Danų kalba A2

  • Dalyko kodas: DAN 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: DANISH A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Asistentė Justina Randakevičiūtė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams danų kalbos kompetenciją, kuri įgalins juos bendrauti danų kalba sudėtingesnėse situacijose ir sudaryti sąlygas įgyti gilesnių (A2 lygio) danų k. gramatikos žinių (morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai išmoksta skaityti sudėtingesnius tekstus su žodyno pagalba, savarankiškai kurti rašytinius tekstus vartodami sudėtingesnią kalbą ir suprasti sudėtingesnius garso tekstus. Studentai išmoksta taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu sudėtingesnėse situacijose ir pasirengia tolimesnėms danų kalbos studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Danish in intermediate situationss and to provide them with a deeper knowledge of the Danish grammar (morphological and syntactic rules) corresponding to level A2. Students learn to read intermediate texts with the aid of dictionary, to produce their own written texts using intermediate language and to understand intermediate audio texts. The students learn to communicate correctly both in spoken and written forms in intermediate situations and get prepared to continue their Danish studies.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Danų kalba A1

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai tarti danų kalbos garsus.
2. Taisyklingai sudaryti tiesio¬ginius, klausiamuosius bei sudėtinius sakinius; taisyklingai naudoti inversiją sakinyje;
3. Taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti danų kalba sudėtingesnėse situacijose;
4. Taisyklingai rašyti sudėtingesnius buitinio stiliaus tekstus;
5. Skaityti ir suprasti sudėtingesnio stiliaus tekstus su žodyno pagalba.
6. Klausyti ir suprasti sudėtingesnio stiliaus garso tekstus.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Sveikata ir gyvenimo būdas. Namai ir gyvenamoji vieta. Spalvos. Išsilavinimas ir darbas. Geografija ir orai. Kūno dalys. Drabužiai.
Lingvistinis turinys:
Balsių ir priebalsių tarimas. Sakinio intonacija.
Žodžių tvarka sakinyje. Sudėtiniai sakiniai.
Prieveiksmiai. Jungiamieji žodžiai. Daiktavardžių formos
(vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma). Būdvardžiai. Prielinksniai. Kelintiniai skaičiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Seminarai 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2012 Thorborg L. Riis M.J. På vej til dansk: trin for trin. Synope
2. 2017 Thorborg L. Riis M.J. På vej til dansk: trin for trin. Synope
3. 2012 Thorborg L. Videre mod dansk: trin for trin. Synope
Papildoma literatūra
1. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.