Vokiečių kalba, A2

  • Dalyko kodas: VKL 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: German, A2
  • Dalykas atestuotas: 2018-03
  • Atestacija galioja iki: 2021-03
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, lektorė Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Vokiečių kalbos 2 lygio dalykas plėtoja studentų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją, padeda įgyti bendrosios sakytinės bei rašytinės produkcijos, recepcinės veiklos – klausymo ir skaitymo bei garso ir vaizdo įrašų supratimo – gebėjimus, reikalingus paprastose, su socialiniais santykiais susijusiose, bei kasdieninės veiklos situacijose. Susipažįstama ir plėtojama gramatinių kategorijų ir komunikacinei veiklai būtino žodyno kompetencija bei bendrosios sakytinės sąveikos gebėjimai. Kurso medžiagos įsisavinimui naudojami grupinio ir darbo porose metodai, vaidmenų žaidimai. Taikoma studijų forma: paskaitos, seminarai, savarankiškos užduotys, darbas SANAKO media laboratorijoje bei virtualioje MOODLE aplinkoje (interaktyvūs testai ir pratimai).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course acquaints students with the noun, the adjective, the numeral, the preposition and the rules of complex sentence structure and morphology. Students develop receptive and productive general and special skills and acquire socio-cultural communicative competence at the pre-intermediate level. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). After completing the level the students will be able to express themselves in a variety of topics listed in the course plan, form and answer questions, establish social contacts, keep the conversation on the discussed topics, listen to and understand the interlocutor, describe themselves and their family members in the written form, make a comparison between the two cultures orally and in writing, read adapted texts, grasp the main idea of the text, retell the gist of the text using not complicated language.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens vokiečių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Suprasti skaitomų gana paprastų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją.
Suprasti klausomo ir skaitomo teksto pagrindinę mintį ir detales, atsakyti į klausimus.
Kalbėti bei papasakoti gana paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti asmeninę nuomonę, teisingai tarti žinomus žodžius, frazes, naudoti tinkamą intonaciją.
Išreikšti nuomonę, pasiūlyti, sutikti arba nesutikti su kito žmogaus nuomone.
Gana paprasta kalba parašyti rašinėlį pateikta tema, asmeninį laišką, pareiškimą, gyvenimo aprašymą, formuluoti klausimus, suprasti lėtą ir aiškų pokalbį.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos.
Prielinksniai vietai ir krypčiai nusakyti.
Veiksmažodžio sudurtiniai būtieji laikai: Perfekt ir Imperfekt.
Veiksmažodžių su atskiriamaisiais priešdėliais būtasis sudurtinis laikas.
Sangrąžinis veiksmažodis.
Būdvardžio linksniavimas, laipsniavimas, derinimas su daiktavardžiais. Palyginimas.
Sudėtiniai sakiniai. Pagrindinio ir šalutinio sakinio žodžių tvarka ir struktūra, sujungiamojo ir prijungiamojo sakinio jungtukai.
Bendraties konstrukcijos.
Priežasties, sąlygos, nuolaidos pažyminio šalutiniai sakiniai.
Žodžių daryba. Neveikiamosios rūšies esamasis laikas.
Prielinksniai vietai ir krypčiai nusakyti.
Veiksmažodžiai su naudininko (Dativ) ir galininko (Akkusativ) linksniais.
Veiksmažodis „lassen“.
Modalinių veiksmažodžių būtasis vientisinis laikas.
Mandagus klausimas su „könnte, würde“ . Noras su „hätte, wäre, würde machen“.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Įsimintinos datos, šventės Vokietijoje ir Lietuvoje.
Mityba. Valgymo įpročiai. Restorane. Pakvietimas į svečius.
Namai, būstas, patalpos, interjeras, baldai. Buto paieška. Skelbimai.
Išvaizdos apibūdinimas.
Drabužiai ir avalynė, papuošalai.
Švietimo sistema Vokietijoje ir Lietuvoje. Klasės susitikimai. Studijos universitete.
Profesijų įvairovė. Sportas ir sveikata. Gamtoje: gyvūnijos ir augalijos pasaulis.
Biuras (darbo vieta). Pavojingos profesijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive A2 : Kompaktkurs. Hueber Verlag
2. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive A2 : Arbeitsbuch. Hueber Verlag
3. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive A2 : CD zum Arbeitsbuch. Hueber Verlag
Papildoma literatūra
1. 2007 Schritte international 3: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen Hueber Verlag
2. 2007 Schritte international 3: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen Hueber Verlag
2001 Luscher, R. Übungsgrammatik für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache Hueber Verlag
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.