Turkų kalba, A1

  • Dalyko kodas: TRK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Turkish, A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Aleksandr Ismailov, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Turkų kalbos kurso studentai įgyja A1 lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis, plečiant akiratį ir plėtojant susidomėjimą turkų kalba. Dalykas dėstomas lietuvių kalba. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Turkish language A1 course is based on the development of reception (listening and reading comprehension), production and interaction (speaking and writing) and mediation (translation) skills along with grammar and vocabulary development, using audio-visual material. The course is carried out in Lithuanian, organized in such a way that the students develop awareness of and interest in the Turkish language. The course includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises), independent work applying theory in practice.

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Teisingai aprašyti save ir savo aplinką; parašo trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas. Reikšti mintis monologo bei dialogo formomis pagal kurso temas.
3.Suprasti nesudėtingus skaitomus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus;
4. Paprasta kalba bendrauti žodžiu ir raštu.
5. Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.

Dalyko turinys

Teminis:
Tarpkultūriniai skirtumai.
Situacijos: stotyje, turkų turguje;
traukinyje; parduotuvėje; pas gydytoją.
Baryš Bejaus diena.
Maistas ir maitinimasis.
Turkiškos dainos.
Lingvistinis:
Esamasis, būtasis kartinis ir būsimasis, esamasis-būsimasis laikai.
Daiktavardžių linksniavimas, daugiskaita, galininkas.
Veiksmažodinė priesaga: -dır, -dir, -dur, -dür.
Liepiamoji, tariamoji nuosakos.
Veiksmažodinis daiktavardis mek/mak.
Klausiamosios dalelytės.
Laiko reikšmės aplinkybės.
Jungtukai -ile; hem…hem/ ne…ne.
Asmeniniai ir savybiniai įvardžiai.
Būdvardinis izafetas (nežymimasis žodžių junginys) (tren yolu); savybinis izafetas (žymimasis žodžių junginys) (evin kapısı); prišliejimas (demir kapı).
Padalyvis; prielinksniai: kadar, -e kadar/ ne kadar güzel.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20%, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2012 N. Engin Uzun, Yeni Hitit 1 Temel. Yabancılar için Türkçe ders kitabı. Ankara Üniversitesi, Tömer
2. 2012 Hengirmen M.
Türkçe Öğreniyoruz 1. Engin Yayınevi, Ankara.
3. 2004 Ismailov, A.. Türkçe-Litvanca anahtar kitap okuma yazilari ve aliştirmalar = Turkų-lietuvių kalbų žodynėlis, tekstai skaitymui, pratimai. Kaunas: VDU leidykla
4. 2009 Eurotalk Interactive
1. Talk Now!
2. Talk More
3. Talk the Talk
4. World Talk
5. Vocab Builder EuroTalk Ltd. London