Lotynų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: LOT 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Latin Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-09
  • Atestacija galioja iki: 2025-03-09
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Sigitas Lūžys, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Lotynų k. 2 lygyje išmokstama konjunktyvo nuosaka ir jos vartojimas pagrindiniame ir šalutiniame sakinyje; defektiniai, anomaliniai ir impersonaliniai veiksmažodžiai. Susipažįstama su klasikinių prozos stilių įvairove, epiniais žanrais, lyrika; įgyjama praktinių metrikos ir prozodijos taikymo įgūdžių.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This second level of Latin is focused on delivering the students the basis of the Latin language including the most important aspects in the use of nouns, verbs and their tenses. Students develop the skills to translate various un-adapted poetic and fiction text of different styles. They also learn to practically apply the rules of metrics and prosody.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Lotynų kalbos 1 lygis

Dalyko studijų rezultatai

1. Skaityti romėniškus skaitmenis ir kaityti lotyniškus skaitvardžius.
2. Vartoti konjunktyvo nuosaką pagrindiniame ir šalutiniame sakinyje.
3. Derinti laikus sudėtiniame sakinyje pagal Consecutio temporum.
4. Kaityti defektinius, anomalinius ir impersonalinius veiksmažodžius.
5. Taisyklingai vartoti tiesioginę ir netiesioginę kalbą, attractio modi.
6. Atpažinti ir vartoti svarbiausias kalbos figūras bei tropus.
7. Taikyti praktikoje metrikos ir prozodijos taisykles.

Dalyko turinys

Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai.
Coniunctivus. Ut finale. Ut obiectivum. Cum historicum
Consecutio temporum.
Quin dubitativum. Cum causale. Cum concessivum.
Questio indirecta. Ut consecutivum.
Casus realis, potentialis, irrealis.
Verba anomalia, defectiva, impersonalia.
Attractio modi. Oratio recta et obliqua.
C.Iulius Caesar “Commentarii de bello Gallico”.
P.Ovidius Naso “Metamorphoses”.
P.Vergilius Maro “Aeneis”.
M.Valerius Martialis “Epigrammata”.

Dalyko studijos valandomis

 

Šis dalykas gali būti dėstomas viena iš šių formų:

Studijų vykdymo forma:

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Val. mišriose studijose

Paskaitos

60 val.

60 val.

Auditorinės: 30 val. 

Nuotolinės: 30 val.

Pratybos (Moodle aplinkoje)

15 val.

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

75 val.

75 val.

75 val.

Savarankiškas darbas

85 val.

85 val.

85 val.

Iš viso:

160 val.

160 val.

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 %.

Literatūra

1. 2010 Dumčius, J. ir kt. Elementa Latina.
2. 2002 Jones, P.V., Sidwell, K.C. Lotynų kalba.
Papildoma literatūra
1. 2007 Kuzavinis, K. Lotynų – lietuvių kalbų žodynas. www.flf.vu.lt/zodynai.
2. 2012 Veličkienė A.T. Fons Verborum. Lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis.