Rusų kalba A1

  • Dalyko kodas: RUS 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Rusian A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Viktoria Pehk-Ivašcenko, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: rusų kalbos abėcėlė (skirtumas tarp rašytinių ir spausdintinų raidžių), pagrindinės rusų literatūrinės kalbos ortoepijos bei ortografijos taisyklės, intonavimo ypatumai; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of the Russian language Level 1 course is to introduce students to the Cyrillic alphabet and the main orthoepic and orthographic rules of the Russian literary language, teach the usage of pronoun and verb morphological forms, and develop receptive and productive general and specific skills. In addition to that, the course is designed to help students to acquire socio-cultural and communicative competence at elementary level. Students learn to speak about themselves, their family and surroundings, form and answer simple questions, use the orthoepic rules correctly, establish a contact using adequate forms of politeness, listen to and grasp the message of the interlocutor. Students can also present simple information about themselves in written and in oral forms, read adapted texts, translate such texts into Lithuanian and retell their content using uncomplicated speech forms. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

Reikšti mintis tematiniame turinyje nurodytomis temomis, išsakyti savo nuomonę.
Formuluoti klausimus bei atsakyti į klausimus turinyje nurodytomis temomis, improvizuoti dialogus.
Išmokti rašyti bei spausdinti kirilicos rašmenis.
Raštu reikšti savo mintis (parašyti rašinį apie save, savo šeimą, pomėgius, linkėjimus, sveikinimus atvirutėje); taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras.
Skaityti, analizuoti bei atpasakoti nesudėtingus (adaptuotus, paprastus informacinius) tekstus, suprasti apie 3 min. trukmės garso įrašą.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo: Pasisveikinimo ir atsisveikinimo etiketas. Prisistatymas ir susipažinimas. Duomenų apie save pateikimas. Šeimos nariai. Išvaizdos apibūdinimas. Profesijos. Laisvalaikis ir pomėgiai. Daiktų apibūdinimas. Studijos.
Lingvistinės temos:
Kirilicos raidynas (spausdintinės ir rašytinės raidės). Pagrindinės rusų literatūrinės kalbos ortoepijos bei ortografijos taisyklės. Intonavimo konstrukcijos. Kirčiuotų bei nekirčiuotų balsių rašymo taisyklės. Balsių redukcija. Balsių tarimo bei rašymo taisyklės po žvarbiųjų priebalsių bei «ц». Priebalsiai: kietieji, minkštieji, žvarbieji. Priebalsių asimiliacija. Priebalsių palatalizacija. Žodžiai su netariamais priebalsiais bei jų rašymo taisyklės. Daiktavardis (giminės nustatymas, (ne)gyvąsias būtybės daiktavardžiai). Įvardis (asmeniniai ir savybiniai įvardžiai). Būdvardis. Veiksmažodis (asmenuotės nustatymas, asmenavimas esamajame, būsimajame ir būtajame laikuose).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2019 Чернышов С., Чернышова А. Поехали! Русский язык для взрослых. Ч.1.1 (+рабочая тетрадь+CD) Санкт-Петербург: Златоуст
2. 2013 Mustajoki A., Alestalo M., Viimaranta H. Luggage. Basic Russian Grammar with Exercises.-3ed ed. Санкт-Петербург: Златоуст
3. 2009 Копцева Е.И., Столбова А.И. Прописи для ускоренного обучения письму. Санкт-Петербург: Златоуст
4. 2005 Furlong S.,Martin G.BBC Active Russian Talk: The ideal course for absoliute beginners. (+2CDs) England: BBC Active
Papildoma literatūra
5. 2007 Оливьер Д. Иллюстрированный словарь. Русский язык ELI
6. 2004 Brezgina, M. Ar moki rusų kalba? Kaunas: Šviesa
7. 2003 Rusų kalbos gramatikos lentelės Kaunas: Šviesa
8. 2001 Голубева, А.В., Лемешев К.Н. Прогулки по Петербургу. Учебный видеофильм для изучающих русский язык. Начальный этап. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург: Златоуст
9. 1998 Костомаров В.Г. Русский язык для всех. Давайте поговорим и почитаем. Сборник упражнений. Москва: Русский язык Interneto šaltiniai
10. Interaktyvus rusų kalbos vadovėlis http://www.speak-russian.cie.ru/time_new/
11. Teach Yourself Courses http://www.russianlessons.net/