Švedų kalba, A2

  • Dalyko kodas: ŠKL 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Swedish, A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Sigutė Radzevičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo studijų dalyku siekiama suteikti besimokantiesiems pradedančiųjų lygmens komunikacinę švedų kalbos kompetenciją, plėtojant visų kalbinės veiklos sričių – kalbėjimo, rašymo, klausymo ir skaitymo – gebėjimus ir žinias. Baigę šį studijų dalyką studentai gebės sudaryti įvairių rūšių vientisinius ir sudėtinius sakinius, taisyklingai naudoti švedų kalbos gramatines formas, sklandžiai bendrauti švedų kalba, rašyti nesudėtingus įvairių stilių tekstus, skaityti ir versti ne itin sudėtingus tekstus į lietuvių kalbą, versti nesudėtingus tekstus į švedų kalbą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable the students to communicate in Swedish giving them the knowledge of the Swedish grammar of the pre-intermediate level (morphological and syntactic rules) as well as teaching them to read relatively uncomplicated texts with the aid of dictionary and to produce their own written texts.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens švedų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

1. Susikalbėti paprastose kasdieninėse situacijose, vartojant pagrindinius sakinių modelius
2. Taisyklingai įvardinti ir apibūdinti su laisvalaikiu susijusius daiktus ir reiškinius
3. Taisyklingai pristatyti gyvenimo aprašymą, tinkamai aprašyti darbo aplinką
4. Taisyklingai parašytai nesudėtingą laišką
5. Taikyti gramatines kategorijas komunikacinėse situacijose

Dalyko turinys

1. Komunikacinės kompetencijos plėtojimas:
• Žmogaus kūno dalys, emocijos. Darbo ar mokymosi patirtis. Aktyvus laisvalaikis
• Susitikimas su darbdaviu. Profesijos.
• Darbo paieška. Motyvacinis laiškas
• CV rašymas.
2. Lingvistinis:
• Daiktavardžių linksniuotės, linksniavimas.
• Būdvardis (laipsniavimas, linksniavimas, priesagų rašymo taisyklės).
• Prieveiksmiai.
• Neveikiamoji rūšis.
• Daiktavardžio, būdvardžio bei veiksmažodžio derinimo formos.
• Dalyviai, jų daryba.
• Modalumas. Modaliniai veiksmažodžiai ir jų vartosena.
• Šalutinių sakinių sudarymas.
• Kelintiniai skaitvardžiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2014 Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. Rivstart A1+A2. Textbok Natur och Kultur
2. 2014 Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. Rivstart A1+A2. Övningsbok Natur och Kultur
Papildoma literatūra
1. 2004 Sigutė Radzevičienė. Mokomieji švedų kalbos pratimai LEU leidykla