Mediacijos teorijos ir patirtys

  • Dalyko kodas: KRI 5002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Mediation Theories and Experiences
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr.Tomas Kavaliauskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu dėmesys skiriamas tiek teorijai, tiek praktikai. Analizuojama Habermaso komunikacinio proto filosofija, diskurso teorija ir kaip diskursai veikia mūsų sąmonę medijų pagalba. Baudrillardo simuliakrų ir vartotojiškumo teorija atskleidžiama per medijų įtaką. Kontrastui pasitelkiama A. Šliogerio būties filosofija kaip medijuoto ir hominizuoto pasaulio kritika. Greitasis ir lėtasis laikas, informacijos pertekliaus problema ir padariniai, McLuhano karštosios ir vėsiosios medijos. Homo interneticus ir naujas egzistavimo būdas internete. Medija kaip priemonė meno mistifikavimui, konkrečių atvejų analizė. Meno kūrinio originalo ir klastotės ribų nusitrinimas viską proliferuojančioje internetinėje erdvėje. Virtualumo ir realybės ribų nusitrinimas internete. Reklama medijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed both for theory and practice. The philosophy of communicative mind of Habermas is analyzed along with the theory of discourse and how discourses affect out consciousness via media. Baudrillard’s theory of simulacra and consumption is disclosed through the influence of media. For the purpose of contrast the philosophy of being ( A. Šliogeris) is used as the critique of mediated and hominized world. The fast and slow time, the excess of information and its consequences, McLuhan’s hot and cool media. Homo interneticus and a new mode of existence in the internet. Media as a tool for art mystification, case study analysis. Advertising in media. Proliferation of the original/fake art work on the web.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba, Mediacijos teorijos ir patirtys.

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti pagrindines medijų ir komunikacijų teorijas filosofiniu pagrindu
2. Analizuoti simuliakrų ir vartotojiškumo apraiškas medijose
3. Analizuoti ir suprasti būties filosofijos anti-medijos pagrindus
4. Naudoti socialinės kaitos – šiuo atveju greitojo ir lėtojo laiko internete analizės – kriterijus analizuojant kūrybinius procesus
5. Įvertinti meno mistifikavimo ir meno kūrinio proliferavimo procesą medijose

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Analizuojami probleminiai studijų dalyko klausimai. Studentai supažindinami su kurso struktūra ir turiniu, individualaus darbo ir auditorinio darbo metodika, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais. Sudaromas baigiamosios šio studijų dalyko konferencijos organizavimo planas.
2. Komunikacinis protas ir diskursas
3. Baudrillardo simuliakrai ir simuliacijos
4 Baudrillardo simuliakrai ir simuliacijos (tęsinys)
5. Simuliakrai ir meno kūrinio proliferacija internete
6. McLuhano karštosios medijos bei greitasis ir lėtasis laikas technologijų amžiuje.
7. Medija kaip priemonė meno mistifikavimui
8. Medija kaip priemonė meno mistifikavimui (tęsinys)
9. Medija kaip priemonė meno mistifikavimui (tęsinys)
10. Anti-medija A. Šliogerio būties filosofijoje
11. Anti-medija A. Šliogerio būties filosofijoje (tęsinys)
12. Homo interneticus
13. Konferencinis projektas: studentų multi-media prezentacijos ir individualių patirčių aptarimai: spektaklio „Ožka arba kas ta Silvija“ atvejo studijos prezentacijos pavyzdys
14. Konferencinis projektas: studentų multi-media prezentacijos ir individualių patirčių aptarimai: mineralinio reklamos atvejo studijos prezentacijos pavyzdys
15. Baigiamoji studijų dalyko diskusija

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas (60 val. ):
Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Savarankiškas studento darbas (100 val.):
Individualus darbas raštu: 30
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 70 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 %
Kolokviumas – 35 %
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualių ir komandinių užduočių atlikimas) – 15 %

Literatūra

1.    2002    J. Habermas, Modernybės filosofinis diskursas    Alma littera
2.    2004    Th. H. Eriksen, Akimirkos tironija: greitasis ir lėtasis laikas    Tyto alba
3.    Naujausi skaitiniai (Communication; International Journal of Communication; European Journal of Communication; Media, Culture and Society; New Media and Society, etc.)
4.    2011    Dogu Bankov. Čiurlionio muziejus
5.    1988    A. Šliogeris, Daiktas ir menas.    Mintis
6.    2013    Tomazino Kovalini, Homo interneticus. Kultūros barai, Nr. 3, 2013
7.    2002    J. Baudrillard, Simuliakrai ir simuliacija. Baltos lankos
Papildoma literatūra
8     2007    Bauman. Z. Globalizacija: pasekmės žmogui. Apostrofa
9.    2005    Friedman, T.L. Lexus ir alyvmedis: suprasti globalėjimą. Vaga
10.    2004    Kwon M. One Place after Another: Site-specific Art and Locational Identity    MIT Press
11     2009    Rancière J. The Emancipated Spectator. Verso
12.    2006    Storey J. (ed.) Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. University of Georgia Press