Turkų kalba, A2

  • Dalyko kodas: TRK 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Turkish, A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Aleksandr Ismailov, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja turkų kalbos A2 lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su turkų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su Turkijos kultūra. Dalykas teikiamas lietuvių kalba. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Turkish language A2 course is based on the development of speaking, listening, reading, writing, grammar and general comprehension skills. During the course interactive techniques such as role-play, games and videos to support the lesson content are used. The course is carried out in Lithuanian and is organized in such a way that the students develop awareness of and interest in the Turkish language. Current political, social and cultural materials are integrated to add interest and increase knowledge of Turkey and its culture. The course includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens turkų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Suprasti skaitomų gana paprastų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei randa specifinę informaciją.
3. Suprasti klausomo teksto pagrindinę mintį ir pagrindines detales.
4. Pradėti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeičia informacija, esant pažįstamai kalbinei situacijai.
5. Gana paprasta kalba parašyti rašinėlį pateikta tema, asmeninį laišką, pareiškimą.
6. Kalbėti bei papasakoti gana paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrindžiant asmeninę nuomonę, teisingai tarti žinomus žodžius, frazes.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Tarpkultūriniai skirtumai.
Diena iš Esen Hanym gyvenimo:
fakultete, svečiuose, pašte, banke, turizmo biure.
Turkų apsakymas.
Liaudies posakiai.
Išvyka į Bodrumą.
Lingvistinis:
Būdvardžių priesagos; neigiamos ypatybės būdvardžiai; ypatybės stiprinimo bei kiekio būdvardžiai; mažybiniai būdvardžiai; prieveiksmis.
Galimybės priesagos: -a (e)bilmek.
Skiriamasis skaitvardis, kelintiniai skaitvardžiai.
Dalyviai, padalyviai, padalyvio priesagos.
Veiksmažodžių paradigma: esamasis laikas, būtasis kartinis laikas, neapibrėžtas būtasis laikas, būsimasis laikas, esamasis-būsimasis laikas; sąlyginė tariamosios nuosakos reikšmė; pageidaujamosios tariamosios nuosakos formos; nekryptingo veiksmo eigos veiksmažodžiai, sangrąžiniai veiksmažodžiai.
Būtasis laikas su afiksu -mis;
Tariamoji nuosaka; neveikiamoji rūšis; nekryptingos veiksmo eigos veiksmažodžiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak.val.
Iš viso 160 ak.val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

2. 2012 Hengirmen M. Türkçe Öğrenelim 1. Engin Yayınevi, Ankara.
2. 2002 Miškinienė, G. Lietuviški - turkiški pasikalbėjimai ; Turkų - lietuvių žodynas = Litvanca - Türkce konuşma kilavuzu = Türkce - Litvanca sözlük. Vilnius: VU leidykla
3. 2012 N. Engin Uzun, Yeni Hitit 1 Temel. Yabancılar için Türkçe ders kitabı. Ankara Üniversitesi, Tömer