Socialiai angažuota kūryba: teorija ir praktika

  • Dalyko kodas: KRI 6011
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: SOCIALLY ENGAGED ART: THEORY AND PRACTICE
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Linara Dovydaitytė, doc. dr. Rūta Mažeikienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas pristato šiandien populiarėjančią socialiai angažuotos kūrybos sritį, kuri meninių priemonių pagalba siekia politinio, socialinio, kultūrinio ir ekonominio poveikio visuomenės gyvenime. Socialiai angažuota kūryba, dar vadinama socialiniu menu (socially engaged art), aktyvistiniu menu (activist art), bendruomeniniu menu (community art) ar dalyvaujamuoju menu (participatory art), apibūdina meną, kuris pasižymi bendradarbiavimo, dalyvavimo ir žmonių įtraukimo į kūrybą principais. Studijų metu analizuojamos šioms kūrybinėms praktikoms įtaką padariusios kritinės ir estetinės teorijos, nagrinėjami aktyvistinio meno, bendruomeninio meno, viešojo meno (public art) principai; analizuojamos dalyvavimu ir bendradarbiavimu paremtų kūrybinių praktikų intelektualinės, kultūrinės, socialinės ir ekonominės prielaidos. Studentai mokomi paaiškinti socialiai angažuotos kūrybos principus ir susieti juos su įvairiais socialinių pokyčių, ekonominio poveikio ir kūrybinių industrijų aspektais bei kurti savarankiškus kūrybinius projektus, padedančius spręsti socialines problemas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces and explores the recent rise of socially engaged art which seeks political, social, cultural and economic impact through artistic means. Socially engaged art, also referred to activist art, community art, participatory art or public art describes art forms that are collaborative, participatory and involves people into creative process. The course aims to investigate as well as to create collaborative socially engaged art projects. The students are taught how to discuss and evaluate socially engaged practice within a broad context of political and cultural formations as well as to relate artistic projects with social change and economic impact. The students will also work in small groups, generating original projects focused on specific community needs.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba.

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti pagrindines kritines ir estetines teorijas, grindžiančias socialiai angažuotos kūrybos sampratą
2. Interpretuoti socialiai angažuotos kūrybos procesus intelektualiniame, kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame kontekste
3. Naudoti socialinės kaitos ir ekonominio poveikio kriterijus analizuojant kūrybinius procesus
4. Įvertinti socialiai angažuotos kūrybos praktikas socialinės kaitos ir ekonominio poveikio požiūriu.
5. Kurti kūrybinius projektus, skirtus meno ir visuomenės komunikacijos aktyvinimui, padedančius spręsti socialines problemas

Dalyko turinys

1. Kultūros/ kūrybos vaidmuo skatinant socialinę kaitą. Paulo Freire’o „išlaisvinamoji pedagogika“, Augusto Boalio „engiamųjų teatras“.
2. Kūryba ir emancipacija. Meninio aktyvizmo principai ir jų kaita nuo XX a. antros pusės iki šių dienų.
3. Bendruomeninio meno reiškinys. Ištakos, istorija ir principai.
4. Posūkis prie bendradarbiavimo mene. N. Bourriaud „reliacinė estetika“, G. H. Kesterio „dialoginė estetika“, C. Bishop „antagonistinė estetika“ ir jų kritika.
5. Konkrečiai vietai skirtos kūrybinės praktikos: meninės intervencijos ir kultūrinė / urbanistinė kaita.
6. Kolektyvinio kūrybiškumo bruožai: įtraukimas, ryšiai, antreprenerystė.
7. Socialiai angažuotos kūrybos vertinimas: politiniai, etiniai ir estetiniai kriterijai.
8. Socialiai angažuoto kūrybinio projekto kūrimo metodai ir etapai.
9. Kūrybinės grupės formavimas, bendradarbiavimo principai grupėje.
10. Bendruomenės samprata ir jos kaita. Įsitraukimas į bendruomenę.
11. Lauko tyrimas. Veiksmu paremto tyrimo principai ir būdai.
12. Taktinis urbanizmas ir vietos tyrimas.
13-14. Kūrybinio projekto įgyvendinimas.
15. Kūrybinio projekto dokumentacija ir į(si)vertinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas (projektas) – 50 %
Kolokviumas – 35 %
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualių ir komandinių užduočių atlikimas) – 15 %

Literatūra

1. 2012 Bishop C. Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship Verso
2. 2006 Boal A. The Aesthetics of the Oppressed Routledge
3. 2002 Bourriaud N. Relational Aesthetics Les Presse Du Reel
4. 2007 Bradley W. & Esche, E. (eds.) Art and Social Change Tate Publishing; Afterall
5. 2013 De Bruyne, P. & Gielen, P. (eds.). Community art: the politics of trespassing Valiz
6. 2018 Dockx, N. & Gielen, P. (eds.). Commonism. A New Aesthetics of The Real Valiz
7. 2014 Dovydaitytė L. Socialinio meno galimybės ir ribos: projekto „Šančiai - draugiška zona“ atvejis // Acta Academiae artium Vilnensis. [T. 74] : Menas ir publika, p. 125-141. Vilniaus dailės akademijos leidykla
8. 2000 Freire P. Kritinės sąmonės ugdymas Tyto alba
9. 2006 Goldbard, A. New Creative Community: The Art of Cultural Development New Village Press
10. 2018 Jeffers, A. & Moriarty, G. (eds.). Culture, democracy and the right to make art: the British community arts movement Methuen drama
11. 2011 Kester G. H. The one and the many: contemporary collaborative art in a global context Duke University Press
12. 2015 Lydon, M. & Garcia, A. Tactical urbanism: short-term action for long-term change Island press
13. 2019 Matarasso F. A Restless Art. How participation won, and why it matters Calouste Gulbenkian Foundation
14. 2006 Thomson, N. & Sholette, G. (eds.), The Interventionists: Users' Manual for the Creative Disruption of Everyday Life MASS MoCA
15. 2012 Thompson, N. (ed.) Living as form: socially engaged art from 1991-2011 Creative Time
Papildoma literatūra
1. 2007 Billing J., Lind M., Nilsson L. (eds.) Taking the Matter into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices Black Dog Publishing
2. 2006 Bishop C. (ed.) Participation MIT Press; Whitechapel Gallery
3. 2000 Kaye N. Site Specific Art: Performance, Place and Documentation Routledge
4. 2004 Kester G. H. Conversation Pieces, Community and Communication in Modern Art University of California Press
5. 2009 Knight K., Schwarzman M. et al. Beginner’s guide to community-based arts New Village Press
6. 2007 Kuppers P., Robertson G. (eds.) The Community Performance Reader Routledge
7. 2004 Kwon M. One Place after Another: Site-specific Art and Locational Identity MIT Press
8. 2014 Michelkevičė L. Dalyvavimo praktikos Lietuvos šiuolaikiniame mene: analizės kriterijų ir vertinimo problema: daktaro disertacija Vilniaus dailės akademijos leidykla