Naujo produkto kūrimas ir kainodara

 • Dalyko kodas: MAV 2005
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 4
 • Pavadinimas anglų kalba: New Product Development and Pricing
 • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
 • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  Prof. dr. Lina Pilelienė,
  Lekt. Viktorija Grigaliūnaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti pagrindines naujo produkto kūrimo ir kainos nustatymo teorijas ir koncepcijas. Baigę dalyką studentai įgys žinių bei supratimą apie produktą, produkto kompleksą, kainos reikšmę ir vaidmenį marketingo komplekse, rinkos galimybių ir naujų idėjų šaltinius, veiksnius, darančius įtaką naujo produkto sėkmei, jautrumo kainai aspektus ir jų supratimo svarbą, produkto gyvavimo ciklą ir inovacijų difuziją, naujo produkto kūrimo ir kainodaros procesus. Studentai studijuoja produkto rinkas ir potencialius rinkos segmentus, produkto gyvavimo ciklo stadijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The objective of this course is to study the basic theories and concepts of new product development and pricing. In this course students will acquire knowledge and understanding about product, product mix, the meaning of price, and their role in the marketing mix, sources of market opportunities and new ideas, success drivers for new products, aspects of price sensitivity and why its important for marketers to understand them, product life cycle and the innovation diffusion; processes of new product development and pricing. Students study the product markets and potential market segments; stages in product life cycle.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti rinkos galimybių ir naujų idėjų šaltinius, produkto rinkas ir galimus vartotojų segmentus
2. Atpažinti ir apibūdinti produktą ir kainą kaip marketingo komplekso elementus bei įvertinti naujo produkto kūrimo ir kainodaros procesus
3. Atpažinti ir įvertinti naujo produkto sėkmę lemiančius veiksnius
4. Apibūdinti veiksnius, darančius įtaką vartotojo jautrumui kainai, apibrėžti produkto gyvavimo ciklą ir inovacijų difuziją
5. Savarankiškai išanalizuoti konkrečios organizacijos situaciją ir sudaryti kainodaros strategiją ir naujo produkto kainodarą bei suformuluoti ir apginti produkto įvedimo į rinką planavimo ir komercializacijos sprendimus
6. Parengti savarankišką darbą, remiantis nustatytais reikalavimais, suformuluoti ir apginti savo nuomonę, įtikinti, pagrindžiant pristatomas/aprašomas idėjas bei pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Produktas kaip marketingo komplekso elementas
2. Produkto apibrėžimas
3. Naujo produkto samprata. Naujų produktų tipai (inovacijos ir jų rūšys)
4. Produkto kompleksas
5. Produkto kūrimo procesas ir jo etapai
6. Galimybių identifikavimas ir naujų idėjų šaltiniai
7. Sėkmę lemiančių veiksnių identifikavimas
8. Idėjų generavimas, vertinimas ir atranka
9. Kainos samprata ir vaidmuo marketingo komplekse
10. Kainodaros procesas
11. Veiksniai, darantys įtaką vartotojo jautrumui kainai
12. Kainodaros tyrimų metodai
13. Pagrindinės kainodaros strategijos
14. Naujo produkto kainodara
15. Kainos pritaikymo strategijos

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %
Grupinis savarankiškas darbas – 30 %
Egzaminas – 40 %

Literatūra

1. 2011 Vijeikis, J. Inovacijų vadyba: inovacijų ir naujo produkto vystymas
2. 2016 Bessant J., Tidd J. Innovation and Entrepreneurship 3rd Edition VDU bibliotekos Studijų katalogas
3. 2013 Tidd J., Bessant J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change Ebook Central Perpetual and DDA titles (ProQuest)
4. 2018 Nagle, T. T., The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitability. KTU biblioteka
5. 2000 Bakanauskas, A., Darškuviene, V. Kainodara: teorija ir praktika.
6. 2009 Ruskin-Brown, I. Praktinė kainodara-geresniam rezultatui.
Papildoma literatūra
1. 2012 Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas.
2. 2008 Holden, R. K.; Burton, M. R. Pricing with Confidence : 10 Ways to Stop Leaving Money on the Table EBSCO e-book collection
3. 2010 Furtwengler, D. Pricing for Profit : How to Command Higher Prices for Your Products and Services EBSCO e-book collection