Socialiniai ir marketingo tyrimai

  • Dalyko kodas: MAV 3001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Social and Marketing Research
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-20
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Rita Bendaravičienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams teorinių bei praktinių įgūdžių, susijusių su informacijos reikalingos verslo administravimo problemų analizavimui bei interpretavimui. Baigę dalyką studentai įgyja problemos identifikavimo, jos pagrindimo ir sprendimo įgūdžius, geba pritaikyti metodologines žinias praktikoje, dirbti grupėje, diskutuoti bei analizuoti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to provide students with theoretical and practical skills related to business administration problem analysis and interpretation. Having completed the course, students will be able to identify and solve problems, apply methodological knowledge in practice, work in a group, participate in a discussion.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai, Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines socialinių ir marketingo tyrimų koncepcijas
2. Identifikuoti ir analizuoti pagrindinius socialinių ir marketingo tyrimo proceso etapus
3. Parinkti marketingo vadybos problemų tyrimo metodologiją
4. Pagrįsti socialinių ir marketingo problemų tyrimų metodus
5. Paaiškinti socialinių ir marketingo tyrimų rezultatus ir tinkamai juos interpretuoti
6. Analizuoti pasirinktą marketingo vadybos problemą savarankiškai ir parinkti jos sprendimus
7. Parengti analizuojamos marketingo vadybos problemos viešą žodinį grupinio darbo prezentaciją, remiantis nustatytais kriterijais.
8. Formuluoti ir apginti savo nuomonę, pademonstruoti prezentavimo ir diskusijos įgūdžius.
9. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Socialiniai tyrimai. Marketingo tyrimų vieta socialinių tyrimų kontekste.
2. Pasirinktos tyrimo problemos projekto parengimas ir metodologinis pagrindimas.
3. Tyrimų rūšys: kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Duomenų šaltiniai: pirminiai ir antriniai duomenys. Antrinių duomenų analizės metodai.
4. Socialinių tyrimų tipai: žvalgomasis, aprašomasis ir priežastinis tyrimai. Marketingo tyrimų planavimas, pagrindinių marketingo tyrimų etapų turinys.
5. Socialinių tyrimų metodologijos koncepcijos. Tyrimų problema, hipotezės, tikslai, informacijos rinkimas ir apdorojimas.
6. Tyrimo imties sudarymo pagrindiniai principai. Statistiniai tyrimo imties parametrai.
7. Pagrindiniai kiekybinių duomenų rinkimo metodai: antrinių duomenų analizė, focus grupės diskusija, asociatyviniai tyrimai, atvejo analizė, turinio analizė ir kt.
8. Pagrindiniai kiekybinių duomenų rinkimo metodai socialiniuose tyrimuose: apklausa, stebėjimas, eksperimentas.
9. Verslo ir marketingo tyrimų rezultatų prezentacija, apibendrinimas ir analizė.
10. Viešas tyrimo projekto rezultatų pristatymas ir diskusija.
11. Situacijos analizė remiantis socialinių ir marketingo tyrimo etapais.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 45 val.
Seminarai 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Individualių ir grupinių užduočių atlikimas seminarų metu – 10%
Grupinis savarankiškas darbas – 20 %
Egzaminas - 40 %

Literatūra

1. 2018 McDaniel, C., Gates, R. H. Marketing research. John Wiley.
2. 2013 Zikmund, W. G., Babin, B. J, Carr, J. C.,Griffin, M. Business Research methods. Cengage Learning https://books.google.lt/books?isbn=1111826927
3. 2016 Aaker, D. A., Kumar, V., Leone, R. P., Day, G. S. Marketing Research. John Wiley
4. 2012 Pranulis V. Marketingo tyrimai: teorija ir praktika VU leidykla
5. 2008 Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. Kokybinių tyrimų metodologija Klaipėdos Socialinių mokslų kolegijos leidykla
Papildoma literatūra
1. 2005 Dikčius, V. Marketingo tyrimai: teorija ir praktika Vilniaus vadybos akademija
2. 2010 McDaniel, C., Gates, R. H. Marketing research essentials. John Wiley
3. 2008 Kolb, B. M. Marketing Research: a Practical Approach Sage publication EBSCO e-book collection
4. 2008 Mazzocchi, M. Statistics for Marketing and Consumer Research Sage publication EBSCO e-book collection
5. 2010 Sontakki, C. N. Marketing research. Himalaya Pub. House EBSCO e-book collection