Danų kalba A2

  • Dalyko kodas: DAN 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: DANISH A2
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-09
  • Atestacija galioja iki: 2025-03-09
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Guy Geffen, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams danų kalbos kompetenciją, kuri leis jiems bendrauti danų kalba sudėtingesnėse situacijose, ir sudaryti sąlygas įgyti gilesnių (A2 lygio) danų k. gramatikos žinių (morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai išmoksta skaityti sudėtingesnius tekstus su žodyno pagalba, savarankiškai kurti rašytinius tekstus vartodami sudėtingesnią kalbą ir suprasti sudėtingesnius garso tekstus. Studentai išmoksta taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu sudėtingesnėse situacijose ir pasirengia tolimesnėms danų kalbos studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Danish in more complex situations and to provide them with a deeper knowledge of the Danish grammar (morphological and syntactic rules) corresponding to level A2. Students learn to read the intermediate-level texts with the aid of a dictionary, to produce their own written texts using the intermediate-level language and to understand more complex intermediate-level audio recordings. The students learn to communicate correctly both in spoken and written forms in more complex situations and get prepared to continue the Danish studies at level B1.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Danų kalba A1

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai tarti danų kalbos garsus.
2. Taisyklingai sudaryti tiesio¬ginius, bei klausiamuosius sakinius; taisyklingai naudoti inversiją sakinyje;
3. Taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti danų kalba sudėtingesnėse situacijose;
4.Taisyklingai rašyti A2 lygmenis atitinkančius buitinio stiliaus tekstus;
5. Skaityti ir suprasti sudėtingesnio stiliaus tekstus su žodyno pagalba.
6. Klausyti ir suprasti sudėtingesnio stiliaus garso tekstus.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
1. Sveikata ir gyvenimo būdas.
2. Namai ir gyvenamoji vieta.
3. Spalvos.
4. Išsilavinimas ir darbas.
5. Geografija ir orai.
6. Kūno dalys.
7. Drabužiai.
Lingvistinis turinys:
1. Balsių ir priebalsių tarimas.
2. Sakinio intonacija.
3. Žodžių tvarka sakinyje.
4. Sudėtiniai sakiniai.
5. Prieveiksmiai.
6. Jungiamieji žodžiai.
7. Daiktavardžių formos (vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma).
8. Būdvardžiai.
9. Prielinksniai.
10. Kelintiniai skaičiai.

Dalyko studijos valandomis

 

Šis dalykas gali būti dėstomas viena iš šių formų:

Studijų vykdymo forma:

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Val. mišriose studijose

Paskaitos

60 val.

60 val.

Auditorinės: 30 val.  

Nuotolinės: 30 val.

Pratybos (Moodle aplinkoje)

15 val.

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

75 val.

75 val.

75 val.

Savarankiškas darbas

85 val.

85 val.

85 val.

Iš viso:

160 val.

160 val.

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 %.

Literatūra

1. 2017 Thorborg L. Riis M.J. På vej til dansk:,trin for trin
2. 2012 Thorborg L. Videre mod dansk: trin for trin
Papildoma literatūra
1. Medžiaga Moodle aplinkoje.