Paslaugų marketingas

  • Dalyko kodas: MAV 4010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Services Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Asist. Rūta Repovienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams teorinius ir praktinius paslaugų marketingo pagrindus, susipažindinti su naujausiomis paslaugų marketingo sampratomis, nuostatomis, vystymosi tendencijomis ir koncepcijomis. Baigę dalyką studentai gebės analizuoti paslaugų marketingo veiklas, sukurti paslaugų marketingo planą, identifikuoti įtaką darančius veiksnius, numatyti įdiegimo etapus ir atlikti jų kontrolę. Taip pat studentai gebės įvertinti ir parinkti šių veiklų atlikimo metodus ir subjektus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to provide students the theoretical and practical backgrounds of services marketing, also introduced to the latest service marketing concepts and trends. In this course students will acquire the ability to analyse services marketing activities, identify influencing factors, develop service marketing plan and plan its implementation and control. Students will be able to evaluate and choose methods for the performance of these activities and subjects as well.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines sąvokas, naudojamas šiuolaikinio paslaugų marketingo kontekste.
2. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines paslaugų marketingo teorines nuostatas.
3. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines paslaugų marketingo veiklas.
4. Įvertinti besikeičiančią organizacijos aplinką, identifikuoti įvairius organizacijos paslaugų marketingo sritį transformuojančius veiksnius.
5. Pritaikyti paslaugų marketingo žinias paslaugų organizacijų marketingo sprendimams analizuoti.
6. Savarankiškai išanalizuoti konkrečios paslaugų organizacijos situaciją ir sudaryti marketingo komplekso vystymo planą.
7. Parengti grupinį viešą žodinį sudaryto marketingo plano pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais, ir pagrįsti pristatomas/aprašomas idėjas.
8. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Paslaugos bei paslaugų organizacijos.
2. Paslaugų savybės ir ypatumai.
3. Paslaugų rinka.
4. Paslaugos ir marketingo komplekso elementai.
5. Paslaugų marketingo esmė ir metodai.
6. Pagrindiniai paslaugų organizacijos aplinkos veiksniai ir jų įtaka marketingo sprendimams.
7. Strateginiai ir taktiniai paslaugų marketingo iššūkiai.
8. Paslaugų kokybės valdymas ir gerinimas.
9. Paslaugų vartotojų patirties kūrimas ir gerinimas.
10. Paslaugų marketingo veiklų vertinimas ir potencialo didinimas.
11. Rinkos vystymosi tendencijų ir paslaugų marketingo sąsajos.
12. Skirtingos paslaugų rūšys ir jų marketingo ypatybės.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Savarankiškas grupinis namų darbas – 30 %, koliokviumas – 20 % ir baigiamasis egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2020 McMakin, T. Never Say Sell: How the World's Best Consulting and Professional Services Firms Expand Client Relationships
2. 2017 Wirtz, J., Lovelock, Ch.H Essentials of Services Marketing, 3rd edition https://www.researchgate.net/publication/282206596_Essentials_of_Services_Marketing_3rd_edition
3. 2016 Lovelock, Ch.H, Vandermerwe, S., Lewis, B., Fernie, S. Services Marketing https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Services-Marketing-Course-Taster.pdf
4. 2015 Lovelock, ‎Ch., Patterson, P. Services Marketing, 6th edition https://books.google.lt/books?isbn=1486004768
5. 2012 Verma, H.V. Services Marketing: Text and Cases, 2nd edition https://books.google.lt/books?isbn=8131754472
6. 2011 Kapoor, R., Paul, J., Halder, B. Service Marketing: Concepts & Practices https://books.google.lt/books?isbn=0070700699
Papildoma literatūra
1. 2020 Bell, C. R. Inside Your Customer's Imagination: 5 Secrets for Creating Breakthrough Products, Services, and Solutions
2. 2020 Sugai, P. Building Value through Marketing
3. 2016 Douglas, K. H., Bateson, ‎J.E.G. Services Marketing: Concepts, Strategies, & Cases https://books.google.lt/books?isbn=1305855590
4. 2004-2009 Bagdonienė, L., Hopenienė R. Paslaugų marketingas ir vadyba.