Muziejų industrijos tyrimai

  • Dalyko kodas: KRI 5013
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Museum Industry Research
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Daiva Citvarienė, doc. dr. Linara Dovydaitytė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas muziejų industrijos kaip svarbios kūrybinio turizmo srities tyrimams. Kursas supažindina su svarbiausiomis šiuolaikinėmis muziejaus ir kūrybinio turizmo teorijomis, antropologiniais ir sociologiniais muziejaus lankymo aspektais; apibūdina komunikacinę muziejaus sistemą ir funkcijas bei pristato šiuolaikinius muziejaus komunikacinius modelius; supažindina su inovatyviomis, kūrybiškomis šiuolaikinio muziejaus formomis (ekomuziejai, teminiai parkai, kultūriniai centrai etc.), aptaria kultūrinio ir kūrybinio turizmo skirtumus, pristato kūrybinio turizmo specifiką ir rūšis, aptaria šiuolaikinių muziejų kaip kūrybinio turizmo subjektų veiklą ir jos sąsajas su kūrybine ekonomika. Kurso metu analizuojamos svarbiausios turizmo ir muziejų studijų (museum studies) teorijos, aiškinamos naujosios muziejininkystės (new museology) koncepcijos, pakeitusios muziejininkystės ir turizmo komunikacijos sampratą. Studentai mokomi suprasti komunikacinę muziejaus kaip kūrybinio turizmo subjekto sistemą, jos veikimo būdus ir susieti juos su įvairiais socialiniais ir ekonominiais aspektais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is dedicated to the issues of research of museum industry as an important sector of creative tourism. The course is designed to present the main theories of museum studies and creative tourism, to explore the anthropological and sociological aspects of museum visiting, to analyze the communicative system and functions of museum, to present communicative models as well as innovative and creative forms of contemporary museum (eco-museum, theme parks, cultural centers etc.), to study differences between cultural and creative tourism, to present the forms of creative tourism and to explain museum as a subject of creative tourism in relation to creative economy. The course analyses the concepts of new museology that changed the notion of museum’s and tourism’s communication. The students are taught to understand museum as a subject of creative industries, its system of communication and relate them to various social and economic aspects.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba; Kūrybinių industrijų organizacijos

Dalyko studijų rezultatai

1. Interpretuoti muziejaus ir kultūrinio turizmo veiklas iš antropologinės ir sociologinės perspektyvos.
2. Susieti šiuolaikinių muziejų veiklos principus su kūrybinio turizmo specifika.
3. Paaiškinti šiuolaikinio muziejaus funkcijas ir veikimo būdus komunikacijos ir kūrybiškumo aspektais.
4. Spręsti muziejaus kaip kūrybinio turizmo subjekto komunikacines problemas.
5. Vertinti šiuolaikinio muziejaus kaip kūrybinio turizmo subjekto veiklą ir jos poveikį kūrybinės ekonomikos plėtrai.
6. Kurti inovatyvius, kūrybiškus muziejaus kaip kūrybinio turizmo subjekto komunikacijos projektus.

Dalyko turinys

1. Nuo kultūrinio turizmo prie kūrybinio turizmo: patirtimi paremtas turizmas.
2. Kūrybinio turizmo bruožai: produktai, erdvės, vartojimo būdai.
3. Patirčių gamyba turizme: nišinis turizmas (niche tourism).
4. Patirties turistai muziejuose: tamsusis turizmas (dark tourism).
5. Naujosios muziejininkystės principai ir jų praktinis taikymas.
6. Naujoji muziejininkystė meno muziejuose.
7. Ekomuziejai: teorija ir praktika.
8. Ekomuziejai: atvejų studijos.
9. Bendruomeniniai muziejai: atvejų studijos.
10. Dialoginė muziejaus samprata: galia, konfliktas ir „kontaktinės zonos“ specifika.
11. Kultūrinis prekybos centras: pramoga kaip ideologija.
12. Interaktyvi muziejų komunikacija: pasaulio muziejų atvejų studijos.
13. Interaktyvi muziejų komunikacija: Lietuvos atvejų studijos.
14. Muziejinės komunikacijos tyrimai: semiotinė institucijos analizė.
15. Muziejinės komunikacijos tyrimai: semiotinė institucijos produktų analizė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Individualus darbas raštu: 40 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 35%
Seminarai, individualus darbas (raštu) – 15%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2005 Cirsane G. (ed.) Heritage, Museum and Galleries: An Introductory Reader Routledge
2. 2006 Macdonald Sh. (ed.) A Companion to Museum Studies Blackwell Publishing
3. 2006 Marstine J. (ed.) New Museum Theory and Practice Blackwell Publishing
4. 2005 Novelli M. (ed.) Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends, and Cases Elsevier
5. 2006 L. J. Ravelli, Museum Texts: Communication Frameworks Routledge
6. 2007 Richards G., Wilson J. (eds.) Tourism, creativity and development Routledge
7. 2010 Sharpley R., Stone Ph. R. (eds.) Tourist Experience: Contemporary Perspectives Routledge
8. 1989 Vergo P. (ed.) The New Museology Reaktion
9. 2003 Witcomb A. Re-Imagining the Museum: Beyond the Mausoleum Routledge
Papildoma literatūra
10. 2004 Carbonell B. (ed.) Museum Studies: An Anthology of Contexts Blackwell Publishing
11. 2006 Henning M. Museums, Media and Cultural Theory Open University Press
12. 1998 Kirshenblatt-Gimblett B. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage University of California Press
13. 2009 Sharpley R., Stone Ph. R. (eds.) The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism Channel View Publications
14. 2011 P. Robinson, S. Heitmann, P. Dieke (eds.) Research Themes for Tourism CAB International
15. 2010 M. Smith, N. MacLeod, M. H. Robertson (eds.), Key Concepts in Tourist Studies Sage