Meno projektų valdymas (Kūrybinių industrijų pr.)

  • Dalyko kodas: MET 5003
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: MANAGEMENT OF ART PROJECTS
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Jurgita Staniškytė, doc. dr. Ina Pukelytė, dr. Martynas Petrikas, MF Teatrologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas supažindinti studentus su pagrindiniais meno projektų valdymo metodais, svarbiausiais projekto valdymo etapais, jų užduotimis ir tarpusavio sąsajomis, taip pat inicijuoti, valdyti, įvertinti ir palaikyti įvairius meninius procesus, analizuoti ir praktiškai spręsti menines, institucines, kritikos bei finansines problemas, panaudoti informacines technologijas, siekiant kokybiško medijų meno projektų valdymo.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce students with the main methodologies of arts management, with the essential stages of project management, their content and mutual relations; as well as learn to apply the classic and modern project management strategies in the field of arts and culture, together with the ability to use the IT, in order to achieve the ultimate results in arts project management.

Dalyko studijų rezultatai

1. Teoriškai analizuoti ir praktiškai spręsti meno projekto valdymo procese iškylančias menines, institucines, kritikos bei finansines problemas.
2. Įvertinant kultūrinius, istorinius, meninius, ekonominius bei socialinius scenos meno ypatumus ieškoti naujų finansinių šaltinių bei meninio lauko partnerių.
3. Valdyti meno projektų planavimo, organizavimo ir kontrolės procesų visumą atsižvelgiant į įvairialypius kultūrinius, istorinius, meninius, ekonominis bei socialinis scenos meno lauko ypatumus.
4. Inicijuoti ir valdyti meno projektus nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.
5. Praktiškai įtvirtinti meno ir kultūrinių institucijų visuomeninį vaidmenį besikeičiančioje sociokultūrinėje terpėje.
6. Kūrybiškai reaguoti į besikeičiantį kultūrinį, ekonominį bei socialinį meninės veiklos kontekstą, taip pat ir į vidinę meninių procesų dinamiką.
7. Valdyti sudėtines, tarpdalykines, prieštaringas menines – kultūrines struktūras, plačiai ir kūrybingai suvokti ir valdyti socio-politinį meninės kūrybos lauką.

Dalyko turinys

1. Projekto sąvoka ir tipai. Pasauliniai projektų valdymo standartai. Projekto valdymo sąvoka: planavimas – organizavimas – kontrolė.
2. Lietuvos meno projektų valdymo praktikos: kintantys kontekstai ir naujos struktūros. Instituciniai ir neinstituciniai meno projektai, jų valdymo specifika. Strateginis meno projektų planavimas.
3. Tarptautiniai ir vietiniai meno projektai bei jų valdymo specifika. Meno rūšies ir projekto tipo sąveika. Detalusis meno projekto planavimas.
4. Meno projekto idėjos formavimas: kūrybiškumas ir komunikacija. Projekto tipo, trukmės ir išteklių nustatymas.
5. Meno projekto komandos formavimas. Projekto vadovas ir komandos narių vaidmenys.
6. Meno projekto biudžeto sudarymo metodai. Meno projekto rizikos valdymas.
7. Scenarijaus rašymas: scenarijaus segmentacija ir simuliacinis patikrinimas (IT aplinka). Renginio programa.
8. Menas ir rinkodara: lėšų pritraukimas. Fondų rūšys, specifika ir meno projektų vertinimo kriterijai. Paraiškų rašymas ir teikimas.
9. Meno projektų rėmėjai: įsipareigojimai ir jų vykdymas. Kultūros produkto populiarinimas ir ryšiai su visuomene.
10. Projekto komunikacijos valdymas: projekto pristatymas, reklaminės medžiagos rengimas, meno kritikos vaidmuo.
11. Meno projekto apimties ir žmogiškųjų išteklių valdymas, kokybės ir rizikos valdymas: „generalinė repeticija“ (IT aplinka).
12. Meno projekto išlaidų valdymas: trukmė, apimtis ir įsigijimai. Specifikacija ir biudžeto pakeitimai.
13. Meno projekto eigos kontrolė ir kokybė: vykdymo vertinimas.
14. Meno projekto pabaiga: rezultatų įvertinimas ir galutinės ataskaitos rengimas. Meno projekto įvertinimas ir plėtra: atsiliepimai ir kritika. Projekto rezultatų sklaida.
15. Naujų valdymo filosofijų kūrimas: nuo modernaus prie postmodernaus organizacijų valdymo modelio. Atvejo studijos: meno projektų pavydžiai ir jų analizė.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas:
Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Savarankiškas studento darbas:
Individualus darbas raštu: 30 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 70 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualaus ir grupinio darbo atsiskaitymai seminarų metu) – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1.    2003    Charvat J. Project Management Methodologies: Selecting, Implementing and Supporting Methodologies and Processes for Projects. Hoboken Willey
2.    2004    Chong D. Arts Management. Routledge
3.    2005    Hagoort G. Meno vadyba verslo stiliumi. Kronta
4.    2004    Rauhe H., Demmer Ch. (sud.). Kultūros vadyba: profesionalaus meno teorija ir praktika. Tyto Alba
5.    2007    Staniškytė J., Simanaitienė, R., Petrikas M. Meno projektų valdymas. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
6.    2004    Žalpys E. (sud.). Meno aritmetika. Kultūros vadyba Lietuvoje. Tyto Alba