Makroekonomika (EKO1005)

 • Dalyko kodas: EKO 1005
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 6
 • Pavadinimas anglų kalba: Macroeconomics
 • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
 • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  Doc. dr. Jonė Kalendienė
  lekt. V. Kardokaitė-Šimanauskienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko studijų metu siekiama studentams pristatyti makroekonomikos pagrindus. Dalykas apima pagrindines klasikinės trumpo ir vidutinio laikotarpio makroekonomikos teorijos temas. Paskaitų ir seminarų metu taip pat siekiama studentams suteikti teorines ir praktines pagrindines žinias apie ekonomikos dalyvių elgseną uždaroje ir atviroje rinkoje, vyriausybės ekonominės politikos priemones ir jų galimybes, Europos šalių makroekonominius ypatumus, bei gebėjimus vertinti makroekonominę situaciją, siūlyti sprendimus makroekonominių problemų sprendimui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course presents the foundations of macroeconomics for undergraduates’ students. The course covers basic topics of classical macroeconomic theory for short and medium run. The purpose is to give the students basic understanding in behaviour of economic subjects in closed and open market, government means of economic influence, macroeconomic peculiarities of European countries. Course will be presented under the form of the lectures and seminars, which are suggested to consolidate theoretical knowledge throughout of European case analysis, to form abilities of macroeconomic problem analysis and their solution.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti pagrindinius makroekonomikos terminus
2. Paaiškinti ekonominės politikos priemones ir jų veikimą, išryškinant jų taikymo ypatumus
3. Paaiškinti atviros ekonomikos sąlygojamas problemas, kurios nėra būdingos uždarai ekonomikai
4. Paaiškinti trumpo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio ekonomikos pokyčius bei jų veiksnius, išryškinant galimas problemas ir prieštaravimus
5. Apskaičiuoti pagrindinius makroekonominius rodiklius parenkant tinkamą būdą
6. Pritaikyti pagrindinius makroekonominius rodiklius ekonomikos situacijos analizei, paaiškinant jų veiksnius bei pokyčius

Dalyko turinys

1. Įvadas į makroekonomiką.
2. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai.
3. Prekių ir paslaugų rinka: gamyba, vartojimas ir investicijos.
4. Fiskalinė politika.
5. Finansų rinka ir monetarinė politika.
6. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra : IS-LM modelis.
7. Atvira ekonomika.
8. Atvira ekonomika: ekonominė politika.
9. Ekonomika vidutiniu laikotarpiu: darbo rinka.
10. Ekonomika vidutiniu laikotarpiu: infliacija.
11. Ekonomika vidutiniu laikotarpiu: AS-AD modelis.
12. Ekonomika ilguoju laikotarpiu: ekonomikos augimas.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%
Seminarų praktinių užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 35%
Egzaminas - 40 %

Literatūra

1. 2017 Blanchard, O. Amighini, A., Giavazzi, F. Macroeconomics: A European Perspective. 3rd ed. Pearson Education Limited
2. 2007 Blanchard, O. Makroekonomika. Tyto alba, Pearson education
3. 2009 Blanchard, O. Macroeconomics: International Version, 5th ed. Pearson Prentice Hall
Papildoma literatūra
4. 2010 Blanchard, O. Amighini, A., Giavazzi, F. Macroeconomics: A European Perspective. Harlow etc. : Pearson Education
5. 2012 Čiegis, R. Makroekonomika. VU leidykla
6. 2005 V. Snieška ir kt., Makroekonomika. Technologija
7. 2005 V. Pukelienė ir. kt. Ekonomika: Mokomoji knyga. VDU leidykla
8. 1993 Wonnacott, P., Wonnacott, R. Makroekonomika. Litterae universitatis