and coherence of cultural tourism with other forms of alternative tourism in Lithuania and foreign tourist attraction areas for its competitiveness. The course will combine lectures, seminars, discussions, individual work, and case studies.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadyba, marketingas, meno projektų valdymas

Dalyko studijų rezultatai

1. Analizuoti turizmo infrastruktūros sistemos funkcionavimo bei plėtros procesus.
2. Pritaikyti įgytas žinias kūrybinėje praktikoje formuojant šiuolaikinio turizmo produktus.
3. Išmanyti turizmo rinkos tyrimo instrumentus, siekiant įvertinti turizmo formų ir turizmo infrastruktūros objektų kūrybišką panaudojimą sėkmingai turizmo plėtrai.
4. Savarankiškai atlikti rinkos tyrimus nustatant keliautojų preferencijas, priimti sprendimus nustatant kultūros ir meno objektų panaudojimo galimybes turizmo infrastruktūros sistemoje.
5. Išmanyti turizmo traukos vietovių konkurencingumo ir įvaizdžio formavimo specifiką.
6. Naudoti įstatyminę bazę turizmo organizavimo srityje, siekiant profesionaliai administruoti ir panaudoti kultūros paveldą turizmo tikslais.

Dalyko turinys

1. Turizmo prigimtis ir samprata. Turizmo, kaip verslo ir kaip rekreacijos, formų įvairovė.
2. Turizmo sistemos sandara: turizmo objekto ir subjekto analizė
3. Turizmo aplinkos tipai ir jų poveikis turizmo plėtrai.
4. Turizmo infrastruktūros sistemos sudėtinės dalys.
5. Turizmo infrastruktūrą sudarančių svetingumo paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo) specifika ir tarptautinė kokybės klasifikacija.
6. Kelionių organizavimo, transportavimo, turistų informavimo paslaugų specifika.
7. Vertikali ir horizontali turizmo infrastruktūros sistemos dalyvių integracija. Šiuolaikinės turizmo verslo sistemos objektų bendradarbiavimo formos. Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės svarba, siekiant kultūrinio paveldo panaudojimo turizmo tikslais.
8. Alternatyvios šiuolaikinio turizmo formos ir rūšys. Kultūrinio turizmo produkto formavimas.
9. Kultūros paveldo ir meno objektų panaudojimo aspektai bendroje turizmo infrastruktūros sistemoje.
10.Turizmo motyvacija: turizmo poreikiai ir keliavimo motyvai.
11. Turizmo traukos vietovių ir turizmo infrastruktūros specifika (saugomose, urbanizuotose teritorijose, rekreaciniuose rajonuose). Svarbiausi Pasaulio, Europos ir Lietuvos turizmo ir rekreacijos rajonai bei centrai.
12. Tikslinių turizmo rinkų pritraukimo būdai.
13. Turizmo traukos vietovių įvaizdžio formavimas ir sklaida. Vietos ženklo koncepcija.
14. Turizmo traukos vietovių turizmo infrastruktūros kiekybinio ir kokybinio vertinimo metodai. Turizmo rinkos tyrimo instrumentai.
15. Turizmo politikos esmė ir jos formavimo ypatumai Lietuvoje ir užsienio šalyse. Turizmą reglamentuojanti teisinė bazė: privalumai ir trūkumai.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas:
Paskaitos – 15 val.
Seminarai – 30 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Savarankiškas studento darbas:
Individualus darbas raštu: 40
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 %
Kolokviumas – 15 %
Individualaus ir grupinio darbo atsiskaitymai seminarų metu – 35 %

Literatūra

1.    2006    Page, S. J., Connell, J. Tourism: a modern synthesis. 2nd ed. Thomson
2.    2005    Novelli, M. Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases. Butterworth-Heinemann/ Elsevier
3.    2010    Morgan, N; Pritchard, A.; Pride, R. Destination branding: creating the unique destination proposition. Butterworth-Heinemann
4.    2006    Buhalis D., Costa C. Tourism management dynamics: trends, management and tools.     Elsevier Butterworth-Heinemann
5.    2006    Bagdonienė, L., Hopenienė, R. Vietos marketingas. Vitae litera
Papildoma literatūra
1.    2002    McKercher, B., Cros H. Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. Routledge
2.    2008    Managing visitor attractions/ ed. A. Fyall et al. Butterworth-Heinemann/Elsevier
3.    2008    Pike, S. Destination marketing: an integrated marketing communication approach. Butterworth-Heinemann/Elsevier