Kūrybinių industrijų rinkodara

  • Dalyko kodas: KRI 5015
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing and Communication of the Creative Industries
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Ina Pukelytė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas susipažinimui su kūrybinių industrijų šiuolaikinėmis rinkodaros ir komunikacijos teorijomis ir strategijomis. Studentams sudaroma galimybė praktiškai išbanduti KKI produktų ir paslaugų rinkodaros ir komunikacijos modelius. Studentai mokomi vertinti, analizuoti ir taikyti rinkodaros ir komunikacijos modelius ekonominiame kontekste.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides knowledge of theories and strategies of contemporary marketing and communication. Students have a possibility to try out practical models of CCI product/service marketing and communication. The course is designed to teach students to evaluate, analyse and adapt marketing and communication models in the economic context.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba

Dalyko studijų rezultatai

Susieti teoriją ir praktiką jungiant kūrybines rinkodaros ir komunkacijos strategijas.
Analizuoti kūrybinių industrijų rinkodaros metodus.
Analizuoti kūrybinių industrijų komunikacijos metodus.
Tirti interaktyvias kūrybinių industrijų produktų ir paslaugų komunikacijos strategijas.
Sukurti rinkodaros ir komunikacijos strategijos modelį kūrybinių industrijų produktui ar paslaugai.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su kurso struktūra ir turiniu, individualausdarbo ir auditorinio darbo metodika, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais. Kultūros rinkodaros ir komunikacijos objektas.
2. Inovatyvios strategijos kūrybinėje organizacijoje. Skaitmeninės ekonomikos ir platformų iššūkiai. Mažos ir mikro įmonės.
3. Taikomoji rinkodara. Valdymo etapai. Rinkodaros derinys
4. Rinkodara 3.0. Strateginė rinkodara, misijos.
5. Prekės ženklas.
6. Kūrybiškumas rinkodaros ir komunikacijos kampanijų kūrime.
7. Kolokviumas
8. Komunikaciniai veiksmai KKI kontekste. Socialiniai tinklai.
9. Pozicionavimas. Vartotojų pritraukimas ir vystymas. Tikslinės grupės.
10. Reklama. Sudėtinės reklamos dalys. Planavimas
11. Rinkodaros efektyvumo kontrolė.
12. Internetinė rinkodara. Žiniatinklio turinio strategijos.
13. Komunikacinio turinio kultūros produkto ar paslaugos pristatymas ir palaikymas. Interaktyvioji viešoji komunikacija
14. Socialiniai tinklai.
15. KI organizacijos komunikacijos plano pristatymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Savarankiškas studento darbas (100 val.):
Individualus darbas raštu: 30
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 70 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 %
Kolokviumas – 30 %
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualių ir komandinių užduočių atlikimas) – 20 %

Literatūra

1. 2010 Philip Kotler. Hermanwan Kartajaya. Iwan Setiawan. Marketing 3.0. Wiley
2. 2016 Dalikas A. Reklama, kuri patinka Alma littera
3. 2010 Matthew Fraser. Soumitra Dutta. Mano virtualieji aš. Eugrimas
4. 2008 Scott Meerman D. Naujosios rinkodaros ir viešųjų ryšių taisyklės Verslo žinios
5. 2007 Berkley H. Internetinė rinkodara smulkiajam verslui Logitema
6. 2009 Levinson J. C. Partizaninis marketingas Ad Astra
Papildoma literatūra
1. 2010 Green A. Creativity in Public Relations Kogan Page
2. 2005 Hagoort G. Meno vadyba verslo stiliumi Kronta
3. 2010 Kotler P. Rinkodara pagal Kotlerį Alma Littera
4, 2009 Ogilvy D. Reklamos žmogaus išpažintis Baltos lankos