Kūrybinių industrijų ekonomika

  • Dalyko kodas: KRI 5005
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CREATIVE INDUSTRIES ECONOMICS
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Mantautas Račkauskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas supažindinti studentus su kūrybinių industrijų ekonomikos pagrindais, esminėmis kūrybinių industrijų rinkos charakteristikomis, dėsniais, kurie nulemti specifinių kūrybinių industrijų pasiūlos ir paklausos elgsenos ypatybių. Kurso pagrindas – ekonominės teorijos adaptacija kūrybinių industrijų specialistų poreikiams. Studentai mokomi teorinių susitikimų metu pasitelkiant ekonominės analizės metodus bei praktinių užsiėmimų pagalba šias žinias pritaikant spręsti kūrybinių industrijų ekonomines problemas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce students with the basics of creative industries economics, the essential characteristics of the creative industries markets, determined the specific creative industries supply and demand behavioral features. Course basis – the economic theory adaptation to the needs of creative industries professionals. During the theoretical lectures students are taught, by using economic analysis methods and practical exercises help, to apply this knowledge to solve economic problems in creative industries.

Dalyko studijų rezultatai

1. Išmanyti pagrindinius kūrybinių industrijų pasiūlos ir paklausos veiksnius.
2. Savarankiškai atlikti užduotis vertinant kūrybinės veiklos efektyvumą.
3. Analizuoti statistinę informaciją apie kūrybinių industrijų situaciją ir ją interpretuoti.
4. Diskutuoti kūrybinių industrijų plėtros ekonominiais klausimais.
5. Surinkti, apdoroti statistinius ekonominius duomenis, vertinant kūrybinių industrijų veiklą ir panaudoti juos prognozėms.
6. Pritaikyti įgytas kūrybinių industrijų ekonomikos žinias kūrybinėje praktikoje.

Dalyko turinys

Kūrybinių industrijų reikšmė globalioje ekonomikoje ir rinkos apžvalga.
Intelektinė nuosavybė kūrybinėse industrijose.
Intelektinės nuosavybės rūšys: patentai, autorių teisės, prekių ženklai, dizainas.
Kūrybinių industrijų rinkos funkcionavimas.
Mikroekonomika kūrybinėse industrijose: poreikiai, ištekliai, kapitalas.
Kūrybinės rinkos ekonomikos samprata ir veikimo principai: paklausa, pasiūla ir elastingumas.
Kūrybinio vartotojo elgsena: naudingumo teorija, biudžeto tiesė, gamybos rezultatai, konkurencijos mechanizmas.
Makroekonomika kūrybinėse industrijose: šalies ekonominių pasiekimų vertinimas, privačios uždaros ekonomikos modelis, valstybės iždo politika.
Šalies monetarinės, fiskalinės politikos poveikis kūrybinių industrijų rinkai. Infliacija.
Apskaita kūrybinėse industrijose
Darbo užmokesčio apskaita kūrybinėse industrijose.
Valstybės išlaidų politika kūrybinių industrijų kontekste.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Darbas grupėje – 15 val.
Savarankiškas studento darbas – 100 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %
Seminarai ir projektas – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2006 Mikroekonomika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vytautas Snieška ir kt. Kaunas: Technologija
3. 2002 The creative economy: how people make money from ideas / John Howkins. London : Penguin
4. 2009 Who's your city? : how the creative economy is making where to live the most important decision of your life / Richard Florida. New York N.Y. : Basic Books
Papildoma literatūra
1. 2002 Creative industries : contracts between art and commerce / Richard E. Caves. Cambridge etc.: Harvard University Press