Švedų kalba, A1

  • Dalyko kodas: ŠKL 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Swedish, A1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo studijų dalyku siekiama suteikti besimokantiesiems pradedančiųjų lygmens komunikacinę švedų kalbos kompetenciją, plėtojant visų kalbinės veiklos sričių – kalbėjimo, rašymo, klausymo ir skaitymo – mokėjimus. Siekiama supažindinti studentus su švedų kalbos fonetikos sistema. Baigę šį studijų dalyką studentai mokės bendrauti švedų šnekamąja kalba kasdieninėse situacijose paprastomis temomis, taisyklingai tarti švedų kalbos garsus, sudaryti klausimus ir į juos atsakyti, taisyklingai vartoti kaitomąsias daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių ir įvardžių formas, rašyti nesudėtingus buitinio stiliaus tekstus, skaityti nesudėtingus arba adaptuotus buitinio stiliaus tekstus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable the students to communicate in Swedish in simple situations and to provide the basics of the Swedish grammar (the main morphological and syntactic rules). Students learn to read simple texts with the aid of a dictionary and to produce their own written texts using simple language.

Dalyko studijų rezultatai

Pasisveikinti ir atsisveikinti įvairiose situacijose.
Įvardinti ir apibūdinti kasdieninius daiktus ir reiškinius.
Prisistatyti bei aprašyti save ir savo aplinką.
Parašyti nesudėtingą laišką.
Taikyti gramatines kategorijas komunikacinėse situacijose.

Dalyko turinys

Pasakojimas apie save, savo šeimą. Mandagumo frazės. Laiškas draugui. Laisvalaikis. Pomėgiai. Dienotvarkė. Orai. Metų laikai. Situacijos parduotuvėje, svečiuose, pobūvyje, namuose. Transportas, keliavimas.
Abėcėlė, tarimo taisyklės.
Asmeniniai įvardžiai.
Veiksmažodžių bendratis, esamasis laikas ir liepiamoji nuosaka. Daiktavardžių formos (vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma). Kiekiniai skaitvardžiai. Savybiniai įvardžiai. Būdvardžių formos, jų derinimas. Veiksmažodžių būtieji laikai, jų forma ir vartojimas. Žodžių tvarka vientisiniuose sakiniuose. Paskaitų metu aptartų probleminių temų apibendrinimai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30%

Literatūra

1. 2011 Thunberg, L. Börja öva svensk grammatik: regler och övningar med facit och test. Lund: Studentlitteratur
2. 2010 Olausson, Y. Gammal kärlek rostar aldrig: lärarmaterial. Lund: Studentlitteratur
Papildoma literatūra
3. 1999 Svensk ordbok utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet. Stockholm: Norstedts
4. 1998 Göransson, U., Parada, M., På Svenska! Studienhäfte Litauiska. Kursverksamhetens förlag
5. 1997 Göransson, U., Parada, M., På Svenska! Studienhäfte Lärobok. Kursverksamhetens förlag