loader image

Prancūzų kalba A2

  • Dalyko kodas: PRC 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: French A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Daina Kazlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su prancūzų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su prancūziškai kalbančių šalių kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In Level A2 of the French language students study written and oral conversational language building upon their knowledge acquired in Level 1. Through the application of computer assisted language learning, students develop their phonetic skills as well as learn the grammar rules corresponding to the pre-intermediate level including compound tenses in the subjunctive mood, the passive voice, the sequence of tenses, pronouns and adverbs. Students read adapted texts, discuss various everyday topics as well as write compositions and letters on the assigned tasks. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens prancūzų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Skaityti nesudėtingą tekstą pagal dalyko turinio temas.
Klausyti originalo kalba įrašytų pokalbių tematiniame turinyje numatytomis temomis.
Išsakyti savo nuomonę tematiniame turinyje numatytomis temomis
Bendrauti kasdieninėmis temomis trumpuose pokalbiuose
Papasakoti istorijas, susijusias su kasdienine veikla.
Sklandžiai perteikti mintis nagrinėtomis temomis.
Parašyti trumpą įvykio ar kasdieninio gyvenimo aprašymą, žinutę ar nesudėtingą asmeninį laišką.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Kavinėje ir kitose viešojo maitinimo įstaigose. Pokalbis telefonu.
Kasdienis gyvenimas. Buitis. Sveikata. Žmogiškieji ryšiai. Turizmas. Informacijos ieškojimas. Paveldas. Nekilnojamas turtas.
Lingvistinis.
Laikų kartojimas. Esamojo, būtojo ir būsimojo veiksmo reiškimas, laikų vartojimas. Parodomieji ir santykiniai įvardžiai. Būdvardžių laipsniavimas. Veiksmažodžio tariamoji nuosaka (conditionnel présent ir subjonctif). Prieveiksmis. Pusdalyvis (gérondif) ir jo vartojimas. Beasmenės konstrukcijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10%-aktyvi veikla: aktyvus dalyvavimas paskaitose, darbas moodle aplinkoje) .

Literatūra

1. 2018 Claire Miguel Vite et bien A1-A2 Cle International
Papildoma literatūra
1. https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html
https://www.bonjourdefrance.com/
https://apprendre.tv5monde.com/