loader image

Turkų kalba, B2

  • Dalyko kodas: TRK 0314
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Turkish, B2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Aleksandr Ismailov, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) turkų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Susipažįstama su Osmanų turkų kalbos pradmenimis. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Turkish language Level 4 (B2) course is based on practice and training in written Turkish for the purposes of exposition and discussion, fundamental rules, examples of punctuation and dictation. Elementary knowledge of Ottoman Turkish is taught. During the course interactive techniques such as role-play, games and videos to support lesson content are used. The course includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens turkų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B2 lygmenį atitinkančius leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir versti originalius bendro turinio tekstus.
Teisingai vartoti visas pagrindinės turkų kalbos gramatines struktūras.
Paaiškinti Osmanų turkų kalbos pradmenis.
Dalyvauti diskusijose, formuluoti mintis, išreikšti asmeninę nuomonę ir adekvačiai atsakyti į klausimus, vartojant taisyklingą bendrinę turkų kalbą.
Skaityti ir suprasti įvairių tipų konkretaus ir abstraktaus turinio tekstus, naudoti įvairias skaitymo technikas.

Dalyko turinys

Teminis: Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas. Žmogaus vieta pasaulyje; gamtos dėsniai. Religija ir apeigos.
Menas ir architektūra.
Mokyklos ir švietimo sistema.
Pasakojimai apie praeitį.
Ateities prognozės.
Lingvistinis: Prieveiksmiai jų daryba ir kilmė; iš veiksmažodžių padaryti prieveiksniai. Prieveiksmių reikšmės: laiko, vietos, būdo, priežasties ir tikslo.
Tranzityviniai/ Intranzityviniai veiksmažodžiai.
Sudėtinė veiksmažodžių forma, išreiškianti veiksmo greitumą.
Osmanų turkų kalbos pradmenys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30 %, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2008 Biner, I., Levtrinskaja. Lietuviški-turkiški pasikalbėjimai: lietuvių-turkų žodynas, turkų-lietuvių žodynas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
2. 2009 Eurotalk Interactive
1. Talk Now!
2. Talk More
3. Talk the Talk
4. World Talk
5. Vocab Builder EuroTalk Ltd. London
Papildoma literatūra
1. 2008 Güllüdağ, N, Miškinienė , G. Litvanya tatarlarina ait el yazmalarindan türkçe-lehçe kilavuz (yil 1840) = Turkų-lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840) / İstanbul: Bayrak Yayınevi