Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione (BRK3007)

  • Dalyko kodas: BRK 3007
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CONTEMPORARY ETHNIC PROCESSES IN BALTIC REGION
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Laima Anglickienė, VDU Etnologijos ir folkloristikos katedra

Dalyko anotacija užsienio kalba

Objectives of the course are to discuss the contemporary ethnic processes in Baltic region. Students will be capable to understand the genesis and development of these processes in Baltic region; to evaluate the ethnic processes of various Baltic states; to communicate with members of different ethnic groups.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai Etnokultūros studijų pagrindai, Baltijos regiono istorija

Dalyko studijų rezultatai

Baigę kursą studentai gebės: • vertinti Baltijos regiono etninius procesus tarpkultūriniame kontekste; • įvertinti tarpkultūrinių ryšių reikšmę bendruomenių identiteto formavimesi; • pritaikyti teorines žinias tiriamojo ir taikomojo pobūdžio tyrimuose; • rinkti ir sisteminti informaciją apie įvairius etninius reiškinius ir juos analizuoti nustatant jų kilmės ir raidos klausimus; • savarankiškai ir etiškai atlikti etninės problematikos tyrimus, taikydami tinkamas metodologijas • bendrauti su skirtingų etninių grupių atstovais; • analizuoti greitai besikeičiančius etninius procesus, nustatyti kylančių konfliktų priežastis.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su kurso struktūra ir turiniu, individualaus darbo užduotimis, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais. 2. Etninių grupių samprata, pobūdis, tipai, dinamika, reguliavimo galimybės. 3. Etnokultūrinės tapatybės formos: etniškumas, rasė, tautiškumas. 4. Etniškumas kaip kultūrinis konceptas: normos, vertybės, tikėjimai, kultūriniai simboliai. 5. Šiuolaikinės nacionalizmo teorijos: svarbiausios sąvokos, kilmė, teorijos, tipai. 6. Nacionalizmas: J. Hutchinson’o kultūrinio ir politinio nacionalizmo teorinės prielaidos. 7. Etninio tapatumo istorinė perspektyva. 8. Baltijos regiono etnokultūriniai procesai. 9. Baltijos šalių valstybių tautinė politika. 10. Regiono etninės mažumos. 11. Akultūracijos eiga Baltijos regiono etninių mažumų grupėse. 12. Imigracijos ir emigracijos procesai skirtingose Baltijos regiono šalyse: priežastys ir pasekmės. 13. Etniniai stereotipai. 14. Paskaitų metu aptartų probleminių temų apibendrinimai.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinio darbo valandos – 45 val.; seminarai – 15 val.; savarankiškas studento darbas – 100 val; viso – 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, referatas – 10 %, darbas seminarų metu – 10 %, egzaminas – 50 %

Literatūra

Etniškumo studijos. Parengė N. Kasatkina, et al. Kaunas, 2003 (32 egz. VDU bibliotekoje).
Gellner E. Tautos ir nacionalizmas. V., 1996 (8 egz. VDU bibliotekoje).
Held D. et al. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. V., 2002 (10 egz. VDU bibliotekoje).
Hutchinson J. The dynamics of cultural nationalism. London, 1987 (1 egz. VDU Etnologijos ir folkloristikos katedroje).
Kasatkina N. Etniniai procesai šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymo priemonė. Kaunas, 1999 (21 egz. VDU bibliotekoje).
Plasserand Y. Mažumos: tautinių ir etninių mažumų studijų įvadas. Vilnius, 2006. (2 egz. VDU bibliotekoje)
Etniškumo studijos: teoriniai samprotavimai ir empiriniai tyrimai. Vilnius, 2003-2010. (52 egz. VDU bibliotekoje)