Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba

  • Dalyko kodas: KRI 5001
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CREATIVE INDUSTRIES: PRODUCTION OF IMAGINARY
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Rasius Makselis, dr. Ed Carroll

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas supažindina su kultūros industrijų ir kūrybinių industrijų (KI) sąvokų ir reiškinių istorija; apibūdina (post)industrinės visuomenės ir masių bei vartotojų visuomenių sampratas, paaiškina svarbiausias KI sąvokas, jų kultūrinį, socialinį, ekonominį ir politinį kontekstus. Studentai mokomi susieti KI veiklas su vaizduotės gamybos mechanizmais ir atsakingomis institucijomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course presents the concepts of cultural and creative industries and the history of their development; defines the conceptions of (post)industrial, mass and consumer societies; explain the key concepts of creative industries: cluster, lighthouse, factories and incubators, lofts, networks and their types, the forms of cooperation and communication, the models of creativity. Students are taught to relate the activities of creative industries to the mechanisms and institutions of production of the Imaginary.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Filosofijos įvadas, Kultūros istorijos arba Meno istorijos įvadas, Menotyros arba Kūrybinių industrijų pagrindai.

Dalyko studijų rezultatai

1. Naudoti vaizduotės ir fiktyvumo gamybos principus aprašant konkrečių KI veiklą.
2. Analizuoti, interpretuoti KI veiklas sietinai su populiarumo, patrauklumo, įspūdingumo ir masinės vaizduotės reiškiniais.
3. Išmanyti pagrindines fiktyvumo ir vaizduotės dauginimo teorijas (S. T. Coleridge, J. P. Sartre, J. Lacan, G. Debord, C. Castoriadis, W. Iser ir kt.), simuliakrų teorijas (J. Baudrillard), simbolinio kapitalo teorijas (P. Bourdieu).
4. Savarankiškai atlikti KI atvejų analizę aiškinant fiktyvumo ir vaizduotės gamybą, sietinai su gimties, geismo ir kt. teorijomis.
5. Analizuoti šiuolaikinius kūrybiškumo modelius.
6. Pritaikyti įgytas žinias kūrybinėje praktikoje parengiant galimus analizės ir tyrimo modelius būsimam magistriniam darbui.

Dalyko turinys

1. Supažindina su KI sąvokų ir reiškinių istorija; apibūdina (post)industrinės visuomenės ir masių bei vartotojų visuomenių sampratas
2. Paaiškina svarbias KI sąvokas bei jų kultūrinį, socialinį, ekonominį ir politinį kontekstus.
3. Geismo, simbolio ir vaizdo santykis S. Freudo psichoanalizėje.
4. J. Lacano ir S. Žižeko samprotavimai apie ideologijos, vaizdo ir masinio mąstymo sąveikas.
5. Vaizduotės gebėjimo ir fantazijos analizė S. T. Coleridge’o teorijoje.
6. Vaizduotė, veiksmas ir būtis J.-P. Sartre’o filosofijoje.
7. C. Castoriadžio įsivaizduojamos institucijos ir praksis.
8. W. Iserio fiktyvumo ir įsivaizdavimo teorija.
9. P. Bourdieu Simbolinio kapitalo teorija.
10. J. Baudrillard’o simuliakrų teorija.
11. Kultūrinių industrijų kritika: T. Adorno ir M. Horkheimerio, H. Marcuse’s, G. Debord’o.
12. Kultūrinių industrijų kritika ir komunikacinio veiksmo teorija. J. Habermas. Kūrybiškumo modeliai.
13. Tarptautinė KI politika: JT, ES, PINO.
14. KI ir kultūros politika. KI ir kultūrų įvairovė bei darni plėtra.
15. KI kritika

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma Val. auditorinėse studijose
Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 %
Kolokviumas – 30 %
Kiti tarpiniai atsiskaitymai – 20 %

Literatūra

1. 2002 Baudrillard J. Simuliakrai ir simuliacija. Baltos lankos
2. 2003 Bourdieu P. Įvadas į refleksyviąją sociologiją. Baltos lankos
3. 2001 Caves. R. E. Creative Industries. Contracts between Art and Commerce. Harvard
University Press
4. 2009 Freud S. Psichoanalizės įvadas: paskaitos. Vaga
5. 2002 Habermas J. Modernybės filosofinis diskursas. ALK, ALMA LITTERA
6 2002 Iser W. Fiktyvumas ir įsivaizdavimas. Aidai
7. 2007 Tutlytė J., Šukaitytė R. Kūrybinės industrijos. Vytauto Didžiojo universitetas
Papildoma literatūra
8. 2006 Hesmondhalgh, D. The Cultural Industries. Sage Publications
9. 2006 Horkheimer, M., Adorno, T.Apšvietos dialektika. Margi raštai
10. 1966 Marcuse, H. One-Dimnensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beaton Press
11. 2010 Mažeikis G. Propaganda ir simbolinis mąstymas. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
12. 2005 Žižek S. Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote paklausti Lacano. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
13. 2005 Florida, R., Kūrybinės klasės iškilimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla Technika
14. 2001 Howkins, J, The Creative Economy: How People Make Money From Ideas Penguin
15. 2013 John Hartley, Jason Potts, Stuart Cunningham, Terry Flew, Michael Keane & John Banks, Key Concepts in Creative Industries Sage
15. 2007 My Creativity Reader: A Critique of Creative Industries, eds. Geert Lovink and Ned Rossiter Rotterdam: Veenman Drukkers
16. 2015 Skaidra Trilupaitytė, Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika Demos