Kultūros politika (Kūrybinių industrijų pr.)

  • Dalyko kodas: MEN 6002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: THE CULTURAL POLICY
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    dr. Jolita Butkevičienė, dr. Ingrida Veliutė, VDU Menų fakultetas, Menotyros katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas yra skirtas supažindinti studentus su kultūros politikos samprata bei principais. Analizuojamos ir vertinamos valstybės kultūros politikos situacijos Lietuvoje ir kultūros politikos savitumai Europos šalyse. Studentai susipažins su teisine kultūros politikos baze Lietuvoje, išnagrinės kelis būdingus kultūros paveldo saugojimo ir šiuolaikinių kultūros procesų organizavimo bei valdymo atvejus. Įgytų teorinių žinių bei praktinio kultūros artefaktų tyrimo pagrindu bus vertinami realūs kultūros politikos procesai Lietuvoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce students with the concept and principals of the cultural policy. The course will provide analysis and assessment of the cultural policy of Lithuania and peculiarities of cultural policies of European countries. The practical part will introduce the regulatory framework of the Lithuania’s cultural policy, analyse several typical cases of cultural heritage preservation and organisation and management of modern cultural processes. Acquired theoretical knowledge and practical cultural artefacts will serve as a basis for the simulation of the optimal form of the cultural policy best suited for Lithuania.

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti kultūros sferos valdymo principus.
2. Išanalizuoti probleminius kultūros procesus.
3. Nustatyti esminius Lietuvos ir kitų Europos valstybių kultūros procesų valdymo skirtumus ir panašumus.
4. Integruoti šiuolaikiškas idėjas į esančią kultūros valdymo politiką.
5. Įvertinti institucijų, dalyvaujančių kultūros valdyme, veiklą.
6. Įvertinti Lietuvos kultūros politikos raidos įtaką šiuolaikiniam kultūros politikos vyksmui.

Dalyko turinys

1. Kultūros sąvokos prasmių laukas. Kultūros elementai.
2. Kultūra kaip idėjų apie pasaulį ir žmogų sistema. Kultūros planavimas.
3 Kultūros politikos samprata ir sudedamosios dalys:
•    šiuolaikinių kultūros procesų organizavimas ir valdymas (architektūros ir urbanistikos, plastinių ir vizualinių menų, laikinių menų: teatro, muzikos, šokio, kino)
•    kultūros paveldo saugojimo politika (nekilnojamas kultūros paveldas, kilnojamas kultūros paveldas, muziejai, archyvai, bibliotekos, kalba, gyvasis paveldas);
•    kultūros animacija ir edukacija;
4. Lietuvos kultūros politikos priešistorė.
5. Kultūros politikos istorinė raida Lietuvoje (1918-1990)
6. Kultūros politikos tendencijos Vidurio ir Vakarų Europos šalyse (atvejai pasirenkami).
7. Šiuolaikinės kultūros politikos situacijos Lietuvoje charakteristika.
8. Kultūros politikos tendencijos besivystančiose šalyse (atskirų šalių atvejai).
9. Miesto reikšmė kultūros politikoje.
10. Šiuolaikinės kultūros politikos realizavimas per institucijų veiklą (jų funkcijos, kompetencijos)
11. Globalizacija ir kultūrinis tapatumas.
12. Kūrybinės veiklos skatinimo ir valdymo principai, būdai.
13. Kultūros animacijos ir švietimo pagrindinės nuostatos.
14. Kultūros paveldo saugojimo nuostatos, principai, būdai.
15. Šiuolaikinių komunikacijos priemonių taikymas asmens ir visuomenės kultūrinio tapatumo ugdymui. Naujosios technologijos kultūros politikoje.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas:
Paskaitos – 45 val.
Seminarai – 15 val.
Savarankiškas studento darbas:
Individualus darbas raštu: 40 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 %
Kolokviumas – 20 %
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualus darbas raštu ir/arba individualaus ir grupinio darbo atsiskaitymai seminarų metu) – 30 %

Literatūra

1. 2008    Kultūros politika. Ed. Žaidytė G. Baltos lankos
2. 2009    Kultūros politikos strategija ir prioritetai: ketvirtasis Lietuvos kultūros kongresas. Vilniaus Dailės akademija
3. 2005    Mačiulis D. Valstybės kultūros politika 1927–1940 metais. Lietuvos istorijos institutas
4. 2008    Tolvaišienė N., Šinkūnaitė L., Butkevičienė J., Almonaitytė-Navickienė V. Kultūros politika: metodinė priemonė. VDU leidykla
5. 2007, 2002 Bauman, Z. Globalizacija: pasekmės žmogui. Apostrofa
6. 2008    Kultūra. Rinka. Visuomenė. Vilniaus dailės akademija
7. The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania http://www.lrkm.lt/
Papildoma literatūra
8. 2011    Butkus, S.T. Miestas kaip įvykis. Kitos knygos
9. 2012    Muziejai, paveldas, vertybės. In: Lietuvos kultūros tyrimai. T.2. Lietuvos kultūros tyrimų institutas
10. 2011 Medijos, politika, vaizduotė. In: Lietuvos kultūros tyrimai. T.1. Lietuvos kultūros tyrimų institutas
11. 2003 Critical Cultural Policy Studies, ed. J.Lewis, T.Miller. Blackwell. Blackwell
12. 2008 Daugirdas T. Sparnuoto arklio dantys. Šiuolaikiniai Lietuvos kultūros profiliai. Naujasis židinys – Aidai