Verslas verslui marketingas

  • Dalyko kodas: MAV 4001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Business to Business Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc.dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti teorinius ir praktinius marketingo verslas verslui rinkoje pagrindus, susipažindinti su naujausiomis verslas verslui marketingo tendencijomis. Baigę kursą studentai įgis marketingo verslas verslui rinkoje žinių ir įgūdžių, gebės juos taikyti konkurencingoje verslas verslui rinkos situacijoje. Studijų dalykas apima paskaitas, realių probleminių atvejų analizę ir individualius bei grupinius viešus savarankiško darbo pristatymus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to study theoretical and practical fundamentals of business to business marketing, get acquainted with the latest tendencies of business to business marketing. In this course students will gain basic knowledge and skills of business to business marketing, will be able to apply this in the competing business to business market. The course includes lectures, case studies and individual/group public presentations of independent work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai arba Marketingas

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti verslas verslui marketingo inovacijas, jas siejant su organizacijų ir produktų ypatumais.
2. Nustatyti verslas verslui marketingo iššūkius ir pasiūlyti tinkamus valdymo metodus.
3. Parengti verslas verslui prekės ženklo įvedimo į rinką ir valdymo planą.
4.Pritaikyti verslas verslui marketingo žinias organizacijos situacijos analizei.
5. Pademonstruoti gebėjimą žodžiu ir raštu komunikuoti naudojant terminus, pristatant užduočių rezultatus bei siūlomus sprendinius, rašant atsiskaitymų darbus.
6. Pademonstruoti gebėjimą dirbti grupėje, diskutuoti, organizuoti darbą, prisiimti atsakomybę rengiant atsiskaitymų darbus.

Dalyko turinys

1. Verslas-verslui marketingo samprata
2. Verslas-verslui ir verslas-vartotojams marketingo ypatumai
3. Verslas-verslui aplinka: vartotojai, organizacijos ir rinkos
4. Organizacinis pirkimas ir pirkėjų elgsena
5. Lobizmas verslas-verslui rinkoje
6. Teisinė ir reguliavimo aplinka verslas-verslui rinkoje
7. Rinkos tyrimai ir konkurencinė analizė verslas-verslui rinkoje
8. Segmentavimas, tikslinė rinka ir pozicionavimas verslas-verslui rinkoje
9. Verslas-verslui pardavimai
10. Ryšių su vartotojais valdymo strategijos verslo rinkose
11. Prekės ženklo kūrimas ir valdymas verslas-verslui rinkoje
12. Komunikacija su verslas-verslui rinka

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, savarankiškas darbas 50%, еgzaminas - 30%

Literatūra

1. 2017 Brennan, R., Canning, L., McDowell, R. Business-To-Business Marketing
2. 2017 Zimmerman, A., Blythe, J. Business to Business Marketing Management. A Global Perspective
3. 2017 Hall, S. Innovative B2B Marketing. New models, processes and theory.
4. 2012 Hutt, M.D., Speh, T.W. Business Marketing Management: B2B.
5. 2011 Bodnar, K., Cohen, J.L. The B2B Social Media Book. El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=817882
6. 2012 Fill, C., McKee, S. Business marketing face to face. El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=835816
7. 2012 Leake, W., Vaccarello, L., Ginty, M. Complete B2B online marketing. El.šaltinis: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=818102
Papildoma literatūra
1. 2010 Vitale, R., Pfoertsch, W., Giglierano, J. Business to Business Marketing: Analysis and Practice.
2. 2015 King, K.A. The Complete Guide to B2B Marketing