Suomių kalba A1

  • Dalyko kodas: SMK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Finnish A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Žieda Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) suomių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Studentai susipažįsta su suomių kalbos garsų tarimu ir kirčio vartojimu; balsių harmonija ir priebalsių kaita žodžiuose; veiksmažodžių tipais ir asmenavimu; partityvo linksniu ir vietą bei laiką nusakančiais linksniais; teigiamųjų, neigiamųjų ir klausiamųjų sakinių sudarymo principais. Mokomasi žodžiu bendrauti nesudėtingose situacijose, rašyti, skaityti ir suprasti trumpus ir nesudėtingus tekstus. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas auditorijoje ir Moodle virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the elementary (A1) level of the Finnish language. It aims to present the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to teach them the required oral and written communication skills of the relevant level. Students familiarize themselves with the pronunciation of Finnish sounds and the use of stress; vowel harmony and consonant changes; verb types and the conjugation of verbs; the partitive and local cases; the formation of affirmative, negative and interrogative sentences. They learn to communicate orally in informal situations, as well as to write, read and understand short and uncomplicated texts. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the classroom and in virtual Moodle environment.

Dalyko studijų rezultatai

Tarti suomių kalbos balsius, dvibalsius ir priebalsius, vartoti kirtį ir intonacijos vienetus.
Skirtingose žodžių formose taisyklingai vartoti stiprųjį ir silpnąjį garsų laipsnius bei balsių harmoniją.
Taisyklingai sudaryti tiesioginius ir neigiamuosius sakinius, klausimus su –ko/kö ir klausiamaisiais žodžiais.
Asmenuoti I-V tipų veiksmažodžius; vartoti veiksmažodžių esamąjį laiką; asmenuoti neiginį.
Kaityti daiktavardžius ir būdvardžius vienaskaitos partityvo linksniu ir taisyklingai vartoti partityvo linksnį; A tipo daiktavardžius ir būdvardžius kaityti vietą nusakančiais linksniais; taisyklingai vartoti adesyvo linksnį reikšme „turėti“.
Kaityti ir vartoti asmeninius įvardžius nominatyvo, genityvo, partityvo ir adesyvo linksniais.
Skaityti ir suprasti trumpus, nesudėtingus tekstus.
Trumpai aprašyti/apibūdinti save, savo namus, šeimą, pomėgius, atostogas ir keliones, žmones, daiktus, orus, aplinką.
Bendrauti žodžiu paprastomis temomis nesudėtingose situacijose: parduotuvėje, maitinimo įstaigoje, stotyje, draugų rate. Klausti, atsakyti ir reaguoti į nesudėtingus teiginius.

Dalyko turinys

Abėcėlė.
Balsių, dvibalsių ir priebalsių tarimas.
Kirtis ir intonacija.
Balsių harmonija.
Silpnasis ir stiprusis laipsniai. Laipsnio kitimas linksniuojant.
Tiesioginiai sakiniai.
Neiginys ir neigiamieji sakiniai.
Klausimai su –ko/kö ir klausiamaisiais žodžiais.
Veiksmažodžių tipai ir veiksmažodžių asmenavimas.
Esamasis laikas.
Vienaskaitos partityvo linksnis.
Adesyvo linksnio naudojimas reikšme „turėti“.
Vietą ir laiką nusakančių linksnių vartojimas.
Asmeniniai įvardžiai.
Įvardžių asmeniavimas.
Pasisveikinimai ir kitos dažnai naudojamos frazės.
Kiekiniai skaitvardžiai.
Prisistatymas ir pirmoji pažintis.
Maistas.
Situacijos parduotuvėje ir turguje.
Apranga.
Orai ir aplinka. Laikas (laikrodis, metų laikai).
Šeima ir namai. Žmonių ir daiktų apibūdinimas.
Sveikata.
Keliavimas ir transportas.
Profesijos, pomėgiai ir laisvalaikis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2008 Heikkila, S., Majakangas, P. Hyvin Menee! 1 Helsinki: Otava
2. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 1 Helsinki: Finn Lectura
3. Interaktyvi suomių kalbos mokomoji programa Euro Talk Premium Set Finnish London: EuroTalk Ltd.
4. Study material in the virtual environment Moodle.