Prekės ženklo valdymas

  • Dalyko kodas: MAV 4003
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Brand Management
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc.dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti teorinius ir praktinius prekės ženklo valdymo pagrindus, susipažinti su naujausiomis prekės ženklų valdymo tendencijomis. Baigę kursą studentai įgis prekės ženklo valdymo žinių ir įgūdžių, gebės kurti prekės ženklo vertę, parinkti prekės ženklo elementus, praktiškai taikyti prekės ženklo strategijas, komunikuoti prekės ženklo vertę. Studijų dalykas apima paskaitas, realių probleminių atvejų analizę ir individualius bei grupinius viešus savarankiško darbo pristatymus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to study theoretical and practical fundamentals of brand management, get acquainted with the latest tendencies of brand management. In this course students will gain basic knowledge and skills of brand management, will be able to create customer based brand equity, select brand elements, practically apply brand strategies, communicate brand value. The course includes lectures, case studies and individual/group public presentations of independent work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti teorines prekės ženklo valdymo nuostatas.
2. Atpažinti ir pritaikyti prekės ženklo valdymo veiklų turinį.
3. Taikyti pagrindines prekės ženklo valdymo inovacijas, jas siejant su šiuolaikinėmis marketingo tendencijomis, verslo organizacijų ir produktų ypatumais.
4. Pritaikyti prekės ženklo valdymo žinias organizacijos situacijos analizei.
5. Parengti prekės ženklo įvedimo į rinką ir valdymo planą, įvertinant ir pagrindžiant siūlomus veiksmus.
6. Pademonstruoti gebėjimą žodžiu ir raštu komunikuoti naudojant terminus, pristatant užduočių rezultatus bei siūlomus sprendinius, rašant atsiskaitymų darbus.
7. Pademonstruoti gebėjimą dirbti grupėje, diskutuoti, organizuoti darbą, prisiimti atsakomybę rengiant atsiskaitymų darbus.
8. Pademonstruoti gebėjimą dirbti individualiai ir atsakingai priimti sprendimus, bei prisiimti atsakomybę rengiant atsiskaitymų darbus.

Dalyko turinys

1. Prekės ženklo samprata
2. Prekės ženklo prasmingas išskirtinumas
3. Vartotojais pagrįsta prekės ženklo vertė ir jos šaltiniai
4. Prekės ženklo kūrimas
5. Prekės ženklo pozicionavimas
6. Prekės ženklo elementų pasirinkimo kriterijai
7. Prekės ženklo elementai ir jų naudojimo taktikos
8. Paslėpto marketingo galimybės prekės ženklų populiarinimui
9. Antrinių prekės ženklo asociacijų panaudojimas kuriant prekės ženklo vertę
10. Prekės ženklo architektūros strategijų kūrimas ir įgyvendinimas
11. Prekės ženklų išplėtimas
12. Prekės ženklų valdymas ilgame laikotarpyje: stiprinimas ir gaivinimas

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, savarankiškas darbas 50%, еgzaminas - 30%

Literatūra

1. 2018 Beverland, M. Brand Management: Co-creating Meaningful Brands.
2. 2018 Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L., Pervan, S. Strategic BrAnd Management.
3. 2017 Chernev, A. Strategic Brand management.
4. 2012 Keller, K.L., Aperia, T., Georgson, M. Strategic Brand Management: A European Perspective
5. 2012 Kapferer, J., N. The New Strategic Brand Management: advanced insights and strategic thinking
6. 2017 Wheeler, A., Millman, D. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=918218
7. 2011 Chernatony, L. From Brand Vision to Brand Evaluation
Papildoma literatūra
1. 2017 Chernatony, L., McDonald, M., Wallace, M. Creating powerful brands
2. 2016 Slade-Brooking, C. Creating a brand identity: A guide for designers El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=4536969
3. 2014 Johansson, J.K., Carlson, K.A. Contemporary Brand Management.
4. 2016 Park, C.W., MacInnis, D.J., Eisingerich, A.B., Weiss, A.M. Brand Admiration: Building a business people love El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=4691474
5. 2013 Kahn, B.E. Global brand power: leveraging brand for long-term growth El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=5482542