Naujųjų medijų industrijos ir populiarioji kultūra

  • Dalyko kodas: KRI 6002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: NEW MEDIA INDUSTRIES AND POPULAR CULTURE
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Renata Šukaitytė, doc. dr. Rimantas Plungė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas supažindina studentus su audiovizualinio sektoriaus struktūra ir svarbiausiomis šakomis. Atskleidžia audiovizualinių industrijų lokalius ir globalius raidos aspektus pasitelkiant embleminių atvejų analizę. Dalyko studijos padeda suprasti antreprenystės, kūrybiškumo ir inovacijų svarbą audiovizualiniame sektoriuje veikiančių įmonių ir specialistų konkurencingumui šiandieninėje globalioje ekonomikoje. Čia analizuojama kaip audiovizualinės industrijos prisideda prie atskirų valstybių ekonomikos plėtojimo, tapatybės ir įvaizdžio kūrimo. Užsiėmimų metu studentai mokomi identifikuoti svarbius audiovizualinių kūrybinių industrijų reiškinius, juos tarpusavyje palyginti bei kritiškai vertinti. Jiems pristatomos galimos karjeros perspektyvos kūrybinių industrijų srityje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course in designed to study the structure and the main branches of new media industries. The content of the course explains development of new media industries in local and global scene, analyses key cases. Assumptions of competitiveness (creativity, innovations, entrepreneurship) in global new media industries field are explored. Contributions of new media industries to the national economies of different countries are analysed. Critical evaluation of new media products is performed. The possibilities of career in new media industries field is introduced and analysed.

Dalyko studijų rezultatai

Analizuoti pagrindines audiovizualinių industrijų šakas KI aspektu.
Išmanyti audiovizualinio verslo globalias ir nacionalines dimensijas.
Analizuoti audiovizualinį sektorių įvairiais aspektais pasitelkiant globalų kontekstą.
Įvertinti audiovizualinių industrijų užimamą vietą šiandieninėje Lietuvos ir pasaulio ekonomikoje.
Įvertinti kūrybiškumo ir inovacijų svarbą dirbant audiovizualiniame versle.

Dalyko turinys

Įvadinė paskaita. Supažindinimas su kurso struktūra ir turiniu, individualaus darbo ir auditorinio darbo metodika, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais. Įvadas į profesinę terminologiją.
Audiovizualinio sektoriaus struktūra ir raida XX a. (TV, kinas, vaizdo žaidimai).
Pokyčiai audiovizualinėse industrijose XXI a. (TV, kinas, vaizdo žaidimai, užsakomosios vaizdo paslaugos).
Antreprenerystės reiškinys audiovizualiniame sektoriuje.
Inovacijos ir kūrybiškumas audiovizualiniame sektoriuje.
Globalizacija ir audiovizualinė kultūra. Audiovizualinių artefaktų sklaida ir vartojimas globalizacijos sąlygomis. Kultūros artefaktų homogenizacija ir standartizacija. Tarptautinio bendradarbiavimo modeliai. Europos Sąjungos šalių ir trečiųjų šalių atvejų analizė.
Regionalizmas ir nacionalizmas audiovizualinėse industrijose. Europos Sąjungos šalių ir trečiųjų šalių atvejų analizė.
Audiovizualinių industrijų politika Europos Sąjungoje. Pagrindinių krypčių apžvalga ir analizė. Sektoriaus politinis reglamentavimas atskirose Europos Sąjungos šalyse.
JAV, Indijos, Lotynų Amerikos, Tolimųjų Rytų, Kanados audiovizualinių industrijų apžvalga ir analizė.
Audiovizualinės industrijos Lietuvoje. Samprata, dominuojančios šakos,  reikšmingos institucinės iniciatyvos. Embleminių pavyzdžių aptarimas.
Medijų ekologija, medijų infliacija, medijų ortogenezė.
Meninis tyrimas. Analitinių, kūrybinių projektų pristatymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Individualus darbas raštu: 40 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Seminarai, individualus darbas (raštu) – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1.    2005    Bilton C. Management and creativity : from creative industries to creative management. Blackwell Publishing
2.    2007    Henry C. Entrepreneurship in the Creative Industries. An International Perspective. Edward Elgar Publishing Limited
3.    2007    Hesmondhalgh D. The Cultural Industries. Sage Publications
4.    2005    Irish D. The Game Produce‘s Handbook. Premier Press
5.    2003    Kūrybinės industrijos: galimybė Europoje ir Europai, Vilnius 2007 m. spalio 27-28 d. Konferencijos medžiaga. Europos kultūros programų centras
6.    2009    Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I. New Media: A Critical Introduction    Routledge
7.    2008    Markides C. Game Changing Strategies: How to Create New Market Space in Established Industries by Breaking the Rule. HB Printing
8.    1996    Moran A. Film Policy. International, national and Regional Perspectives    Routledge
9.    2008    Novak J. Game Development Essentials, Delmar Cengage Learning
Papildoma literatūra
10.    2007    Bauman Z. Globalizacija: pasekmės žmogui. Apostrofa
11.    2002    Beck A. Cultural Work: Understanding the Cultural Industries. Routledge
12.    1999    Rush M. Media in late 20th-Century Art (World of Art). Thames and Hudson