Danų kalba A2

  • Dalyko kodas: DAN 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: DANISH A2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Danų kalbos 2 (A2) lygio dalykas plėtoja studentų komunikacinę kalbinę kompetenciją, padeda įgyti bendrosios sakytinės bei rašytinės produkcijos, recepcinės veiklos – klausymo ir skaitymo bei garso ir vaizdo įrašų supratimo – gebėjimus, reikalingus paprastose su socialiniais santykiais susijusiose bei kasdieninės veiklos situacijose. Susipažįstama ir plėtojama gramatiniu kategorijų ir komunikacinei veiklai būtino žodyno kompetencija bei bendrosios sakytinės sąveikos gebėjimai. Kurso medžiagos įsisavinimui naudojami grupinio ir darbo porose metodai, vaidmenų žaidimai. Taikoma studijų forma: paskaitos, seminarai, savarankiškos užduotys, darbas SANAKO laboratorijoje bei virtualioje MOODLE aplinkoje (sinchroniniai ir asinchroniniai pokalbiai ir diskusijos forumuose, interaktyvus testai ir pratimai).

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course focuses on the development of student’s communicative competence of Danish language at level 2 (A2), acquiring skills in general oral and written production and reception: listening and reading comprehension as well as audio and visual recording comprehension, general interaction skills, necessary for communication in simple social situations and everyday activity situation. The students are also acquainted and develop competence in the use of grammatical structures and vocabulary necessary for communicative activity. Teaching methods: group and pair work, role plays. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO media lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens danų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Bendrauti danų kalba nesudėtingose situacijose, kalbėti apie save, apibūdinti savo aplinką, pateikti labai trumpus, iš anksto parengtus numatomo, išmokto turinio pranešimus.
Pateikti pagrindinę mintį ar specifines detales išklausius aiškią, su artimiausia aplinka susijusią kalbą.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus naudojantis žodynu.
Vartoti komunikacinei veiklai būtinus leksinius vienetus.
Raštu pateikti pagrindinius duomenis apie save, kasdieninę gyvenimo veiklą.
Taikyti gramatines kategorijas komunikacinėse situacijose.

Dalyko turinys

Kasdieninio gyvenimo veikla: ryto užsiėmimai: mankšta, pusryčiai, namų ruoša, makiažas. Vonios kambarys ir vonios reikmenys. Mokymosi veikla: klasė; klasės reikmenys. Užsienio kalbos; kalbų mokymasis; sunkumai bei problemos mokantis užsienio kalbas. Automobilis, jo detalės; dviratis, jo dalys, dviračio gedimai; vairuotojo pažymėjimas; baudos, eismo taisyklių pažeidimai. Rūkymas, rūkymo žala bei jo sukeltos ligos. Nelaimingi atsitikimai ir avarijos; sužalojimai, ligos, gydymas; kūno dalys. Daiktavardžio linksniavimo sistema. Būdvardžio linksniavimas, laipsniavimas, derinimas su daiktavardžiais. Įvardžių skyriai ir linksniavimas. Prielinksnis. Veiksmažodžio asmenavimo sistema. Prielinksniniai veiksmažodžiai. Sudėtiniai sakiniai, pagrindinio ir šalutinio sakinio žodžiu tvarka ir struktūra, sujungiamojo ir prijungiamojo sakinio jungtukai. Modaliniai veiksmažodžiai. Laiko prieveiksmiai, aplinkybės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2007 Jeppesen, B., Maribo, G. Mellem linjerne. Gads Forlag
2. 2000 Kledal, A., Fischer-Hansen, B. Parat Start
3. Konjunktioner, præpositioner, ledstilling SpecialpædagogiskForlag.