Marketingo bakalauro baigiamasis darbas

  • Dalyko kodas: BENBMAV01
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 15
  • Pavadinimas anglų kalba: Bachelor Thesis in Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc.dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Bakalauro darbas – individualus rašytinis tiriamojo pobūdžio darbas apie aktualias teorines ir praktines Lietuvos verslo organizacijų marketingo problemas. Darbe pateikiami bakalauro studijų baigiamajame etape studento savarankiškai atliktų analitinio ar teorinio pobūdžio tyrimų rezultatai. Baigiamojo darbo tema gali būti susijusi su konkrečios organizacijos (ar jų grupės) marketingo problemų analize. Baigiamojo darbo autorius privalo panaudoti studijų metu įgytas teorines žinias, parodyti asmeninį sugebėjimą praktiškai taikyti konkrečius situacijos analizavimo metodus, daryti išvadas bei apibendrinimus ir formuluoti pasiūlymus. Marketingo baigiamasis darbas turi būti apgintas viešai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The bachelor thesis is a written document in which the main statements and results of an individual investigation of a specific marketing problem of business organisations are presented. The aim of the bachelor thesis is to reveal the results of an independent theoretical and analytical research carried out during the last semester of studies. The author should use all the knowledge obtained during the study process, show personal skills in using analytical methods of analysis, make conclusions and formulate recommendations for a certain marketing problem. The main parts of bachelor‘s thesis include literature review; presentation of the object and methodology of research; analysis of research results; recommendations and conclusions. Bachelor Thesis in Marketing must pass a public defence procedure.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Visi studijų programos „Marketingas“ dalykai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti teorines marketingo ir susijusių sričių nuostatas, bei sąvokas.
2. Atpažinti ir pritaikyti analizei naujausias marketingo žinias.
3. Gebėti pritaikyti marketingui svarbias teorines naujoves ir praktinius pasiekimus konkrečios marketingo problemos/situacijos organizacijose analizei ar tyrimui atlikti.
4. Gebėti atpažinti ir įvertinti šiuolaikinės verslo aplinkos tendencijas bei ypatumus pasirinktame verslo kontekste ir pritaikyti juos konkrečios marketingo problemos/situacijos organizacijose analizei ar tyrimui atlikti.
5. Gebėti parinkti tinkamus tyrimo metodus konkrečiai marketingo problemai/situacijai organizacijose ištirti.
6. Gebėti parinkti tinkamus duomenų surinkimo, apdorojimo ir rezultatų patikimumo nustatymo metodus.
7. Pritaikyti specialybės dalykų žinias konkrečiai marketingo problemai/situacijai organizacijose savarankiškai analizuoti, išskirti problemas ir suformuluoti pasiūlymus jų sprendimui.
8. Savarankiškai išanalizuoti konkrečią marketingo problemą/situaciją organizacijose, padaryti apibendrinimus ir pateikti pasiūlymus, įvertinus besikeičiančios verslo aplinkos veiksnių įtaką.
9. Parengti individualų savarankišką rašto darbą ir viešą žodinį jo pristatymą, taikant profesinę kalbą, remiantis nustatytais reikalavimais.
10. Gebėti pristatyti esminę informaciją per apibrėžtą laiką.
11. Gebėti suformuluoti ir apginti savo nuomonę per gynimą, įtikinti, pagrindžiant pristatomas idėjas, atsakyti į gynimo komisijos ir/ar kitų gynime dalyvaujančių asmenų klausimus.
12. Pademonstruoti gebėjimą dirbti individualiai ir atsakingai priimti sprendimus, bei prisiimti atsakomybę rengiant bakalauro darbą.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Konsultavimasis

10 val.

10 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

10 val.

Bakalauro baigiamojo darbo I dalies parengimas

125 val.

Bakalauro baigiamojo darbo II dalies parengimas

165 val.

Bakalauro baigiamojo darbo apiforminimas, pasiruošimas gynimui, prezentacijos paruošimas

100 val.

Iš viso

400 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Bakalauro darbo rengimas – 70%, bakalauro darbo gynimas – 30%

Literatūra

1. 2021 Bakalauro baigiamojo darbo reikalavimai. Elektroninis išteklius VDU Intranetas Moodle
2. Visa reikiama literatūra pagal pasirinktą temą