Socialiniai ir marketingo tyrimai

  • Dalyko kodas: MAV 3001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Social and Marketing Research
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Rita Bendaravičienė, Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams teorinių bei praktinių įgūdžių, susijusių su informacijos reikalingos socialinių ir marketingo tyrimų problemų sprendimui rinkimu, analizavimu bei interpretavimu. Baigę dalyką studentai įgyja vadybinės ir marketingo problemos identifikavimo, jos pagrindimo ir sprendimo, statistinių duomenų rinkimo ir analizavimo įgūdžius, geba pritaikyti metodologines žinias praktikoje, dirbti grupėje, diskutuoti bei analizuoti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to provide students with theoretical and practical skills related to social and marketing research problem analysis and interpretation, statistical data gathering and analysis. Having completed the course, students will be able to identify and solve managerial and marketing problems, apply methodological, analytical and statistical knowledge in practice, work in a group, participate in a discussion.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai, Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines socialinių ir marketingo tyrimų koncepcijas
2. Identifikuoti ir analizuoti pagrindinius socialinių ir marketingo tyrimo proceso etapus
3. Parinkti marketingo vadybos problemų tyrimo metodologiją
4. Pagrįsti socialinių ir marketingo problemų tyrimų metodus
5. Rinkti statistinius duomenis, juos koduoti ir atlikti pradinę statistinę duomenų analizę.
6. Mokėti suformuluoti, patikrinti ir paaiškinti statistines socialinių ir marketingo tyrimų hipotezes, jas interpretuoti ir pateikti išvadas.
7. Analizuoti pasirinktą marketingo vadybos problemą savarankiškai ir tinkamai parinkti jos sprendimo metodus.
8. Parengti analizuojamos marketingo vadybos problemos grupinį rašytinį namų darbą, remiantis nustatytais reikalavimais.
9. Suformuluoti ir apginti savo nuomonę, įtikinti, pagrindžiant pristatomas/aprašomas idėjas.
10. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Samprotavimas. Socialiniai tyrimai. Marketingo tyrimų vieta socialinių tyrimų kontekste.
2. Marketingo tyrimų procesas. Tyrimų klasifikacija pagal tikslus.
3. Imtys. Kintamieji. Skalės
4. Duomenų grupavimas. Aprašomoji statistika.
5. Tikimybių teorijos pagrindai.
6. Aprašomasis tyrimas: apklausa. Anketos sudarymas.
7. Aprašomasis tyrimas: stebėjimas.
8. Statistinės išvados. Hipotezių tikrinimas.
9. Dažnių lentelės.
10. Žvalgomasis tyrimas. Kokybiniai tyrimų metodai.
11. Priežastinis tyrimas: eksperimentas.
12. Neparametriniai kriterijai.
13. Regresinė analizė.
14. Tyrimų ataskaita

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos 

30 val.

30 val.

Seminarai 

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %
Seminarai – 30 %
Egzaminas – 40 %

Literatūra

1. 2021 McDaniel, C., Gates, R. H. Marketing research. John Wiley.
2. 2013 Zikmund, W. G., Babin, B. J, Carr, J. C.,Griffin, M. Business Research methods. Cengage Learning
https://books.google.lt/books?isbn=1111826927
3. 2019 Aaker, D. A., Kumar, V., Leone, R. P., Day, G. S. Marketing Research. John Wiley
4. 2012 Pranulis V. Marketingo tyrimai: teorija ir praktika VU leidykla
5. 2008 Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. Kokybinių tyrimų metodologija Klaipėdos Socialinių mokslų kolegijos leidykla
6. 2000 Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. I ir II dalys TEV
7. 2011 Bilevičienė T., Jonušauskas S. Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose. MRU leidybos centras
Papildoma literatūra
1. 2005 Dikčius, V. Marketingo tyrimai: teorija ir praktika Vilniaus vadybos akademija
2. 2016 McDaniel, C., Gates, R. H. Marketing research essentials. John Wiley
3. 2008 Kolb, B. M. Marketing Research: a Practical Approach Sage publication
4. 2012 Mazzocchi, M. Statistics for Marketing and Consumer Research Sage publication
5. 2010 Sontakki, C. N. Marketing research. Himalaya Pub. House
6. 2014 V.Čekanavičius, G. Murauskas. Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose http://www.statistika.mif.vu.lt/wp-content/uploads/2014/04/regresine-analize.pdf
7. 2012 V.Pakalniškienė. Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymas https://www.vu.lt/site_files/LD/Tyrimo_ir_įvertinimo_priemonių_patikimumo_ir_validumo_nustatymas.pdf