Reklamos verslas

  • Dalyko kodas: REV 5002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Advertising business
  • Dalykas atestuotas: 2021 02 01
  • Atestacija galioja iki: 2024 02 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Aušra Pažėraitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams teorinių ir praktinių reklamos verslo pradėjimo, vykdymo bei plėtros problemų sprendimo žinių ir įgūdžių. Studentai studijuoja reklamos agentūros įsteigimo, reklamos agentūros ir klientų bei reklamos agentūros ir partnerių santykių užmezgimo ir plėtros, reklamos agentūros verslo valdymo, marketingo ypatumus, išmoksta vertinti išorinės aplinkos įtaką reklamos verslui. Studentai supažindinami su reklamos agentūros pagrindinėmis funkcijomis, reklaminės veiklos ypatumais bei aktualijomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course purpose – to provide the students with theoretical knowledge and practical skills, which are essential for analyzing the start-up, business as usual and development options of the advertising agency. Students study various possibilities to launch advertising business, to create long lasting relationships with customers and partners, to solve advertising agency marketing and management problems; learn to evaluate the environmental influence on advertising business activities. Students are introduced with key functions, operational features and peculiarities of advertising business.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai ir (ar) Vadybos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1) Identifikuoti ir taikyti reklamos verslo vykdymo teorines nuostatas, jas siejant su naujausiomis reklamos ir jai artimų sričių žiniomis kompleksiškai ir sistemiškai pažįstant raidos tendencijas bei pokyčius.
2) Suvokti, analizuoti ir įvertinti reklamos verslo problemas, raidą bei jų įtaką šiuolaikinių reklamos verslo organizacijų vykdomoms veikloms.
3) Parinkti ir įvertinti reklamos sričiai artimų sričių naujausias teorines žinias.
4) Įvertinti reklamos verslo aplinką, identifikuoti reklamos veiklos problemines sritis, atskirti galimas reklamos verslo funkcijas bei jų tobulinimo galimybes.
2) Suvokti, analizuoti ir vertinti reklamos verslo problemas, raidą, bei jų įtaką šiuolaikinių reklamos verslo organizacijų vykdomoms veikloms.
5) Planuoti reklamos projektavimo metu reikalingas vadybos bei marketingo priemones, atsižvelgiant į reklamos organizacijos ir kliento santykiams keliamus tikslus.
6) Savarankiškai dirbant identifikuoti problemas, atlikti analizę ir parengti reklamos projektavimo veiklų struktūrą ir jos įgyvendinimo projektą.
7) Pademonstruoti gebėjimą žodžiu ir raštu komunikuoti naudojant terminus, pristatant užduočių rezultatus bei siūlomus sprendinius, rašant atsiskaitymo darbus.

Dalyko turinys

1. Reklamos verslas vakar ir šiandien.
2. Teisės, pareigos ir atsakomybė reklamos versle.
3. Reklamos verslas ir inovacijos.
4. Reklamos verslo pradėjimas.
5. Reklamos verslo marketingas.
6. Reklamos verslo vadyba.
7. Reklamos agentūros veiklos kultūra.
8. Reklamos verslas informaciniame amžiuje.
9. Reklamos agentūros pajamų šaltiniai ir kainodara.
10. Darnios rodiklių sistemos taikymas reklamos agentūros veiklos vertinime.
11. Baigiamoji diskusija.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos (P)

20 val.

10 val.

Seminarai (S)

  8 val.

7 val.

Komandinis darbas

15 val.

 

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Savarankiškas darbas – 35 %, kolokviumas – 25 %, egzaminas – 40 %.

Literatūra

1. 2019 Farmer, M. Madison Avenue Manslaughter: An inside view of fee-cutting https://books.google.lt/books?id=ML6WDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Advertising+agency+management&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj3mo3Eo6buAhXysIsKHTdlCgw4ChDoATADegQIABAC#v=onepage&q=Advertising%20agency%20management&f=false
2. 2015 Jugenheimer, D. W., Kelley, L. D., Monro F. K. Advertising Management
https://books.google.lt/books?id=0VnfBQAAQBAJ&pg=PA27&dq=Advertising+agency+management&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi27fqGqqbuAhWhtIsKHahoCmw4FBDoATACegQIAhAC#v=onepage&q=Advertising%20agency%20management&f=false
3. 2019 Palmatier, ‎ Robert W., Steinhoff, L. Relationship Marketing in the Digital Age https://books.google.lt/books?id=iXuCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=relationship+marketing&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi2zMLGqKbuAhWuCRAIHS2vDuM4FBDoATAFegQIBhAC#v=onepage&q=relationship%20marketing&f=false
4. 2017 Reeves, R. Reality In Advertising https://books.google.lt/books?id=P1AoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=advertising+books&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVmozEjsnnAhUMHcAKHf8vBEAQ6AEIUDAF#v=onepage&q=advertising%20books&f=false
Papildoma literatūra
1. 2009 Ogilvy D. Reklamos žmogaus išpažintis.
2. 2020 Heding, T., Knudtzen, Ch. F., Bjerre, M. Brand Management: Mastering Research, Theory and Practice https://books.google.lt/books?id=a7XjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Brand+management&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-3averKbuAhXnsYsKHbywBR84FBDoATAAegQIBRAC#v=onepage&q=Brand%20management&f=false
3. 2014 Johansson, J. K., Carlson, K. A. Contemporary Brand Management
https://books.google.lt/books?id=UUgXBAAAQBAJ&pg=PA86&dq=Brand+management&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiois7pq6buAhWjlYsKHT8qBCM4ChDoATAJegQICRAC#v=onepage&q=Brand%20management&f=false
4. 2011 Roetzer, P. The Marketing Agency Blueprint https://books.google.lt/books?id=0-PbdMLjdX0C&printsec=frontcover&dq=advertising+agency&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjXpYS9p6buAhVBw4sKHaajBqU4FBDoATAAegQIARAC#v=onepage&q=advertising%20agency&f=false