Švedų kalba, A1

  • Dalyko kodas: ŠKL 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Swedish, A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Sigutė Radzevičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo studijų dalyku siekiama suteikti besimokantiesiems pradedančiųjų lygmens komunikacinę švedų kalbos kompetenciją, plėtojant visų kalbinės veiklos sričių – kalbėjimo, rašymo, klausymo ir skaitymo – gebėjimus ir žinias. Siekiama supažindinti studentus su švedų kalbos fonetikos sistema. Baigę šį studijų dalyką studentai mokės bendrauti švedų šnekamąja kalba kasdieninėse situacijose paprastomis temomis, taisyklingai tarti švedų kalbos garsus, sudaryti klausimus ir į juos atsakyti, taisyklingai vartoti kaitomąsias daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių ir įvardžių formas, rašyti nesudėtingus buitinio stiliaus tekstus, skaityti nesudėtingus arba adaptuotus buitinio stiliaus tekstus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable the students to communicate in Swedish in simple situations and to provide the basics of the Swedish grammar (the main morphological and syntactic rules). Students learn to read simple texts with the aid of a dictionary and to produce their own written texts using simple language.

Dalyko studijų rezultatai

1. Pasisveikinti ir atsisveikinti įvairiose situacijose.
2. Įvardinti ir apibūdinti kasdieninius daiktus ir veiksmus.
3. Prisistatyti bei aprašyti save ir artimąjį ar draugą.
4. Parašyti nesudėtingą laišką.
5. Taikyti gramatines kategorijas komunikacinėse situacijose.

Dalyko turinys

1. Komunikacinės kompetencijos plėtojimas:
Pasakojimas apie save, savo šeimą.
Mandagumo frazės.
Laisvalaikis. Pomėgiai.
Dienotvarkė.
Orai. Metų laikai.
Situacijos parduotuvėje, svečiuose, pobūvyje, namuose. Transportas, keliavimas.
Laiškas draugui
2. Lingvistinis:
Abėcėlė, tarimo taisyklės.
Asmeniniai įvardžiai.
Veiksmažodžių bendratis,esamasis laikas ir liepiamoji nuosaka.
Daiktavardžių formos (vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma).
Kiekiniai skaitvardžiai.
Savybiniai įvardžiai.
Būdvardžių formos, jų derinimas.
Veiksmažodžių būtieji laikai, jų forma ir vartojimas.
Žodžių tvarka vientisiniuose sakiniuose.
Paskaitų metu aptartų probleminių temų apibendrinimai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30%

Literatūra

1. 2014 Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. Rivstart A1+A2. Textbok Natur och Kultur
2. 2014 Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. Rivstart A1+A2. Övningsbok Natur och Kultur
Papildoma literatūra
1. 2012 Sigutė Radzevičienė. Mokomieji švedų kalbos pratimai LEU leidykla