loader image

Lotynų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: LOT 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Latin Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Sigitas Lūžys, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Lotynų k. I lygyje išmokstama skaityti, rašyti, asmenuoti veiksmažodžius tiesioginės nuosakos veikiamosios ir neveikiamosios rūšies laikais, linksniuoti vardažodžius ir įvardžius, laipsniuoti būdvardžius ir prieveiksmius, dalyvinių ir infinityvinių konstrukcijų, susipažįstama su žodžių darybos principais, išmokstama naudotis žodynu, apie 1000 lotyniškų žodžių (ypač tarptautinių žodžių ir terminų), apie 100 sentencijų, įgyjami vertimo iš lietuvių ir lotynų kalbų įgūdžiai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This first level Latin course is aimed at introducing the students to the phonetics of the Latin language as well as to the use and declension of nouns and conjugation of verbs. The course also focuses on word-building and the influence of the Latin language on the formation of international terminology. Students learn to use different types of syntactic structures as well as a variety of Latin sayings related to different real life situations and cultural issues.

Dalyko studijų rezultatai

Lotyniškai taisyklingai skaityti ir rašyti.
Asmenuoti veiksmažodžius tiesioginės nuosakos veikiamosios ir neveikiamosios rūšies laikais.
Linksniuoti visų penkių linksniuočių daiktavardžius, trijų linksniuočių būdvardžius ir įvardžius.
Laipsniuoti būdvardžius ir prieveiksmius.
Skaityti romėniškus skaitmenis ir kaityti lotyniškus skaitvardžius.
Analizuoti tarptautinę terminiją lotynų kalbos pagrindu.
Pasakyti ir išversti apie 100 lotyniškų sentencijų.
Versti iš lietuvių į lotynų ir iš lotynų į lietuvių kalbas adaptuotus tekstus.

Dalyko turinys

Fonetika ir grafika.
Veiksmažodžio indicativi activi ir passivi laikų sistema.
Daiktavardžio linksniavimo sistema.
Būdvardžių linksniavimas, derinimas su daiktavardžiais.
Įvardžių skyriai, jų linksniavimas.
Būdvardžių laipsniavimas.
Prieveiksmis, jo laipsniavimas.
Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai.
Deponentiniai ir pusiau deponentiniai veiksmažodžiai, veiksmažodis “esse” ir jo kompozitai.
Dalyvinės ir infinityvinės konstrukcijos.
Tekstų morfologinė analizė ir vertimas į lotynų kalbą.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20% galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30% galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50% galutinio pažymio (40% - atsiskaitymai raštu, 10% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2010 Dumčius, J. ir kt. Elementa Latina. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
2. 2002 Jones, P.V., Sidwell, K.C. Lotynų kalba. Alma littera
Papildoma literatūra
1. 2007 Kuzavinis, K. Lotynų – lietuvių kalbų žodynas.
www.flf.vu.lt/zodynai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
2. 2012 Veličkienė A.T. Fons Verborum. Lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis Margi raštai