Danų kalba A1

  • Dalyko kodas: DAN 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Danish A1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams danų kalbos kompetenciją, kuri įgalins juos bendrauti danų kalba nesudėtingose situacijose ir sudaryti sąlygas įgyti pagrindinių danų k. gramatikos žinių (svarbiausių morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai išmoksta skaityti nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir savarankiškai kurti rašytinius tekstus vartodami nesudėtingą kalbą. Studijos vyksta įvairiomis formomis: seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai išmoksta taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu nesudėtingose situacijose ir pasirengia danų kalbos antrojo lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Danish in simple situations and to provide them with the basic knowledge of the Danish grammar (main morphological and syntactic rules) corresponding to level A1. Students learn to read simple texts with the aid of dictionary and to produce their own written texts using simple language. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). The students learn to communicate correctly both in spoken and written forms in simple situations and get prepared to study Danish in level A2.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai tarti danų kalbos garsus.
Taisyklingai sudaryti tiesio-ginius, klausiamuosius bei liepiamuosius sakinius;
Taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti danų kalba nesudėtingose situacijose;
Taisyklingai rašyti nesudėtingus buitinio stiliaus tekstus;
Skaityti nesudėtingus arba adaptuotus buitinio stiliaus tekstus su žodyno pagalba.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas. Pasisveikinimai. Savęs pristatymas. Profesijos ir kiti užsiėmimai.
Sportas. Laisvalaikis. Apsipirkimas. Mandagus prašymai. Oro sąlygos. Savaitės dienos. Mėnesiai. Metų
laikai. Kelionės.
Lingvistinis turinys. Asmeniniai įvardžiai. Savybiniai įvardžiai. Veiksmažodžiu bendratis, esamasis, būtasis
laikas ir dalyvis, jų forma ir vartojimas.. Liepiamoji ir tariamoji nuosakos. Daiktavardžių formos
(vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma). Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai. Sangrąžiniai
įvardžiai. Būdvardžių formos, jų derinimas. Žodžių tvarka pagrindiniame ir šalutiniame sakiniuose.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2007 Jeppesen, B., Maribo, G. Mellem linjerne. Gads Forlag
2. 2001 Kledal, A., Fischer-Hansen, B. Parat Start 1. Substantiver, pronominer, adjektiver Specialpædagogisk forlag
3. 2001 Kledal, A., Fischer-Hansen, B. Parat Start 2. Verber, adverbier. Specialpædagogisk forlag