Kūrybinių miestų tyrimai

  • Dalyko kodas: KRI 5003
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CREATIVE CITIES RESEARCH
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc.dr. Jūratė Tutlytė, dr. Giedrė Baltrušaitytė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas Kūrybinių miestų tyrimai supažindina studentus su kūrybinio miesto ir jo tyrimų koncepcija, ištakomis, sąsajomis su kūrybinėmis industrijomis ir vieta naujojoje ekonomikoje, kūrybine miesto infrastruktūra ir jos reikšme miestų identiteto formavime, jų plėtros ir regeneravimo praktikoje. Studentai mokomi kūrybinių miestų tyrimo strategijų, žymėjimų – KI žemėlapių sudarymo metodikų bei šių žinių pritaikymo praktikoje, vykdant pasirinktų miestų/regionų tyrimus, kūrybinio/kultūrinio kapitalo įvertinimus, miestų profilių rekonstrukcijas, planavimo strategijų modeliavimus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course Creative cities research introduces to the conception of a creative city (CC) and its research, its relation to creative industries(CI) and its place in the new economy, the creative infrastructure of the city and its importance for the formation of the identity of a city, its development and regeneration. Students will learn strategies of creative city research and methods of mapping - creating maps of creative industries, and will apply this knowledge in practice by conducting research on chosen cities/regions, evaluating their creative – cultural capital, reconstructing profiles of cities, and modelling of planning strategies.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba

Dalyko studijų rezultatai

1. Interpretuoti miesto kultūrą bendrame kūrybinių industrių ir naujosios ekonomikos lauke.
2. Analizuoti miestus/regionus jų kūrybinio tapatumo šviesoje.
3. Pažinti kūrybinių miestų žymėjimo technikų – kūrybinių industrijų žemėlapių sudarymo strategijas
4. Analizuoti ir strateguoti kūrybinio miesto infrastruktūras (inkubatorius, klasterius, kvartalus, švyturius, tinklus ir pan.)
5. Taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus tiriant kūrybinį sektorių.
6. Vykdyti miestų ir regionų tyrimus, kūrybinių miestų monitoringą,  kūrybinį miestų identiteto rekonstrukcijas.
7. Taikyti įgytas žinias ir įgūdžius kūrybinėje tiriamojoje ir analitinėje praktikoje.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su kurso struktūra ir turiniu, individualaus darbo ir auditorinio darbo metodika, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais.
2. Kūrybinių miestų (KM) aktualija
3. KM koncepcinės ištakos urbanistikos teorijose (L. Mumford)
4. KM koncepcinės ištakos urbanistikos teorijose II (J. Jacobs)
5. Miestų kūrybingumo tipai: kūrybinė atmosfera, kultūrinis miesto kapitalas ir identitetas, kulūtrinė ekologija
6. Miestų kūrybingumo tipai II: kūrybinė atmosfera, kultūrinis miesto kapitalas ir identitetas, kulūtrinė ekologija
7. Miesto kultūra kūrybinių industrijų ir naujosios ekonomikos šviesoje (R. Florida, Ch. Landry, C. Mercer, J. Howkins, kt. teorijos)
8. Kūrybinė miesto infrastruktūra (kūrybiniai/kultūriniai klasteriai, kvartalai, švyturiai, tinklai, inkubatoriai, integruoti sporto, poilsio ir prekybos centrai, kt.)
9. Miestų plėtros, regeneracijos strategijos  KI pagrindu
10. Kūrybinių miestų tyrimai: taktikos, patirtys, atvejai
11. Kūrybinių miestų žymėjimas: KI žemėlapių sudarymo atvejai
12. Kiekybiniai, kokybiniai metodai ir jų taikymas kūrybinio sektoriaus tyrimuose
13. Praktinė užduotis I: kokybinio metodo taikymas
14. Praktinė užduotis  II: anketos konstravimas
15. Praktinė užduotis  III: anketos konstravimas

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas:
Paskaitos – 15 val.
Seminarai – 30 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Savarankiškas studento darbas (variantai):
Individualus darbas raštu: 40 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%
Seminarai, individualus darbas (raštu) – 25%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1.    2003    Beyond Productivity: Information technology, Innovation and Creativity. Alan S. Inouye, Marjory, S. Blumenthal, William J. (red.). National Academies Press
2.    2004    City of Quarters: Urban Villages in the Contemporary City. Bell D. Jayne M. Ashgate Publishing
3.    1999    Creative Cities. Verwijnen J., Lehtovuori P., University of Art and Design Helsinki
4.    2001    Evans G. Cultural Planning: An Urban Renaissance? Routledge,an imprint of Taylor & Francis Books Ltd.
5.    2002    Florida R. The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Life, Community and Everyday Life. Basic Bks
6.    2001    Howkins, J. The Creative Economy: How people make money from ideas. London, Penguin
7.    2006    Mažeikis G., Ščiglinskienė A., Jucevičius G., Levickaitė V.  Euroregiono Nemunas Alytaus (Lietuva) ir Suvalkų, Augustavo, Seinų (Lenkija) Kūrybinių industrijų žemėlapis. Tyrimo santrauka. Alytus.
8.    2005    Utenos ir Alytaus apskričių KI žemėlapis (Alytaus ir Utenos apskričių kūrybinių industrijų žemėlapis / aut. G. Mažeikis, J. Černevičiūtė, A. Ščiglinskienė, I. Tatarūnė. Vilnius.
Papildoma literatūra
1.    2006    Bilton Ch. Management and Creativity: From Creative Industries to Creative.    Blackwell Publishing Business
2.    2005    Hartley J. D. Creative Industries. Blackwell Publishing
3.    2002    Hesmondhalg D. The Cultural Industries, Sage Publications.
4.    2006    Kultūros ekonomika Europoje: studija parengta Europos Komisijai (Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas / parengė KEA European Affairs. Saarbrücken, Insbrukas, Miunchenas.
5.    2003    Kūrybinių ekonominių veiklų į Lietuvos ekonomiką įvertinimas, Vilnius. Kūrybinės industrijos: galimybė Europoje ir Europai. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2003 m. spalio 27-28 d. Vilnius: Europos kultūros programų centras