Vokiečių kalba, B2

  • Dalyko kodas: VKL 0314
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: German, B2
  • Dalykas atestuotas: 2018-03
  • Atestacija galioja iki: 2021-03
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, lektorė Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) vokiečių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo įvairių tipų kalbų sakymui techniką, mokosi kritiškai vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B2 lygmenyje. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of the B2 level course is to deepen all the linguistic skills acquired earlier, activate the students’ interest in the German language and culture by analysing and discussing the specificity of social problems in Germany and other important issues. Students develop their morphological, syntactical and lexical skills, learn to listen to complicated texts and select means of communication appropriate to a situation, communicate in various spheres, express their opinion, grasp ideas, determine logical links and put forward the arguments. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.2 lygmens vokiečių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Klausyti radijo bei televizinius interviu, konferencijų medžiagą, diskusijas (trukmė iki 8 minučių), atlikti klausymo pratimų užduotis
Atpažinti, vertinti, identifikuoti, schematizuoti ir diferencijuoti sakytinės ir rašytinės bendrinės, akademinės ir profesinės kalbos tekstuose perduodamą informaciją.
Skaityti ir kritiškai vertinti įvairių tipų konkretaus ir abstraktaus turinio tekstus, naudoti įvairias skaitymo technikas.
Dalyvauti diskusijose, kritiškai ir analitiškai reaguoti į įvykį ar problemą, argumentuoti mintis, formuluoti ir pagrįsti asmeninę nuomonę, bendrauti su auditorija ir demonstruoti bendravimo normas ir etiketą, užduoti ir adekvačiai atsakyti į klausimus, vartoti taisyklingą bendrinę kalbą.
Naudoti rašinio organizavimo techniką, argumentuoti, paremti mintis pavyzdžiais, paaiškinimais ir komentarais, lyginti ir pagrįsti reiškinius, aprašyti situaciją ir atpasakoti įvykius rašytiniame tekste.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos:
Dvinariai jungtukai.
Dalyviai (Partizip I ir II).
Išplėstos dalyvinės konstrukcijos.
Žodžių daugiareikšmiškumas.
Veiksmažodžio „lassen“ daigiareikšmiškumas. Būsimasis laikas (Futur II). Jutiminiai veiksmažodžiai. Veiksmažodžio sudaiktavardinimas.
Nereali sąlyga, noras, palyginimas. Būsenos neveikiamoji rūšis.
Priežasties raiška.
Bejungtukiniai sąlygos sakiniai. Laiko aplinkybės šalutiniai sakiniai.
Būdvardžiai su prielinksniais.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Oficialaus laiško rašymo ypatumai.
Neįprastos draugystės.
Firmoje.
Medijų pasaulis.
Kinas. Teatras.
Elektroniniai laiškai.
Aktualijos.
Miestų pažintis medijų pagalba.
Sveikata ir grožis.
Profesijų mugė.
Studijos užsienyje pagal mainų programas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2013 Perlmann-Balme, M., Schwalb, S., Matussek, M. Sicher! B2/1: Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM zum Arbeitsbuch Hueber Verlag
2. 2013 Sicher Niveau B2: Medienpaket Hueber Verlag
3. 2015 Sicher Niveau B2: Medienpaket Hueber Verlag
Papildoma literatūra
1. 2012 Dreyer H., Schmitt, R. Lehr - und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. Neubearbeitung Hueber Verlag
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.