Rusų kalba A2

  • Dalyko kodas: RUS 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Russian A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Viktoria Pehk-Ivašcenko, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji gilina žinias apie rusų kalbos sistemą, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su rusų kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main goal of the Russian language Level 2 course is to acquaint students with the correct usage of the Russian nouns, adjectives, pronouns and numerals and the main rules of their morphology. The course is designed to improve the students’ receptive and productive general and specific skills of the relevant level enabling them to acquire socio-cultural and communicative competence. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens rusų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Formuluoti klausimus bei atsakyti į klausimus paprastomis temomis, improvizuoti dialogus.
Suprasti skaitomų nesudėtingų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją.
Suprasti nesudėtingų bendrosios kalbos garso įrašų kasdieninėmis temomis esmę bei išskirti specifines detales.
Inicijuoti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeisti informacija, esant pažįstamai kalbinei situacijai.
Kalbėti bei papasakoti gana paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti savo nuomonę.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo temos:
Anketos pildymas. Transportas. Mano darbo diena bei laisvalaikis. Laikas. Užsienio kalba mūsų gyvenime. Garderobas ir mada. Šiuolaikinės masinės informacijos priemonės. Sveikas gyvenimo būdas. Rusiška virtuvė. Suvenyrai. Rusų įpročiai.
Lingvistinės temos:
Priebalsių bei balsių kaita šaknyje. Prielinksniai. Daiktavardis (giminės nustatymas, daugiskaitos sudarymas, linksniavimas, nelinksniuojami daiktavardžiai). Būdvardis (kokybiniai, santykiniai, savybiniai, aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai, kokybinių būdvardžių trumposios formos, kokybinių bei savybinių būdvardžių linksniavimas, būdvardžių priesagos ir jų rašymo taisyklės). Veiksmažodis (eigos ir įvykio veikslai; liepiamoji ir tariamoji nuosakos). Jungtukai. Daiktavardžio, būdvardžio bei veiksmažodžio derinimo formos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2014 Jankelevič A., Rusų kalbos gramatika su pratimais (A1 - B2). Kaunas: Šviesa
2. 2009 Чернышов С., Чернышова А.Поехали! Русский язык для взрослых. Базовый курс. Ч.2.I, Ч.2.II Санкт-Петербург: Златоуст
3. 2006 Ермаченкова В.С. Слово. Пособие по лексике и разговорной практике (+СD), А2-В1) Санкт-Петербург: Златоуст
4. 2000 Аникина М.И. Начинаем изучать русский язык. Учебное пособие по русскому языку. Средний и среднепродвинутый уровень. Москва: Русский язык
Papildoma literatūra
1. 2008 Капитонова Т.И., Захарова С.В., Бабина М.В. Как вы скажете это по-русски? Пособие по русскому речевому этикету для иностранных студентов. Санкт-Петербург:СМИО Пресс
2. 2007 Костюк Н.А., Филлипс Д. Читаем без проблем. Книга по чтению.Часть первая. Санкт-Петербург: Златоуст
3. 2003 Rusteikienė I. Rusų kalbos gramatikos lentelės. Kaunas: Šviesa
4. 2004 Brezgina M. Ar moki rusų kalba? Kaunas: Šviesa Interneto šaltiniai
1. Interaktyvus rusų kalbos vadovėlis http://speak-russian.cie.ru/time_new/