Danų kalba A1

  • Dalyko kodas: DAN 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Danish A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Asistentė Justina Randakevičiūtė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams danų kalbos kompetenciją, kuri įgalins juos bendrauti danų kalba nesudėtingose situacijose ir sudaryti sąlygas įgyti pagrindinių (A1 lygio) danų k. gramatikos žinių (svarbiausių morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai išmoksta skaityti nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba, savarankiškai kurti rašytinius tekstus vartodami nesudėtingą kalbą ir suprasti nesunkius garso tekstus. Studentai išmoksta taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu nesudėtingose situacijose ir pasirengia danų kalbos antrojo lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Danish in simple situations and to provide them with the basic knowledge of the Danish grammar (main morphological and syntactic rules) corresponding to level A1. Students learn to read simple texts with the aid of dictionary, to produce their own written texts using simple language and to understand simple audio texts. The students learn to communicate correctly both in spoken and written forms in simple situations and get prepared to study Danish in level A2.

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai tarti danų kalbos garsus.
2. Taisyklingai sudaryti tiesio¬ginius, bei klausiamuosius; taisyklingai naudoti inversiją sakinyje;
3. Taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti danų kalba nesudėtingose situacijose;
4. Taisyklingai rašyti nesudėtingus buitinio stiliaus tekstus;
5. Skaityti ir suprasti nesudėtingo stiliaus tekstus su žodyno pagalba. Klausyti ir suprasti nesudėtingo stiliaus garso tekstus.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Savęs ir kitų žmonių pristatymas. Informacijos apie save suteikimas. Bendravimas paskaitoje. Šeimos pristatymas. Laikrodis ir laikas. Kasdieninė veikla. Darbas. Laisvalaikis. Apsipirkimas/maistas. Transportas.
Lingvistinis turinys:
Balsių ir priebalsių tarimas. Sakinio intonacija.
Tiesioginiai sakiniai. Klausiamieji sakiniai. Atsakymai. Trumpieji atsakymai. Žodžių tvarka. Inversija sakinyje.
Asmeniniai įvardžiai. Savybiniai įvardžiai. Veiksmažodžiu bendratis, esamasis, būtasis laikas. Daiktavardžių formos
(vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma). Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai. Sangrąžiniai
įvardžiai. Būdvardžių formos, jų derinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2012 Thorborg L. Riis M.J. På vej til dansk: trin for trin Synope
2. 2017 Thorborg L. Riis M.J. På vej til dansk: trin for trin Synope
Papildoma literatūra
1. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.