Vokiečių kalba, A1

  • Dalyko kodas: VKL 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: German, A1
  • Dalykas atestuotas: 2021-09-20
  • Atestacija galioja iki: 2024-09-20
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lektorės Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse įgyjama vokiečių kalbos kompetencija, atitinkanti A1 lygmenį. Šiuo kursu siekiama besimokančiuosius supažindinti su vokiečių kalbos leksiniais, gramatiniais bei fonetiniais ypatumais, taip pat plėtoti besimokančiųjų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: vokiečių kalbos žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; vokiečių kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: auditorinės paskaitos, seminarai, savarankiško mokymosi užduotys, darbas virtualioje MOODLE aplinkoje (užduotys interneto erdvėje, sinchroniniai ir asinchroniniai pokalbiai bei diskusijos, interaktyvūs testai ir pratimai).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces learners to the German linguistic system, prepares them for minimal and simple oral and written communication, also develops their receptive and productive general and special skills and helps them to acquire socio-cultural and communicative competence at the elementary level. After completing the level the students will be able to speak about their family, surroundings, formulate simple questions, start a social conversation using elementary forms of politeness, listen and grasp the interlocutor’s ideas, correctly describe themselves in the written form; read adapted texts and translate them into Lithuanian and retell the contents using uncomplicated grammatical speech forms. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
3. Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
4. Užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, vartojant paprasčiausias kasdienes mandagumo formules.
5. Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis.
6. Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, paklausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo klausimus.
7. Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką: kur gyvena, ką veikia; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos.
Pagalbinių veiksmažodžių asmenavimas. Esamasis laikas. Modaliniai veiksmažodžiai. Būtasis sudurtinis laikas (Perfekt). Veiksmažodžių
priešdėliai. Žodžių tvarka tiesioginiame, klausiamajame bei liepiamajame sakiniuose. Neiginys. Asmeniniai, savybiniai, parodomieji ir klausiamieji įvardžiai. Daiktavardis ir artikelis; Daiktavardžių daugiskaita. Artikelio vartojimas. Sudurtiniai daiktavardžiai. Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Prisistatymas ir susipažindinimas.
Šeimos nariai.
Laisvalaikis ir pomėgiai.
Kelionės. Pasaulio šalys.
Maisto produktų parduotuvėje.
Kavinėje.
Daiktų apibūdinimas.
Butas. Baldai.
Darbinė veikla ir kasdieninio gyvenimo rutina.
Keliavimas visuomeniniu transportu, krypties nurodymas, objektų paieška.
Viešbutyje.
Metų laikai, mėnesiai, savaitės, dienos, valandos, paros dalių pavadinimai, datos. Orai. Dienotvarkė. Kūno dalys. Spalvos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive A1 : Kompaktkurs. Hueber Verlag
2. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive A1 : Arbeitsbuch. Hueber Verlag
3. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive A1 : CD zum Arbeitsbuch. Hueber Verlag
Papildoma literatūra
1. 2009 Schritte international 1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen
2. 2009 Schritte international 2: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.
5. 2018 Felix, Theo. Überfall in Hamburg. Klett Sprachen. Lektüre. (A1+A2).