Naujoji graikų kalba A1

  • Dalyko kodas: NGRN0311
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Modern Greek A1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Sigita Morkevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Naujosios graikų kalbos A1 (pradedančiųjų žemesniojo) lygio kursas yra skirtas supažindinti studentus su naująja graikų kalba bei suteikti pradinių fonetikos, gramatikos ir žodyno žinių ir jų praktinio jų panaudojimo gebėjimų, ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją, atskleidžiant naujosios graikų kalbos ir kitų Europos kalbų ir kultūrų sąsajas, suteikti tolesnio naujosios graikų kalbos studijavimo pagrindus. Taikoma mišri studijų forma, naudojami individualaus darbo ir grupiniai mokymo/mokymosi metodai, trumpos apklausos žodžiu ir raštu, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje. Akcentuojama studentų komunikacinių įgūdžių plėtra. Dalykas dėstomas lietuvių ir/arba anglų kalba.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The Modern Greek A1 (elementary) language course is based on introducing students to Modern Greek language by providing the possibility to acquire basic phonetic, grammar, and vocabulary knowledge and skills of usage them in practice, by developing one‘s intercultural competence through the elucidation of the relationship between Modern Greek language and the sources of other European languages and cultures, by providing basis for further studies of Modern Greek language. The form of studies includes individual and cooperative teaching/learning methods, short oral questioning, control writings, and work in MOODLE environment. Emphasis is placed on the development of students’ communicational skills. The course is carried out in Lithuanian and/or in English.

Dalyko studijų rezultatai

Skaityti ir suprasti nesudėtingą tekstą naująja graikų kalba. Gebėti teisingai kompiuteriu užrašyti/surinkti neilgą tekstą graikiškomis raidėmis.
Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Suprasti trumpus audio įrašus, nesudėtingas frazes, susijusias su būtiniausiomis praktinėmis reikmėmis.
Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus. Paprasta kalba bendrauti kasdieninėmis temomis.
Taisyklingai papasakoti apie save ir savo aplinką raštu ir žodžiu, užpildyti nesudėtingas oficialių dokumentų formas.

Dalyko turinys

Lingvistinis turinys:
Naujosios graikų kalbos raidynas, tarimas, kirčiavimas, intonacija. Graikų kalbos įtaka tarptautinei terminijai ir oficialiajai rašto kalbai.
Kalbos dalių daryba, kaityba ir vartosena. Daiktavardis, būdvardis, artikelis: žymimasis ir nežymimasis, skaitvardis: kiekiniai, kelintiniai skaitvardžiai, įvardis: asmeniniai, savybiniai, klausiamieji, parodomieji įvardžiai. Veiksmažodžiai. Prieveiksmiai, prielinksniai, jungtukai.
Teminis turinys:
Kasdienio gyvenimo temos: susipažinimas, prisistatymas, etiketas. Pasaulio šalys, miestai, jų gyventojai ir kalbos, piniginiai vienetai. Profesijos ir užsiėmimai. Aš ir mano artimieji, šeima, bendravimas. Žmogaus amžius ir išvaizda. Telefonas, laikas, data. Spalvos. Maistas, valgymas restorane. Metų laikai ir oras. Graikija, Atėnai.
Graikiškos dainos, patarlės, priežodžiai.
Dokumentų pildymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 70 ak. val.
Iš viso 130 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2006 Arwanitakis, K., Arwanitaki, F. Communicate in Greek (Beginners). Course book 1 Deltos Publishing
2. 2007 Arwanitakis, K., Arwanitaki, F. Communicate in Greek (Beginners). Exercise book 1a Deltos Publishing
3. 2006 Arwanitakis, K., Arwanitaki, F. Communicate in Greek (Beginners). Audio CD 1 Deltos Publishing
4. 2012 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2011 Universalus graikų kalbos vadovas. Parankinis keliautojo žodynėlis. Versta iš: Langenscheidt. Universal-Sprachführer Greichisch (vertė K. Svarevičiūtė). Vilnius:
Margi raštai