Prancūzų kalba B2

  • Dalyko kodas: PRC 0314
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: French B2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daina Kazlauskaitė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo įvairių tipų kalbų sakymui techniką, mokosi kritiškai vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B2 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In this Level 4 course of the French language students develop the linguistic and discursive skills to describe and discuss a broad scope of cultural and social issues related to the French culture and society. Students speak, read, write and listen to the following topics: the evolution of the French gastronomic peculiarities, the image of the French in the world, the major 20th century social changes, money and business as well as art, culture and religion. During this course students acquire the basic knowledge and skills of argumentation, the sequence of tenses and the patterns of pronoun construction. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens prancūzų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Laisvai ir argumentuotai išsakyti savo mintis tematiniame turinyje nurodytomis temomis, diskutuoti.
Klausyti radijo bei televizinius interviu, konferencijų medžiagą, diskusijas (trukmė iki 8 minučių), atlikti klausymo pratimų įvairiausias užduotis.
Analizuoti argumentacinio bei informacinio turinio tekstus.
Raštu argumentuotai išdėstyti savo mintis, asmeninį požiūrį (parašyti atsiliepimą diskutuotinu klausimu, oficialų laišką ar kritinį straipsnį).
Taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Prancūzijos gastronomija. Pinigai. Teisinga prekyba (Commerce équitable). Prancūzų įvaizdis pasaulyje, Prancūzijos simboliai. Didieji socialiniai Prancūzijos XX amžiaus pokyčiai. Mokslo pasiekimai. Menas. Religija.
Lingvistinis: Laikų vartojimas, laikų derinimas būtojo ir būsimojo laiko plane ; neveikiamoji veiksmažodžių rūšis. Lokalizacijos reiškimo būdai; sąlygos šalutiniai sakiniai; neapibrėžti būdvardžiai ir prieveiksmiai; sudurtinių daiktavardžių daugiskaitos sudarymas; neigiamą prasmę turintys priešdėliai; priešpastatymo reiškimo būdai; tikslo ir pasekmės reiškimo būdai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2010 Jonhson, A. M., Menand, R. Le Nouveau taxi!3: Méthode de français. Paris: Hachette
2. 2010 Jonhson, A. M., Menand, R. Le nouveau taxi! 3: Cahier d‘exercices. Paris: Hachette
3. 2010 Le Corre, A. L. Guide pédagogique. Paris: Hachette
Papildoma literatūra
4. 2002 Steele, R. Civilisation progressive du françai. Paris: Cle International
5. 2002 Sirejols, E., Claude, P. Grammaire 450 nouveaux exercices. Paris: Cle International
6. Interaktyvi prancūzų kalbos mokomoji programa Auralog Tell Me More 10.0